ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.110; 35.240.10                                                                                                                         Leden 2003

Technická dokumentace -
Uspořádání a pojmenování hladin
v CAD -
Část 1: Přehled a základní pravidla

ČSN
EN ISO 13567-1

01 3104

                                                                                               idt ISO 13567-1:1998

Technical product documentation - Organization and naming of layers for CAD - Part 1: Overview and principles

Documentation technique de produits - Organisation et dénomination des couches de CAO - Partie 1: Vue d´ensemble et
principes

Technische Produktdokumentation - Gliederung und Benennung von Layern für CAD - Teil 1: Übersicht und Grundlagen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 13567-1:2002. Evropská norma EN ISO 13567-1:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 13567-1:2002. The European Standard EN ISO 13567-1:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66176
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 10303-201:1994 zavedena v ČSN ISO 10303-201:2000 (97 4101) Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 201: Protokoly aplikace: Explicitní techniky zpracování návrhu

Informativní údaje o přejímané normě

Mezinárodní norma ISO 13567-1 byla vypracována Technickou komisí ISO/TC 10 Technické výkresy, definice výrobků a příslušná dokumentace, subkomisí SC 8 Stavební dokumentace.

ISO 13567 sestává z následujících částí pod společným názvem Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD:

      Část 1: Přehled a základní pravidla

      Část 2: Uspořádání, pojmenování a kódy

      Část 3: (připravuje se)

Příloha A této části ISO 13567 je informativní.

Vypracování normy

Zpracovatel: Doc. Ing. František Drastík, CSc., IČO 43014259

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Věra Krchňáková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                       EN ISO 13567-1
EUROPEAN STANDARD                                                                               Leden 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 01.110; 35.240.10

Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD -
Část 1: Přehled a základní pravidla
(ISO 13567-1:1998)

Technical product documentation - Organization and naming of layers for CAD -
Part 1: Overview and principles
(ISO 13567-1:1998)

 

Documentation technique de produits - Organisation

et dénomination des couches de CAO -
Partie 1: Vue d´ensemble et principes

(ISO 13567-1:1998)

Technische Produktdokumentation - Gliederung

und Benennung von Layern für CAD -
Teil 1: Übersicht und Grundlagen
(ISO 13567-1:1998)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-12-27.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky      Ref. č. EN ISO 13567-1:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy vypracovaný technickou komisi ISO/TC 10 „Technické výkresy, definice výrobků a příslušná dokumentace“ Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) byl převzat Řídicím centrem CEN (CMC).

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2002.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 13567-1:1998 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

 


Strana 5

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 6

4          Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

5          Základní pravidla................................................................................................................................................................. 7

5.1       Konvenční uspořádání....................................................................................................................................................... 7

5.2       Konvenční formát pojmenování hladin........................................................................................................................... 7

5.3       Konvenční kódy.................................................................................................................................................................... 7

Příloha A (informativní)................................................................................................................................................................... 8

 


Strana 6

Úvod

ISO 13567 sestává ze tří částí obsahujících členění a názvy hladin v CAD. ISO 13567-1 obsahuje všeobecná společná ustanovení, ISO 13567-2 a ISO 13567-3 (připravuje se) jsou určeny pro použití při přípravě dokumentace ve stavebnictví.

Účelem ISO 13567 je vytvoření společného mezinárodního základu pro organizaci dat v systémech CAD pokrývajícího uspořádání dat v hladinách.

1 Předmět normy

Tato část ISO 13567 stanoví všeobecná pravidla strukturování hladin v CAD souborech. Hladiny jsou užívány k řízení viditelnosti, ke správě a přenosu dat souborů CAD. Pojmenování hladin slouží k zobrazení jejich uspořádání.

Všeobecná pravidla lze použít pro všechny oblasti přípravy a zacházení s technickými dokumenty zpracovanými počítačově. Přestože jsou tato pravidla určena především pro uživatele, předpokládá se, že jich využijí i programátoři vyvíjející software tak, aby byla využita ustanovení této části ISO 13567. Důležitou úlohu má rovněž struktura dat v knihovnách součástí, uvedená ve třetí části.-- Vynechaný text --