ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 19.020; 03.120.30; 21.020                                                                                                            Listopad 1998

Zkoušení bezporuchovosti - Ověřovací zkoušky pro konstantní intenzitu poruch a konstantní parametr proudu poruch

ČSN
IEC 61124

01 0644

 

Reliability testing - Compliance tests for constant failure rate and constant failure intensity

Essais de fiabilité - Plans d’essai de conformité d’un taux de défaillance constant et d’une intensité de défaillance constante

Prüfung der Zuverlässigkeit - Prüfpläne für konstante Ausfallrate und -intensität

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy IEC 61124:1997. Mezinárodní norma IEC 61124:1997 má sta­tus české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard IEC 61124:1997. The International Standard IEC 61124:1997 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1998                                                                                                                                          53604
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

IEC 60050(191):1990 zavedena v ČSN IEC 50(191) Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 191: Spoľahlivosť a akosť služieb (01 0102)

IEC 60605-1:1978 zavedena v ČSN IEC 605-1 Zkoušky bezporuchovosti zařízení. Část 1: Všeobecné po­žadavky (01 0644)

IEC 60605-6:1986 nahrazena IEC 60605-6:1997 zavedenou v ČSN IEC 60605-6 Zkoušení bezporucho­vosti zařízení - Část 6: Testy platnosti předpokladu konstantní intenzity poruch nebo konstantního parame­tru proudu poruch (01 0644)

IEC 61123:1991 zavedena v ČSN IEC 1123 Zkoušky bezporuchovosti. Plány ověřovacích zkoušek pro podíl úspěšných pokusů (01 0644)

ISO 3534-1:1993 zavedena v ČSN ISO 3534-1 Statistika - Slovník a značky. Část 1: Pravděpodobnost a obecné statistické termíny (01 0216)

Vysvětlivky k překladu

Anglický termín item je podle národní poznámky k článku 191-01-01 ČSN IEC 50(191) možné překládat jako „objekt“ i jako „vzorek“. V oboru zkoušení je obvyklé označovat výrobek podrobený zkoušce jako „vzorek“, zatímco v oboru spolehlivosti je vhodnější používat překlad „objekt“. Tato norma se zabývá oběma uvedenými obory a proto byl podle souvislosti použit na různých místech textu překlad termínu item jako „vzorek“ i jako „objekt“.

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Jaroslav Matějček, CSc., IČO 41127749

Technická normalizační komise: TNK 5 Spolehlivost

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaromír Čížek


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Zkoušení bezporuchovosti -                                                                                   IEC 61124

Ověřovací zkoušky pro konstantní intenzitu poruch                                      První vydání

a konstantní parametr proudu poruch                                                                 1997-07

ICS 19.020; 03.120.30; 21.020

Obsah

                                                                                                                                                                                                    Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

Úvod................................................................................................................................................................................................... 5

1 Předmět normy............................................................................................................................................................................. 6

2 Normativní odkazy........................................................................................................................................................................ 6

3 Definice.......................................................................................................................................................................................... 6

4 Značky............................................................................................................................................................................................. 7

5 Povaha požadavků a oblast použití........................................................................................................................................... 8

6 Obecný postup zkoušky............................................................................................................................................................... 9

7 Plány postupných zkoušek........................................................................................................................................................ 10

8 Plány jednostupňových zkoušek ukončených časem/poruchou....................................................................................... 12

9 Plány jednostupňových zkoušek ukončených kalendářním časem/poruchou pro neopravované/
nenahrazované objekty........................................................................................................................................................... 17

10 Prezentace výsledků................................................................................................................................................................ 18

Přílohy

A Tabulky a grafy pro plány postupných zkoušek (viz kapitolu 7).......................................................................................... 19

B Grafy pro plány jednostupňových zkoušek ukončených pevným časem/poruchou (viz 8.1)........................................ 37

C Grafy pro alternativní plány jednostupňových zkoušek ukončených časem/poruchou (viz 8.2)................................... 41

D Příklad a matematický odkaz pro plány postupných zkoušek (viz kapitolu 7)................................................................. 45

E Příklady a matematický odkaz pro plány jednostupňových zkoušek ukončených časem/poruchou (viz 8.1)............ 48

F Příklady a matematický odkaz pro návrh alternativních plánů jednostupňových zkoušek ukončených ča­sem/ poruchou (viz 8.2)           ................................................................................................................................................................................................ 49

G Příklady a matematický odkaz pro plány jednostupňových zkoušek ukončených kalendářním časem
(viz kapitolu 9)................................................................................................................................................................................. 55

Tabulky

1 - Přehled plánů postupných zkoušek uvedených v příloze A.............................................................................................. 11

2 - Plány jednostupňových zkoušek ukončených časem/poruchou..................................................................................... 13

Obrázky

1 - Příklad výpočtu T* u jednoho opravovaného vzorku............................................................................................................. 9

2 - Příklad výpočtu T* u čtyř opravovaných vzorků...................................................................................................................... 10

3 - Příklad výpočtu T* u pěti neopravovaných vzorků................................................................................................................ 10

 


Strana 4

Předmluva

1)    IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) je celosvětovou normalizační organizací zahrnující všechny národní elektrotechnické komitéty (národní komitéty IEC). Cílem IEC je podporovat mezinárodní spolu­práci ve všech otáz­kách, které se týkají normalizace v oblasti elektrotechniky a elektroniky. Za tím účelem IEC, kromě jiných činností, vydává mezinárodní normy. Jejich příprava je svěřena technickým komi­sím; každý národní komitét IEC, který se za­jímá o projednávaný předmět, se může těchto přípravných prací zúčastnit. Mezinárodní vládní i nevládní organizace, s nimiž IEC navázala pracovní styk, se této pří­pravy rovněž zúčastňují. IEC úzce spolupracuje s Mezinárodní organi­zací pro normalizaci (ISO) v souladu s podmínkami dohodnutými mezi těmito dvěma organizacemi.

2)    Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají, jelikož jsou v každé technické komisi zastou­peny všechny zaintereso­vané národní komitéty.

3)    Vypracované dokumenty mají formu doporučení pro mezinárodní použití publikovaných formou norem, techni­ckých zpráv nebo pokynů a v tomto smyslu jsou přijímány národními komitéty.

4)    Na podporu mezinárodního sjednocení národní komitéty IEC přebírají mezinárodní normy IEC transpa­rentně v maximální možné míře do svých národních a regionálních norem. Každý rozdíl mezi normou IEC a odpovídající ná­rodní nebo regionální normou se v těchto normách jasně vyznačí.

5)    IEC nemá žádný postup týkající se vyznačování schválení a nenese žádnou odpovědnost za prohlá­šení o shodě předmětu s některou jeho normou.

6)    Upozorňuje se na možnost, že některé prvky této mezinárodní normy mohou být předmětem patento­vých práv. IEC nelze činit odpovědnou za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových patentových práv.

Mezinárodní norma IEC 61124 byla připravena Technickou komisí IEC 56 Spolehlivost.

Toto první vydání IEC 61124 ruší a nahrazuje IEC 60605-7 vydanou v roce 1978 a její změnu 1 (1990) a je jejich technickou revizí.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

56/531/FDIS

56/579/RVD

Úplné informace týkající se hlasování o schválení této normy jsou obsaženy ve zprávě o hlasování uve­dené v tabulce.

Přílohy A, B a C tvoří nedílnou součást této normy.

Přílohy D, E, F a G jsou pouze pro informaci.


Strana 5

Úvod

Tato mezinárodní norma je revizí IEC 60605-7 (1978) a její změny 1 (1990). Plány jednostupňových zkou­šek ukončených časem/poruchou byly rozšířeny tak, aby pokryly i riziko 5 %. Do normy byla začleněna nová kapitola pokrývající plány jednostupňových zkoušek ukončených kalendářním časem/poruchou pro neopravované objekty. Bylo přidáno několik příloh obsahujících příklady a matematické odkazy. Tato norma nyní pokrývá jak parametr proudu poruch (u opravovaných objektů), tak intenzitu poruch (u neopra­vovaných objektů).


Strana 6

1 Předmět normy

V této mezinárodní normě jsou specifikovány postupy pro zkoušení, zda je pozorovaná hodnota:

-      intenzity poruch;

-      parametru proudu poruch;

-      střední doby do poruchy;

-      střední doby provozu mezi poruchami;

v souladu se zadaným požadavkem.

Předpokládá se (pokud není stanoveno něco jiného), že během období pozorování (kumulované platné doby zkoušky) jsou časové intervaly do poruchy nebo mezi poruchami nezávislé a mají stejné expo­nen­ciální rozdělení.

POZNÁMKA - Z tohoto předpokladu vyplývá, že intenzita poruch nebo parametr proudu poruch je konstantní.

Jsou předepsány tři typy zkušebních plánů:

-      plány postupných zkoušek;

-      plány jednostupňových zkoušek ukončených časem/poruchou včetně plánů zkoušek ukončených pevným časem/poruchou a alternativních plánů zkoušek ukončených časem/poruchou, které mohou být navrženy tak, aby splňovaly zvláštní potřeby;

-      plány jednostupňových zkoušek ukončených pevným kalendářním časem/poruchou.

Všeobecné směrnice pro volbu zkušebních plánů jsou uvedeny v 7.3 IEC 60605-1.-- Vynechaný text --