ČESKÁ NORMA

MDT 389.15/.16:531.[71/.74+76/.77].081:006.72

Prosinec 1994

VELIČINY A JEDNOTKY
Část 1: Prostor a čas

ČSN
ISO 31-1

01 1300

 

 

 

Quantities and units - Part 1:  Space and time

Grandeurs et unités - Partie 1:  Espace et temps

Gröben und Einheiten - Teil 1:  Raum und Zeit

 

 Tato norma obsahuje ISO 31-1:1992

 

Národní předmluva

 

 Citované normy

 ISO 8601  zavedená v ČSN EN 28601, Datové prvky a výměnné  formáty. Výměna informací. Prezentace dat a časů.

 

 Nahrazení předchozích norem

 Tato norma spolu s ČSN ISO 31-2 a ČSN ISO 31-3 nahrazuje ČSN 01 1302 z 8. 10. 1976.

 

Vypracování normy

 Zpracovatel: ADVIS, IČO 12582751, Dr. Bohdan Klimeš

 Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jarmila Millerová

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16884


Strana 2

Veličiny a jednotky

ISO 31-1

Část 1: Prostor a čas

Druhé vydání

1992-09-01


 

MDT 389.15/.16:531.[71/.74+76/.77].081:006.72

Deskriptory: system of units, international system of units, units of measurement, quantities, time, length, angles (geometry), area, volume, symbols, definitions, conversion of units, conversion factor.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Práci spojenou s přípravou mezinárodních norem konají obvykle technické komise ISO. Každý člen, který se zajímá o obor, pro který byla  zřízena technická komise, má právo být v této komisi zastoupen. Práce se také účastní vládní a nevládní mezinárodní organizace, které jsou ve styku s ISO. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech elektrotechnické normalizace.

Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi, se rozesílají členským organizacím k hlasování. Vydání jako mezinárodní norma vyžaduje souhlas nejméně 75% členských organizací, které se zúčastnily hlasování.

Mezinárodní normu ISO 31-1 zpracovala technická komise ISO/TC 12, Veličiny, jednotky, značky a převodní činitele.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 31-1:1978). Největší technické změny oproti prvnímu vydání jsou:

- bylo začleněno rozhodnutí Mezinárodní komise pro váhy a míry (Comité International des Poids et Mesures, CIPM) z roku 1980 o postavení doplňkových jednotek;

- jednotky v dočasném používání byly přesunuty do sloupce „Převodní činitele a poznámky".

Oborem působnosti technické komise ISO/TC 12 je normalizace jednotek a značek veličin a jednotek (a matematických značek) užívaných v různých oborech vědy a techniky, a podle potřeby i určení jejich definic. Do oboru působnosti technické komise spadají také normalizované převodní činitele mezi různými jednotkami. V rámci této své odpovědnosti ISO/TC 12 zpracovala ISO 31.

 

Pod všeobecným názvem Veličiny a jednotky sestává ISO 31 z těchto částí:

- Část 0: Všeobecné zásady

- Část 1: Prostor a čas

- Část 2: Periodické a příbuzné jevy

- Část 3: Mechanika

- Část 4: Teplo

- Část 5: Elektřina a magnetismus

- Část 6: Světlo a příbuzná elektromagnetická záření

- Část 7: Akustika

- Část 8: Fyzikální chemie a molekulová fyzika

- Část 9: Atomová a jaderná fyzika

- Část 10: Jaderné reakce a ionizující záření

- Část 11: Matematická znaménka a značky používané ve fyzikálních vědách a v technice

- Část 12: Podobnostní čísla

- Část 13: Fyzika pevných látek

Přílohy A a B této části ISO 31 slouží pouze pro informaci.


Strana 3

Úvod

 

0.1  Uspořádání tabulek

Tabulky veličin a jednotek jsou v ISO 31 uspořádány tak, že na levých stranách jsou veličiny a na odpovídajících pravých stranách jednotky.

Všechny jednotky mezi dvěma plnými čarami patří k veličinám mezi odpovídajícími plnými čarami na levých stranách.

Kde bylo při revizi části ISO 31 změněno číslo některé položky, číslo z předchozího vydání je uvedeno v závorkách na levé straně pod novým číslem veličiny; položky, které nebyly uvedeny v předchozím vydání jsou označeny pomlčkou. *)

 

0.2  Tabulky veličin

Nejdůležitější veličiny v oboru působnosti tohoto dokumentu jsou uvedeny spolu se svými značkami a, ve většině případů, s definicemi. Definice jsou uvedeny pouze pro identifikaci; nečiní si nárok na úplnost.

U některých veličin je zdůrazněn jejich vektorový charakter, zvláště je-li to třeba pro definice, avšak nikoli všude a důsledně.

Ve většině případů se uvádí pouze jeden název a jedna značka pro veličinu; kde jsou dva nebo více názvů a dvě nebo více značek pro jednu veličinu bez zvláštního rozlišení, jsou všechny na stejné úrovni. Kde existují dva typy kurzivních písmen (např.  Jq , j , Æ, gg ) je uveden pouze jeden. To neznamená, že druhý není stejně přijatelný. Všeobecně se doporučuje, aby těmto variantám nebyly přisuzovány rozdílné významy. Značka v závorkách značí, že jde o „rezervní značku", která se použije, je-li v dané souvislosti hlavní značka použita v jiném významu.

 

0.3  Tabulky jednotek

 

0.31  Všeobecně

Jednotky odpovídajících veličin jsou uvedeny spolu s mezinárodními značkami a definicemi. Další informace jsou v ISO 31-0.

Jednotky jsou uspořádány takto:

a) Názvy jednotek SI, které byly přijaty Generální konferencí pro váhy a míry (Conférence Générale des Poids et Mesures, CGPM), jsou vytištěny polotučně. Doporučuje se užívání jednotek SI a jejich dekadických násobků a dílů, přestože dekadické násobky a díly nejsou výslovně uváděny.

b) Názvy jednotek mimo SI, které mohou být používány spolu s jednotkami SI pro svou praktickou důležitost nebo protože se používají ve specializovaných oborech, jsou vytištěny normálním tiskem (textový tisk) a odděleny čárkovanou čarou od jednotek SI.

c) Názvy jednotek mimo SI, které mohou být dočasně používány spolu s jednotkami SI, jsou uvedeny ve sloupci „Převodní činitele a poznámky".

d) Názvy jednotek mimo SI, které se nepoužívají ve spojení s jednotkami SI, jsou uvedeny pouze v přílohách některých částí ISO 31 pro informaci. Tyto přílohy nejsou normativní. Jsou rozděleny do tří skupin:

1) zvláštní názvy jednotek soustavy CGS;

2) názvy jednotek vycházejících z jednotek stopa, libra a sekunda a některé příbuzné jednotky;

3) názvy jiných jednotek.

 

_______________

*)Tento odstavec se týká pouze norem ISO 31-.. Normy ČSN ISO 31-.. vycházejí v prvním vydání a označování předchozích čísel z norem ISO 31-.. není uváděno.


Strana 4

0.3.2  Poznámka k jednotkám veličin s rozměrem jedna

Koherentní jednotkou pro kteroukoli veličinu s rozměrem jedna je číslo jedna (1). Při vyjadřování takové veličiny se jednotka 1 zpravidla nepíše. Pro vyjadřování násobků nebo dílů se neužívají předpony. Místo předpon lze užít mocnin 10.

 

PŘÍKLADY

 Index lomu  n = 1,53 x 1 = 1,53

 Reynoldsovo číslo  Re = 1,32 x 103

S přihlédnutím k tomu, že se rovinný úhel všeobecně vyjadřuje poměrem dvou délek a prostorový úhel poměrem plochy a druhé mocniny délky, určila CIPM v roce 1980, že v Mezinárodní soustavě jednotek jsou radián a steradián bezrozměrovými odvozenými jednotkami. To značí, že veličiny rovinný úhel a prostorový úhel jsou považovány za bezrozměrové odvozené veličiny. Jednotky radián a steradián se mohou používat ve výrazech pro odvozené jednotky, aby se usnadnilo rozlišení mezi veličinami různého druhu, majícími stejné rozměry.

 

0.4  Číselné hodnoty

Všechna čísla ve sloupci „Definice" jsou přesná.

Jsou-li čísla ve sloupci „Převodní činitele a poznámky" přesná, je za číslem v závorce připojeno slovo „přesně".

 

1  Předmět normy

 

Tato část normy ISO 31 uvádí názvy a značky veličin a jednotek prostoru a času. Podle potřeby jsou uvedeny též převodní činitele.

 -- Vynechaný text --