hladin v CAD Část 2: Uspořádání, formáty a kódy užívané ve stavebnictví

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.110; 35.240.10                                                                                                                         Leden 2003

Technická dokumentace -
Uspořádání a pojmenování hladin
v CAD -
Část 2: Uspořádání, struktura a kódy
užívané ve stavební dokumentaci

ČSN
EN ISO 13567-2

01 3104

                                                                                               idt ISO 13567-2:1998

Technical product documentation - Organization and naming of layers for CAD - Part 2: Concepts, format and codes used
in construction documentation

Documentation technique de produits - Organisation et dénomination des couches de CAO - Partie 2: Concepts, format et
codes utilisés dans la documentation pour la construction

Technische Produktdokumentation - Gliederung und Benennung von Layern für CAD - Teil 2: Ordnungsmerkmale, Aufbau
und Kennungen für die Dokumentation im Bauwesen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 13567-2:2002. Evropská norma EN ISO 13567-2:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 13567-2:2002. The European Standard EN ISO 13567-2:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66309
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 4157-1 zavedena v ČSN EN ISO 4157-1 (01 3420) Výkresy ve stavebnictví - Systémy označování - Část 1: Budovy a jejich části

ISO 4157-2 zavedena v ČSN EN ISO 4157-2 (01 3420) Výkresy ve stavebnictví - Systémy označování - Část 2: Názvy a čísla místností

ISO 4157-3 zavedena v ČSN EN ISO 4157-3 (01 3420) Výkresy ve stavebnictví - Systémy označování - Část 3: Evidenční čísla prostorů

ISO 5455:1979 zavedena v ČSN ISO 5455:1994 (01 3112) Technické výkresy - Měřítka

ISO 13567-1:1998 zavedena v ČSN EN ISO 13567-1:2003 (01 3104) Technické výkresy - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a základní pravidla

Informativní údaje o přejímané normě

Mezinárodní norma ISO 13567-2 byla vypracována Technickou komisí ISO/TC 10 Technické výkresy, definice výrobků a příslušná dokumentace, subkomisí SC 8 Stavební dokumentace.

ISO 13567 sestává z následujících částí pod společným názvem Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD:

      Část 1: Přehled a základní pravidla

      Část 2: Uspořádání, formáty a kódy

      Část 3: (připravuje se)

Příloha A této části ISO 13567 je informativní.

Vypracování normy

Zpracovatel: Doc. Ing. František Drastík, CSc., IČO 43014259

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Věra Krchňáková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                       EN ISO 13567-2
EUROPEAN STANDARD                                                                               Leden 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 01.110; 35.240.10

Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD -
Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci
(ISO 13567-2:1998)

Technical product documentation - Organization and naming of layers for
CAD - Part 2: Concepts, format and codes used in construction documentation
(ISO 13567-2:1998)

 

Documentation technique de produits -

Organisation et dénomination des couches de

CAO - Partie 2: Concepts, format et codes utilisés

dans la documentation pour la construction
(ISO 13567-2:1998)

Technische Produktdokumentation - Gliederung

und Benennung von Layern für CAD - Teil 2:

Ordnungsmerkmale, Aufbau und Kennungen
für die Dokumentation im Bauwesen
(ISO 13567-2:1998)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-12-27.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky     Ref. č. EN ISO 13567-2:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy vypracovaný technickou komisi ISO/TC 10 „Technické výkresy, definice výrobků a příslušná dokumentace“ Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) byl převzat Řídicím centrem CEN (CMC).

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2002.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 13567-2:1998 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

POZNÁMKA Normativní odkazy na mezinárodní normy jsou uvedeny v příloze ZA (normativní).

 


Strana 5

Obsah

            Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Definice................................................................................................................................................................................. 7

4          Subklasifikace pojmenování hladin................................................................................................................................ 7

4.1       Zodpovědná osoba............................................................................................................................................................. 7

4.2       Objekt.................................................................................................................................................................................... 7

4.3       Zobrazení.............................................................................................................................................................................. 7

4.4       Status.................................................................................................................................................................................... 7

4.5       Sektor.................................................................................................................................................................................... 8

4.6       Fáze....................................................................................................................................................................................... 8

4.7       Průmět................................................................................................................................................................................... 8

4.8       Měřítko................................................................................................................................................................................... 8

4.9       Pracovní svazek................................................................................................................................................................... 8

4.10     Uživatelské pole.................................................................................................................................................................. 8

5          Formát a kódy pojmenování hladin................................................................................................................................. 8

5.1       Zásady................................................................................................................................................................................... 8

5.2       Pravidla pro kódy................................................................................................................................................................. 8

6          Povinná pole........................................................................................................................................................................ 9

6.1       Zodpovědná osoba............................................................................................................................................................. 9

6.2       Objekt.................................................................................................................................................................................... 9

6.3       Zobrazení.............................................................................................................................................................................. 9

7          Nepovinná pole.................................................................................................................................................................. 11

7.1       Status................................................................................................................................................................................... 11

7.2       Sektor................................................................................................................................................................................... 11

7.3       Fáze...................................................................................................................................................................................... 11

7.4       Promítání............................................................................................................................................................................. 12

7.5       Měřítko................................................................................................................................................................................ . 12

7.6       Pracovní svazek................................................................................................................................................................ . 12

7.7       Uživatelské pole................................................................................................................................................................. 13

8          Příklady použití této části ISO 13567.............................................................................................................................. 13

Příloha A (informativní)................................................................................................................................................................. 14

Příloha ZA (normativní)................................................................................................................................................................. 15

 


Strana 6

Úvod

ISO 13567 sestává ze tří částí obsahujících členění a názvy hladin v CAD. ISO 13567-1 obsahuje všeobecná společná ustanovení, ISO 13567-2 a ISO 13567-3 (připravuje se) jsou určeny pro použití při přípravě dokumentace ve stavebnictví.

Účelem ISO 13567 je vytvoření společného mezinárodního základu pro organizaci dat v systémech CAD pokrývajícího uspořádání dat v hladinách.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato část ISO 13567 pokrývá organizování a umístění hladin v CAD pro stavební projekty za účelem výměny a správy dokumentů.-- Vynechaný text --