ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.040.10                                                                                                                                   Srpen 2000

Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Přehled

ČSN
ISO 261

01 4008

 

ISO general purpose metric screw threads - General plan

Filetages métriques ISO pour usages généraux - Vue d´ensemble

Metrisches ISO - Gewinde allgemeiner Anwendung - Übersicht

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 261:1998. Mezinárodní norma ISO 261:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 261:1998. The International Standard ISO 261:1998 has the status of Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 01 4008 z 1976-07-12.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                          59623
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla zcela přepracována.

Citované normy

ISO 68-1:1998 zavedena v ČSN ISO 68-1:2000 (01 4007) Závity ISO pro všeobecné použití - Základní profil - Část 1: Metrické závity

ISO 262:1998 zavedena v ČSN ISO 262:2000 (01 4010) Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Výběr rozměrů pro šrouby a matice

ISO 724:1993 dosud nezavedena

ISO 965-1:1998 zavedena v ČSN ISO 965-1:2000 (01 4314) Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 1: Principy a základní údaje

ISO 5408:1983 dosud nezavedena *)

Vypracování normy

Zpracovatel: FABORY Brno, IČO 25309854 - Ing. Jiří Merten

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

_______________

*) Tato mezinárodní norma je v plném rozsahu obsažena v ČSN 01 4001.


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Metrické závity ISO pro všeobecné použití -                                                     ISO 261
Přehled                                                                                                                        Druhé vydání
                                                                                                                                       1998-12-15

ICS 21.040.10

Deskriptory: screw threeds, ISO metric threds, form specifications, dimensions, profiles.

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 261 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 1, Závity, subkomisí SC 1, Základní údaje.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje prvé vydání (ISO 261:1973) jehož je technickou revizí.


Strana 4

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma ISO určuje metrické závity ISO (M) pro všeobecné použití, jejichž základní profil odpovídá ISO 68-1. Základní rozměry jsou uvedeny v ISO 724. Tolerance viz ISO 965-1.-- Vynechaný text --