ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.100.20;17,040,10                                                                                                                         Únor 2000

Geometrické požadavky na výrobky
(GPS) - Geometrické tolerování -
Tolerování polohy

ČSN
EN ISO 5458

01 4441

                                                                                                     idt ISO 5458:1998

Geometrical Product Specifications (GPS) -- Geometrical tolerancing - Positional tolerancing

Spécification géométrique des produits (GPS) - Tolérancement géométrique -- Tolérancement de localisation

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - Form- und Lagetolerierung Positionstolerierung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 5458:1998. Evropská norma EN ISO 5458:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 5458:1998. The European Standard EN ISO 5458:1998 has the status of a Czech standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují články 3.6.1 až 3.6.5 ČSN 01 4401 z 1981-03-17.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                          57992
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 1101 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: EKODO Zlín, Ing. Josef Staněk, IĆO 14638959

Technická normalizační komise: TNK 7 Geometrické požadavky na součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN ISO 5458

EUROPEAN STANDARD                                                                                                                  Prosinec 1998

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 01.100.01

Deskriptory: dimensioning, geometrical tolerances, tolerances of position

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) -
Geometrické tolerování - Tolerování polohy
(ISO 5458:1998)

Geometrical Product Specifications (GPS) -
Geometrical tolerancing - Positional tolerancing
(ISO 5458:1998)

Spécification géométrique des produits (GPS) -
Tolérancement géométrique - Tolérancement
de localisation
(ISO 5458:1998)

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - Form-
und Lagetolerierung - Positionstolerierung
(ISO 5458:1998)

Tato evropská norma byla schválena CEN 1998-12-15.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet v Ústředním sekretariátu nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky. Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1998 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                                 Ref. č. EN ISO 5458:1998 E
                       množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy ISO 5458:1998 byl vypracován v technické komisi ISO TC/213 „Rozměrové a geometrické požadavky na výrobky a jejich ověřování" Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 290 „Rozměrové a geometrické požadavky na výrobky a jejich ověřování“, jejíž sekretariát byl svěřen DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 1999 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do června 1999.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republika, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Přílohy A, B, C a D této evropské normy jsou jen informativní.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 5458:1998 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Předmluva k mezinárodní normě

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování.

Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75% z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 5458 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 213, Rozměrové a geometrické požadavky na výrobky a jejich ověřováni.

Toto druhé vydání mění a nahrazuje první vydání (ISO 5458:1987), které bylo po technické stránce revidováno.

Přílohy A, B, C a D této mezinárodní normy jsou jen informativní.


Strana 5

Úvod

Tato mezinárodní norma je normou geometrických požadavků na výrobky (GPS). Považuje se za všeobecnou normu GPS (viz ISO/TR 14638). Ovlivňuje články 1 a 2 řetězce norem polohy.

Podrobnější informace o souvislosti mezi touto normou a maticovým modelem GPS, viz příloha C.

Tato mezinárodní norma má podporovat spolupráci mezi konstruktérem a výrobcem.

Pojem tolerování polohy, jak je popsán v ISO 1101, je dále rozpracován v této normě.

Obrázky v této normě slouží jen k ilustraci pojmů a nejsou úplné.

Při používání této mezinárodní normy se berou v úvahu i jiné věcně příslušné normy, jako např. norma týkající se principu maxima materiálu (ISO 2692), základen a soustav základen (ISO 5459).

Pro účely této mezinárodní normy jsou všechny rozměry a tolerance na výkrese uvedeny kolmým písmem. Tyto údaje lze také psát volnou rukou nebo skloněným písmem, aniž by to měnilo jejich význam.

Provedení písma (proporce a rozměry) viz ISO 3098-1.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma popisuje tolerování polohy. Metoda tolerování platí pro umístění bodu, čáry jmenovité přímky a povrchu jmenovité roviny, tj. střed koule, osu díry nebo hřídele a střední rovinu drážky.

POZNÁMKA Jestliže nejde o přímky nebo pokud povrchy neleží v rovině, používá se tolerování profilu; viz ISO1660.-- Vynechaný text --