ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.040.10                                                                                                                                   Srpen 2000

Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance -
Část 2: Mezní rozměry vnějších
a vnitřních závitů pro všeobecné použití - Střední jakost tolerance

ČSN
ISO 965-2

01 4314

 

ISO general purpose metric screw threads - Tolerances - Part 2: Limits of sizes for general purpose external and internal screw threads - Medium quality

Filetages métriques ISO pour usages généraux - Tolérances - Partie 2: Dimensions limites pour filetages intérieurs et extérieurs d'usages généraux - Qualité moyenne

Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung - Teil 2: Grenzmaße für Außen - und Innengewinde allgemeiner Anwendung - Toleranzklasse Mittel

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 965-2:1998. Mezinárodní norma ISO 965-2:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 965-2:1998. The International Standard ISO 965-2:1998 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou spolu s ČSN ISO 965-1 a ČSN ISO 965-3 se nahrazuje ČSN 01 4314 z 1979-01-31.

 

 

 

 

 

(c) Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                         59628
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla zcela přepracována.

Citované normy

ISO 68-1:1998 zavedena v ČSN ISO 68-1:2000 (01 4007) Závity ISO pro všeobecné použití - Základní profil - Část 1: Metrické závity

ISO 262:1998 zavedena v ČSN ISO 261:2000 (01 4010) Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Výběr rozměrů pro šrouby a matice

ISO 965-1:1998 zavedena v ČSN ISO 965-2:2000 (01 4314) Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 1: Základní pravidla a údaje

ISO 965-3:1998 zavedena v ČSN ISO 965-3:2000 (01 4314) Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 3: Úchylky závitů

ISO 5408:1983 dosud nezavedena *)

Vypracování normy

Zpracovatel: FABORY Brno, IČO 25309854 - Ing. Petr Manišovský

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

_______________

*) Tato mezinárodní norma je v plném rozsahu obsažena v ČSN 01 4001


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Metrické závity ISO pro všeobecné použití -                                                   ISO 965-2

Tolerance -                                                                                                               Třetí vydání
Část 2: Mezní rozměry vnější a vnitřních                                                         1998-12-15

závitů pro všeobecné použití - Střední jakost tolerance

ICS 21.040.10

Deskriptory: screw threads, ISO metric threads, threads for bolts, dimensions, dimensional tolerances, designation.

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75% hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 965-1 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 1, Závity, subkomisí SC 2, Tolerance.

Třetí vydání ruší a nahrazuje druhé vydání (ISO 965-2:1980), jehož je technickou revizí.

ISO 965 zahrnuje následující části, pod společným názvem "Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance

-        Část 1: Základní pravidla a údaje

-        Část 2: Mezní rozměry vnějších a vnitřních závitů pro všeobecné použití - Střední jakost tolerance

-        Část 3: Úchylky závitů

-        Část 4: Mezní rozměry vnějších závitů, určených pro žárové pokovení ponorem, které jsou po pokovení slícovány s vnitřními závity s polohou tolerančního pole H nebo G

-        Část 5: Mezní rozměry vnitřních závitů, určených pro slícování s vnějšími závity žárově pokovovenými ponorem, s polohou tolerančního pole h před pokovováním"


Strana 4

1 Předmět normy

Tato část normy ISO 965 určuje mezní rozměry středního a velkého/malého průměru metrických závitů ISO pro všeobecné použití v souladu s ISO 262 se základním profilem podle ISO 68-1.

Mezní rozměry pro stupně přesnosti jsou odvozeny ze základních úchylek a tolerancí určených v ISO 965-1.-- Vynechaný text --