ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.040.01                                                                                                                                  Březen 2003

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) -
Referenční teplota pro geometrické
požadavky na výrobky a jejich ověřování

ČSN
EN ISO 1

01 4110

                                                                                                            idt ISO 1:2002

Geometrical Product Specifications (GPS) - Standard reference temperature for geometrical product specifications

Spécification géométrique des produits (GPS) - Température normale de référence pour la spécification géométrique
des produits

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - Bezugstemperatur für die geometrische Produktspezifikation

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 1:2002. Evropská norma EN ISO 1:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 1:2002. The European Standard EN ISO 1:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66683
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla v příloze A doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: IČO 67801617, Ing. Zdeněk Štoud

Technická normalizační komise: TNK 7 Geometrické požadavky na součásti

Zaměstnanec Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN ISO 1
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Červenec
NORME EUROPÉENNE                                                                                        Červenec 2002
EUROPÄISCHE NORM

ICS 17.040.01

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Referenční teplota
pro geometrické požadavky na výrobky a jejich ověřování
(ISO 1:2001)

Geometrical Product Specifications (GPS) - Standard reference temperature
for geometrical product specifications and verification
(ISO 1:2001)

 

Spécification géométrique des produits (GPS) -
Température normale de référence
pour la spécification géométrique des produits
et vérification
(ISO 1:2001)

Geometrische Produktspezifikation (GPS) -
Bezugstemperatur für die geometrische
Produktspezifikation
(ISO 1:2001)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-06-24.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídícímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídící centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky              Ref. č. EN ISO 1:2002 E
 jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tento dokument (ISO 1:2002) byl vypracování technickou komisí ISO/TC 213 „Rozměrové a geometrické požadavky na výrobky a na jejich ověřování“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 290 „Rozměrové a geometrické požadavky na výrobky a na jejich ověřování“, jejíž sekretariát zabezpečuje AFNOR.

Této evropské normě je nutné nejpozději do ledna 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutné zrušit nejpozději do ledna 2003.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 1:2002 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

Úvod

Tato mezinárodní norma je normou geometrických požadavků na výrobky (GPS). Považuje se za globální normu GPS (viz ISO/TR 14638). Ovlivňuje všechny články všech řetězců norem.

Podrobnější informace o vztahu této normy k maticovému modelu GPS, viz přílohu A.

Referenční teplota se nyní vztahuje na požadavky GPS, tj. všechny charakteristiky GPS se stanoví a předepisují pro referenční teplotu. V důsledku toho, jestliže se měří geometrické prvky vyrobeného předmětu, a popř: metrologické charakteristiky měřidel, odchylky od referenční teploty způsobí chyby a nejistoty ve výsledku měření.

Definice jednotek délky a teploty byly stanoveny a přijaty Mezinárodním výborem pro váhy a míry (CIPM) z autority Metrické konvence. Tyto definice jsou publikovány v Procès-verbaux CIPM (4), (5), (6).

Tato mezinárodní norma nevyžaduje provádět všechny kalibrace měřidel, měřit hotové výrobky a vyrábět je při referenční teplotě. Nejistota při měření teploty a měření při jiných teplotách než referenční přispívá k nejistotě posuzování výsledku měření a vede k systematickým chybám ve výsledku měření. V této věci se připravuje Technická zpráva ISO [2].

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví referenční teplotu pro geometrické požadavky na výrobky a jejich ověřování.-- Vynechaný text --