ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.100.20; 31.020                                                                                                                        Květen 1998

Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem
pro elektrické komponenty -
Část 1: Definice - Zásady a metody

ČSN
EN 61360-1

01 3720

idt IEC 1360-1:1995

Standard data element types with associated classification scheme for electric components -
Part 1: Definitions - Principles and methods

Types normalisés d’éléments de données avec plan de classification pour composants électriques -
Partie 1: Définitions - Principes et méthodes

Genormte Datenelementtypen mit Klassifikationsschema für elektrische Bauteile -
Teil 1: Definitionen - Regeln und Methoden

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61360-1:1995. Evropská norma EN 61380-1:1995 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61360-1:1995. The European Standard EN 61380-1:1995 has the status of a Czech standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1998                                                                                                     52030

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

IEC 27: série zavedena v ČSN IEC 27-1 Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 1: Vše-obecně (33 0100); ČSN IEC 27-2 + 2A + 2B Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika (33 0100); ČSN 35 0073 Točivé elektrické stroje. Elektrotechnické značky pre tlač. Písmenové značky pre elektrické stroje (eqv IEC 27-4:1985)

IEC 148:1969 nahrazena IEC 748-1:1984 dosud nezavedena

ISO 31-0:1992 zavedena v ČSN ISO 31-0:1994 Veličiny a jednotky - Část 0: Všeobecné zásady (01 1300)

ISO/R 843:1968 nahrazena ISO 843:1997 dosud nezavedena

ISO 2382-2:1976 zavedena v ČSN ISO 2382-2:1994 Informační technika. Slovník. Část 2: Aritmetické a logické operace (36 9001)

ISO 6093:1985 zavedena v ČSN ISO 6093:1995 Zpracování informací. Reprezentace číselných hodnot v řetězcích znaků pro výměnu informací (36 9108)

ISO 9735:1988 zavedena v ČSN ISO 9735:1994 Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (97 9735)

ISO/IEC 646:1991 zavedena v ČSN ISO/IEC 646:1995 Informační technika. 7-bitový kódovaný soubor znaků ISO pro výměnu informací (36 9104)

ISO/IEC 6429:1992 zavedena v ČSN ISO/IEC 6429:1995 Informační technika. Řídicí funkce pro kódované soubory znaků (36 9105)

ISO/IEC 10646-1:1993 dosud nezavedena

ISO/IEC 11179-3:1994 zavedena v ČSN ISO/IEC 11179-3:1996 Informační technika. Specifikace a normalizace datových prvků. Část 3: Základní atributy datových prvků (97 9736)

Informativní údaje z IEC 61360-1:1995

Tato mezinárodní norma byla připravena subkomisí 3D: Datové soubory pro knihovny elektrických komponentů, technické komise 3: Dokumentace a grafické značky.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

3D(CO)5

3D/34/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

IEC 1360 sestává z následujících částí pod společným názvem Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty:

Část 1:    Definice - Zásady a metody (Part 1: Definitions - Principles and methods)

Část 2:    Adresářové schéma EXPRESS (Part 2: EXPRESS Dictionary schema)

Část 3:    Udržovací a ověřovací procedury (Part 3: Maintenance and validation procedures)

Část 4:    Seznam odkazů IEC na normalizované typy datových prvků, třídy komponentů a termíny (Part 4: IEC Reference Collection of standard data element types, component classes, and terms)

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. František Mlejnek, IČO 6292 1754

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace, subkomise Dokumentace a značky v elektrotechnice

Pracovník Českého normalizačního institutu: Věra Krchňáková


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 61360-1
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Červenec 1995
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.100.20; 31.020

Descriptors: classification, electric component, description, data, data element typ

Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem
pro elektrické komponenty
Část 1: Definice - Zásady a metody(IEC 1360-1:1995)

Standard data element types with associated classification scheme
for electric components
Part 1: Definitions - Principles and methods
(IEC 1360-1:1995)

Types normalisés d’éléments de données avec plan
de classification pour composants électriques

Partie 1: Définitions - Principes et méthodes

(IEC 1360-1:1995)

Genormte Datenelementtypen mit Klassifikationsschema für elektrische Bauteile

Teil 1: Definitionen - Regeln und Methoden

(IEC 1360-1:1995)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1995-07-04. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels

 


Strana 4

Předmluva

Text dokumentu 3A/380/FDIS, budoucího prvního vydání IEC 1360-1, připraveného subkomisí SC 3D: Datové soubory pro knihovny elektrických komponentů, technické komise TC 3: Dokumentace a grafické značky, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC 1995-07-04 jako evropská norma EN 61360-1.

Byly stanoveny tyto termíny:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním oznámení
o schválení EN k přímému použití jako normy národní                                         (dop)       1997-02-01

-      nejzazší datum zrušení konfliktních národních norem                                      (dow)       1997-02-01

Přílohy označené jako „normativní“ jsou součástí této normy.

Přílohy označené jako „informativní“ jsou určeny pouze pro informaci.

Přílohy A, B, C a ZA této normy jsou normativní a příloha D je informativní

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 1360-1:1995 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

Obsah

                                                                                                                                                Strana

1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 7

1.1       Předmět normy................................................................................................................................................................ 7

1.2       Normativní odkazy........................................................................................................................................................... 7

2          Definice............................................................................................................................................................................. 8

3          Specifikační atributy typu datového prvku................................................................................................................... 8

3.1       Informační model typu datového prvku..................................................................................................................... 10

3.2       Identifikační atributy...................................................................................................................................................... 11

3.2.1    Kód.................................................................................................................................................................................. 11

3.2.2    Preferované jméno....................................................................................................................................................... 12

3.2.3    Synonymní jméno......................................................................................................................................................... 12

3.2.4    Preferovaná písmenná značka.................................................................................................................................. 12

3.2.5    Synonymní písmenná značka.................................................................................................................................... 12

3.2.6    Zkrácené jméno (zkratka)............................................................................................................................................ 13

3.2.7    Číslo verze...................................................................................................................................................................... 13

3.2.8    Číslo revize..................................................................................................................................................................... 14

3.2.9    Identifikátor..................................................................................................................................................................... 14

3.3       Sémantické atributy...................................................................................................................................................... 15

3.3.1    Definice........................................................................................................................................................................... 15

3.3.2    Poznámka...................................................................................................................................................................... 15

3.3.3    Komentář........................................................................................................................................................................ 16

3.3.4    Obrázek........................................................................................................................................................................... 16

3.3.5    Vzorec.............................................................................................................................................................................. 16

3.3.6    Zdrojový dokument definice typu datového prvku................................................................................................... 16

3.4       Atributy hodnot............................................................................................................................................................... 17

3.4.1    Formát hodnoty............................................................................................................................................................. 18

3.4.2    Doména hodnoty.......................................................................................................................................................... 18

3.4.3    Jednotka měření........................................................................................................................................................... 19

3.4.4    Zdrojový dokument hodnoty........................................................................................................................................ 19

3.4.5    Úroveň............................................................................................................................................................................. 19

3.4.6    Hodnota.......................................................................................................................................................................... 19

3.4.7    Kód hodnoty................................................................................................................................................................... 20

3.4.8    Význam hodnoty............................................................................................................................................................ 20

3.5       Vztahové atributy............................................................................................................................................................ 21

3.5.1    Třída komponentů........................................................................................................................................................ 21

3.5.2    Třída typů datových prvků............................................................................................................................................. 21

3.5.3    Podmiňující typ datového prvku.................................................................................................................................. 22

4          Klasifikace typů datových prvků.................................................................................................................................. 22

4.1       Účel................................................................................................................................................................................. 22

4.2       Obecné zásady.............................................................................................................................................................. 22

4.3       Kvantitativní typy datových prvků................................................................................................................................. 22

4.4       Nekvantitativní typy datového prvku............................................................................................................................ 24

5          Atributy specifikace třídy komponentů....................................................................................................................... 24

5.1       Zásady klasifikace........................................................................................................................................................ 24


Strana 6

5.2       Informační model třídy komponentů......................................................................................................................... 26

5.3       Identifikační atributy...................................................................................................................................................... 26

5.3.1    Kód.................................................................................................................................................................................. 26

5.3.2    Číslo verze...................................................................................................................................................................... 26

5.3.3    Číslo revize..................................................................................................................................................................... 26

5.3.4    Identifikátor..................................................................................................................................................................... 27

5.3.5    Preferované jméno....................................................................................................................................................... 27

5.3.6    Kódované jméno........................................................................................................................................................... 27

5.4       Sémantické, hodnotové a vztahové atributy............................................................................................................. 28

5.4.1    Definice........................................................................................................................................................................... 28

5.4.2    Poznámka...................................................................................................................................................................... 28

5.4.3    Komentář........................................................................................................................................................................ 28

5.4.4    Zdrojový dokument definice třídy komponentů........................................................................................................ 29

6          Atributy specifikace termínu........................................................................................................................................ 29

6.1       Informační model termínu........................................................................................................................................... 29

6.2       Identifikační atributy...................................................................................................................................................... 29

6.2.1    Preferované jméno....................................................................................................................................................... 29

6.2.2    Synonymní jméno......................................................................................................................................................... 30

6.2.3    Zkrácené jméno............................................................................................................................................................ 30

6.2.4    Identifikátor..................................................................................................................................................................... 30

6.3       Sémantické atributy...................................................................................................................................................... 31

6.3.1    Definice........................................................................................................................................................................... 31

6.3.2    Poznámka...................................................................................................................................................................... 31

6.3.3    Komentář........................................................................................................................................................................ 31

6.3.4    Obrázek........................................................................................................................................................................... 32

6.3.5    Vzorec.............................................................................................................................................................................. 32

6.3.6    Zdrojový dokument definice termínu......................................................................................................................... 32

6.4       Vztahové atributy............................................................................................................................................................ 32

6.4.1    Souvisící termín............................................................................................................................................................. 33

6.4.2    Hodnota.......................................................................................................................................................................... 33

6.4.3    Význam hodnoty............................................................................................................................................................ 33

6.4.4    Doména hodnoty.......................................................................................................................................................... 33

6.4.5    Definice........................................................................................................................................................................... 33

Příloha A (normativní)............................................................................................................................................................... 34

Znaky z ISO/IEC 10 646-1 k použití pro účely této normy................................................................................................... 34

Příloha B (normativní)............................................................................................................................................................... 37

Přehled typů klasifikačních kódů pro kvantitativní typy datových prvků............................................................................ 37

Příloha C (normativní................................................................................................................................................................ 46

Přehled typových klasifikačních kódů nekvantitativních typů datových prvků (hlavní třída A)....................................... 46

Příloha D (informativní)............................................................................................................................................................. 50

Zkratky doporučené k použití pro indexy v písmenných značkách.................................................................................... 47

Příloha ZA (normativní)............................................................................................................................................................ 54

Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich příslušnými evropskými publikacemi.................................... 54


Strana 7

1 Všeobecně

1.1 Předmět normy

Tato část IEC 1360 specifikuje zásady, které se použijí pro definici typů technických datových prvků s asociovanými klasifikačními schématy, které jsou nutné k popisu plně elektrických komponentů, včetně elektronických a elektromechanických komponentů a materiálů používaných v elektrotechnických zařízeních a systémech.

Předmětem této normy je specifikovat zásady, které se použijí pro definice a metody, které jsou vyžadovány pro implementaci:

a) množiny jednoznačně definovaných typů datových prvků vyžadovaných k popisu elektrických komponentů, které všechny mají jednoznačně definovaný význam a definovanou hodnotovou doménu v předepsaném formátu,

b) klasifikačního schématu komponentů, kterým jsou přiřazeny množiny relevantních a platných typů datových prvků k popisu různých tříd komponentů.

POZNÁMKA - Cílem tohoto klasifikačního schématu komponentů je uspořádat typy datových prvků jednoznačným strukturovaným způsobem. Vybraná klasifikační schémata ukazují jednu možnost; může být použita podmnožina a schéma může být také rozšířeno.

Kterýkoliv uživatel může volně definovat jiná klasifikační schémata pro svoje vlastní použití.

Jak a), tak b) jsou míněny pro použití v počítačových systémech pro výběr a správu komponentů, zpracování kusovníků, pro CAD, CAM a CAT.-- Vynechaný text --