ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.040.10                                                                                                                                   Srpen 2000

Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance -
Část 4: Mezní rozměry vnějších závitů, určených pro žárové pokovení ponorem, které jsou po pokovení slícovány s vnitřními závity s polohou tolerančního pole H nebo G

ČSN
ISO 965-401 4314

 

ISO general purpose metric screw threads - Tolerances - Part 4: Limits of size hot-dip galvanized external screw threads to mate with internal screw threads tapped with tolerance position H or G after galvanizing

Filetages métriques ISO pour usages généraux - Tolérances - Partie 4: Dimensions limites pour filetages extérieurs galvanisés à chaud pour assemblages avec des filetages interieurs de position de tolérance H ou G après galvanisation

Metrisches ISO - Gewinde allgemeiner Anwendung - Toleranzen - Teil 4: Grenzmaße für feuerverzinkte Außegewinde, passend für Innengewinde der Toleranzfeldlagen H oder G nach Aufbringung des Überzuges

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 965-4:1998. Mezinárodní norma ISO 965-4:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 965-4:1998. The International Standard ISO 965-1:1998 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                          59630
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 68-1:1998 zavedena v ČSN ISO 68-1:2000 (01 4007) Závity ISO pro všeobecné použití - Základní profil - Část 1: Metrické závity

ISO 262:1998 zavedena v ČSN ISO 262:2000 (01 4010) Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Výběr rozměrů pro šrouby a matice

ISO 898-1:1999 zavedena v ČSN EN ISO 898-1:2000 (02 1005) Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 1: Šrouby

ISO 965-1:1998 zavedena v ČSN ISO 965-1:2000 (01 4314) Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 1: Základní pravidla a údaje

ISO 965-5:1998 zavedena v ČSN ISO 965-5:2000 (01 4314) Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 5: Mezní rozměry vnitřních závitů, určených pro slícování s vnějšími závity žárově pokovenými ponorem s polohou tolerančního pole h před pokovováním

ISO 5408:1983 dosud nezavedena*)

Vypracování normy

Zpracovatel: FABORY Brno, IČO 25309854 - Ing. Petr Manišovský

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

_______________

*) Tato mezinárodní norma je v plném rozsahu obsažena v ČSN 01 4001.


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Metrické závity ISO pro všeobecné použití -                                                     ISO 965-4

Tolerance -                                                                                                                  První vydání
Část 4: Mezní rozměry vnějších závitů,                                                              1998-12-15

určených pro žárové pokovení ponorem, které jsou
po pokovení slícovány s vnitřními závity s polohou

tolerančního pole H nebo G po pokovování

ICS 21.040.10

Deskriptory: srew threads, ISO metric threads, hot dip galvanizing, external threads, dimensions, dimensional tolerances, dimensional deviations, designation.

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75% z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 965-4 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 1, Závity, subkomisí SC 2, Tolerance.

ISO 965 zahrnuje následující části, pod společným názvem „Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance

      Část 1: Základní pravidla a údaje

      Část 2: Mezní rozměry vnějších a vnitřních závitů pro všeobecné použití - Střední jakost tolerance

      Část 3: Úchylky závitů

      Část 4: Mezní rozměry vnějších závitů, určených pro žárové pokovení ponorem, které jsou po pokovení slícovány s vnitřními závity s polohou tolerančního pole H nebo G

      Část 5: Mezní rozměry vnitřních závitů, určených pro slícování s vnějšími závity žárově pokovenými ponorem, s polohou tolerančního pole h před pokovováním“


Strana 4

1 Předmět normy

Tato část ISO 965 stanoví úchylky a mezní rozměry roztečných a vnějších/vnitřních průměrů metrických závitů ISO pro všeobecné použití odpovídajících ISO 262 se základním profilem podle ISO 68-1.

Vnější závity podle této části normy ISO 965 jsou určeny po pokovení pro slícování s vnitřními závity s polohou tolerančního pole H nebo G.

Mezní rozměry pro uvedené jakosti tolerance jsou odvozeny z tolerancí stanovených v ISO 965-1 a od základních úchylek vypočtených podle následujícího vztahu:

image004.gif

kde

esaz

je

vyjádřeno v mikrometrech;

P

je

vyjádřeno v milimetrech.

Výrobky vyrobené s tolerancemi závitů podle této části ISO 965 mohou vykazovat nižší mezní zatížení v tahu než je stanoveno v ISO 898-1 vzhledem k zmenšení zatěžované plochy.

Vnější závity s tolerancemi podle této části ISO 965 se nesmějí použít pro slícování s vnitřními závity s tolerancemi podle ISO 965-5 neboť tyto kombinace přinášejí velké riziko stržení závitu.

POZNÁMKA Pokud není stanoven toleranční stupeň 6az, jsou vnější závity určeny pro slícování s vnitřními závity s tolerančním stupněm 6AZ pokud jsou výrobky odstředěny a s žárově ponorem pokovovanými vnitřními závity s polohou tolerančního pole 6AX pokud výrobky nejsou odstředěny.-- Vynechaný text --