ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.01;01.120                                                                                                                          Duben 1999

Normalizace a souvisící činnosti -
Všeobecný slovník

ČSN
EN 45020

01 0101

 

Standardization and related activities - General vocabulary (ISO/IEC Guide 2:1996)

Normalisation et activités connexes - Vocabulaire général (Guide ISO/CEI 2:1996)

Normung und damit zusammenhängende Tätigkeiten - Allgemeine Begriffe (ISO/IEC Guide 2:1996)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 45020:1998. Evropská norma EN 45020:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 45020:1998. The European Standard EN 45020:1998 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 45020 (01 0101) z října 1995.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          55548
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Při revizi ČSN EN 45020:1995 byly provedeny terminologické změny některých termínů s ohledem na nové pojetí pojmů a termínů v oblasti normalizace.

Vypracování normy

Zpracovatel: Strojírenský zkušební ústav, s. p., IČO 00001490, Ivana Petrašová

Technická normalizační komise: TNK 6 Řízení jakosti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zdeněk Rosa


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 45020

EUROPEAN STANDARD                                                                                          Únor 1998

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 01.040.01; 01.120                                                                                      Nahrazuje EN 45020:1993

Deskriptory: standardization, certification, laboratory accreditation, tests, basic concepts, definitions, vocabulary

Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník
(ISO/IEC Pokyn 2:1996)

Standardization and related activities - General vocabulary
(ISO/IEC Guide 2:1996)

Normalisation et activités connexes - Vocabulaire général
(Guide ISO/CEI 2:1996)

Normung und damit zusammenhängende Tätigkeiten - Allgemeine Begriffe (ISO/IEC Guide 2:1996)

Tato evropská norma byla schválena CEN/ CENELEC 1. ledna 1998.

This European Standard was approved by CEN/ CENELEC on 1 January 1998.

Členové CEN/CENELEC jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekre-tariátu nebo u každého člena CEN/CENELEC.

CEN/CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CEN/CENELEC member.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN/CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN/CENELEC member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the official versions.

Členy CEN/CENELEC jsou národní normalizační orgány a národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, České republiky, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN/CENELEC members are the national standards bodies and national electrotechnical committees, respectively, of Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

 

 

 

 

 

 

Ústřední sekretariát CEN:
rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

CEN Central Secretariat:
rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

Ústřední sekretariát CENELEC:
rue de Stassart 35, B-1050 Brussels

CENELEC Central Secretariat:
rue de Stassart 35, B-1050 Brussels

 


Strana 4

Obsah

Contents

Strana

Page

Předmluva........................................................................... 5

Úvod..................................................................................... 5

Předmět normy................................................................... 6

1    Normalizace................................................................ 7

2    Cíle normalizace........................................................ 9

3    Normativní dokumenty............................................ 10

4    Orgány zodpovědné za normy a předpisy........... 13


5
    Druhy norem............................................................. 14

6    Harmonizace norem............................................... 16

7    Obsah normativních dokumentů.......................... 17

8    Struktura normativních dokumentů...................... 19

9    Vypracování normativních dokumentů................. 20

10   Zavádění normativních dokumentů...................... 21

11   Odkazy na normy v předpisech............................. 22

12   Posuzování shody - všeobecně............................ 23

13   Určování znaků......................................................... 26

14   Hodnocení shody.................................................... 26

15   Ujištění o shodě...................................................... 27

16   Dohody o schvalování a uznávání........................ 28

17   Akreditace orgánů a osob provádějících
posuzování shody............................................................ 29

Abecední rejstřík v českém jazyce................................. 31

Abecední rejstřík v anglickém jazyce............................. 33

Abecední rejstřík ve francouzském jazyce.................... 35

Abecední rejstřík v německém jazyce............................ 37

 

Foreword....................................................................... 5

Introduction................................................................... 5

Scope............................................................................. 6

1    Standardization.................................................... 7

2    Aims of standardization..................................... 9

3    Normative documents..................................... 10

4    Bodies responsible for standards
and regulations...................................................... 13

5    Types of standards........................................... 14

6    Harmonization of standards........................... 16

7    Content of normative documents.................. 17

8    Structure of normative documents................ 19

9    Preparation of normative documents........... 20

10    Implementation of normative documents.... 21

11    References to standards in regulations...... 22

12    Conformity assessment in general.............. 23

13    Determination of characteristics.................... 26

14    Conformity evaluation...................................... 26

15    Assurance of conformity.................................. 27

16    Approval and recognition arrangements...... 28

17    Accreditation of conformity assessment
bodies and persons................................................ 29

Alphabetical index in Czech .................................. 31

Alphabetical index in English ................................. 33

Alphabetical index in French .................................. 35

Alphabetical index in German................................. 37

 


Strana 5

 

Předmluva

Foreword

Text ISO/IEC Pokynu 2:1996 vypracovaný Výborem pro posuzování shody (CASCO) byl převzat technickou komisí CEN/CLC/TC1 ”Kritéria pro orgány provádějící posuzování shody” a byl schválen CEN a CENELEC jako evropská norma. Sekretariát této technické komise zajišťuje NSF.

The text of the ISO/IEC Guide 2:1996 of the Committee on Conformity Assessment (CASCO) has been taken over as a European Standard by Technical Committee CEN/CLC/TC 1 ”Criteria for conformity assessment bodies”, the secretariat of which is held by NSF, and approved by CEN and CENELEC.

Tato evropská norma nahrazuje EN 45020:1993.

This European Standard supersedes EN 45020:1993.

Této evropské normě musí být nejpozději v srpnu 1998 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději v srpnu 1998.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by August 1998, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by August 1998.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu národní normalizační organizace těchto zemí: Belgie, Dánska, České republiky, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

Úvod

Introduction

Zatímco ISO a IEC společně zajišťují mezinárodní systém normalizace pokrývající široký rozsah zejména technických otázek, zasahují všeobecné pojmy normalizace za jejich oblast působnosti. Pro účely ISO a IEC se má tedy definice normalizace (1.1) vysvětlovat spolu s definicemi norma (3.2) a konsenzus (1.7).

Whilst ISO and IEC jointly provide the international framework for standardization, covering a wide range of mainly technical matters, the general concept of standardization extends beyond their terms of reference. For ISO and IEC purposes, the definition of standardization (1.1) should accordingly be read in conjunction with the definitions of standard (3.2) and consensus (1.7).

Všeobecnými terminologickými zásadami, které od roku 1986 provázely revize Pokynu 2, byly zásady stanovené technickou komisí ISO/TC 37 Terminologie (zásady a koordinace).

The general terminological principles guiding the revisions of Guide 2 since 1986 have been those established by Technical Committee ISO/TC 37, Terminology (principles and coordination).

Termíny vyjadřující konkrétnější pojmy mohou být zpravidla vytvořeny kombinací termínů vyjadřujících všeobecnější pojmy, které tak vytvářejí ”stavební prvky”. Výběr termínů a tvorba definic v tomto pokynu jsou založeny na tomto přístupu, a to v případech, kdy ekvivalentní anglické, francouzské a ruské složené termíny obsahují stejné ”stavební prvky”.

Terms expressing more specific concepts may generally be constructed by a combination of terms representing more general concepts. The latter terms thus form ”building blocks”, and the selection of terms and the construction of definitions within this Guide has been based on this approach in cases where equivalent English, French and Russian combined terms contain the same ”building blocks”.

Tímto způsobem se mohou v rámci tohoto pokynu snadno vytvářet další termíny. Například termín bezpečnostní norma se může definovat jako norma (3.2) zabývající se schopností nezpůsobit nepřijatelné riziko vzniku škody (definice termínu bezpečnost ve 2.5).

In this way, additional terms can be readily constructed within the framework of the Guide. For example, the term safety standard can be defined as a standard (3.2) concerned with freedom from unacceptable risk of harm (definition of safety in 2.5).

 


Strana 6

 

Slova v některých termínech umístěná v závorkách ”(…)” mohou být vynechána, jestliže není pravděpodobné, že dojde k záměně významu.

Words placed between parentheses ”(…)” within some terms may be omitted if it is unlikely that this will cause confusion.

Definice uvedené v tomto pokynu jsou přímo ekvivalentní v angličtině, francouzštině a ruštině. Byly zformulovány co možná nejstručněji. V případě, že se termíny již dříve vyskytly v jiných definicích, jsou v tomto pokynu vytištěny tučným písmem.

The definitions included in this Guide are directly equivalent in the English, French and Russian languages. They have been drawn up as concisely as practicable. Where they first occur in other definitions, terms which have themselves been defined in this Guide are printed in bold type.

Poznámky připojené k některým definicím nabízejí objasnění, vysvětlení nebo příklady a tím usnadňují porozumění popisovaným pojmům. V určitých případech se mohou poznámky v jednotlivých jazycích z jazykových důvodů lišit, nebo mohou být připojeny doplňující poznámky.

The notes appended to certain definitions offer clarification, explanation or examples to facilitate understanding of the concepts described. In certain cases, the notes may differ in different languages for linguistic reasons, or additional notes may be given.

Ve vědě a technice se anglické slovo ”standardpoužívá ve dvou rozdílných významech: jako normativní dokument definovaný v 3.2 (ve francouzštině ”norme”) a také jako etalon (ve francouzštině ”étalon”). V tomto pokynu se uvedené slovo používá výhradně v prvním významu. Druhý význam je předmětem Mezinárodního slovníku základních a všeobecných termínů v metrologii (VIM).

In science and technology, the English word ”standard” is used with two different meanings: as a normative document as defined in 3.2 (in French ”norme”) and also as a measurement standard (in French ”étalon”). This Guide is concerned solely with the first meaning. The second is the province of the International vocabulary of basic and general terms in metrology (VIM).

Předmět normy-- Vynechaný text --