ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.140.30                                                                                                                                 Duben 2007

Úprava písemností zpracovaných textovými
editory

ČSN 01 6910

 

Guidelines for text presentation

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 01 6910 z listopadu 2002.

 

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78349


Strana 2

Předmluva

Změny proti předchozím normám

      Kapitola o psaní interpunkčních znamének byla rozšířena vzhledem k možnostem, které poskytují textové editory, zejména o články týkající se psaní spojovníku, pomlček, závorek a uvozovek;

      byly zařazeny doplňky do kapitol o psaní zkratek, značek a čísel;

      kapitola o textovém sloupci byla částečně upravena;

      byl připojen přehled parametrů pro umístění adres na obálky;

      jako náhrada za zrušenou normu ČSN 88 6101 Dopisní papíry pro obchodní a úřední korespondenci byly hlavní parametry pro úpravu předtisků na dopisní papíry zpracovány do tabulek;

      byly provedeny drobné změny v kapitole o úpravě dopisů;

      informativní přílohy byly doplněny o schéma dopisu s předtiskem, o dopis s pokračováním na dalším listu, o ukázku e-mailu a tabulky.

Obdobné mezinárodní normy

DIN 5008:2006 Schreib- und Gestaltungsregeln für die Textverarbeitung

(Pravidla pro psaní a úpravu při zpracování textů)

ÖNORM A 1080:1999 Richtlinien für Maschinenschreiben und Textgestaltung

(Pravidla pro psaní na stroji a úpravu textů)

Souvisící ČSN

ČSN 50 6406:2001 Obálky a velké tašky

ČSN 88 0410:2004 Korekturní znaménka pro sazbu - Pravidla používání

ČSN 88 4674:2000 Dopisnice a pohlednice

Souvisící zákony

Zákon č. 29/2000 Sb. o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací

Upozornění na přílohy

K této normě jsou připojeny přílohy (informativní), které obsahují ukázky dopisů, ukázku e-mailu a tabulky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Nakladatelství Fortuna, Ostrovní 30, 110 00 Praha 1, IČ 15095568, PhDr. Olga Kuldová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.


Strana 3

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 7

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 8

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 8

4          Členicí (interpunkční) znaménka..................................................................................................................................... 9

4.1       Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník...................................................................................................... 9

4.2       Tři tečky................................................................................................................................................................................. 9

4.3       Spojovník a pomlčka......................................................................................................................................................... 10

4.3.1    Spojovník............................................................................................................................................................................. 10

4.3.2    Pomlčka.............................................................................................................................................................................. 10

4.4       Závorky a uvozovky............................................................................................................................................................. 10

4.4.1    Závorky................................................................................................................................................................................. 10

4.4.2    Uvozovky.............................................................................................................................................................................. 11

4.5       Odsuvník (apostrof)........................................................................................................................................................... 11

5          Zkratky.................................................................................................................................................................................. 11

5.1       Zkratky častých slov........................................................................................................................................................... 11

5.2       Zkratky akademických titulů, vojenských a vědeckých hodností............................................................................... 12

5.3       Zkratky právního označení podnikatelských subjektů................................................................................................. 12

6          Značky.................................................................................................................................................................................. 12

6.1       Značky jednotek................................................................................................................................................................. 12

6.2       Značky měn........................................................................................................................................................................ 12

6.3       Matematické značky.......................................................................................................................................................... 12

6.4       Procento, promile.............................................................................................................................................................. 13

6.5       Rozměry a tolerance......................................................................................................................................................... 13

6.6       Měřítko, poměr................................................................................................................................................................... 13

6.7       Skóre.................................................................................................................................................................................... 13

6.8       Průměr................................................................................................................................................................................. 13

6.9       Exponenty, indexy.............................................................................................................................................................. 13

6.10     Úhlový stupeň, minuta, vteřina........................................................................................................................................ 13

6.11     Teplotní stupně.................................................................................................................................................................. 13

6.12     Paragra................................................................................................................................................................................ 13

6.13     Značka & (et)...................................................................................................................................................................... 13

6.14     Značka # (dvojitý kříž)........................................................................................................................................................ 13

6.15     Stejnítka............................................................................................................................................................................... 14

6.16     Značka pro „narozen“ a „zemřel“.................................................................................................................................... 14

7          Čísla a číslice..................................................................................................................................................................... 14

7.1       Členění čísel...................................................................................................................................................................... 14

7.2       Zlomky................................................................................................................................................................................. 14

7.2.1    Desetinné zlomky.............................................................................................................................................................. 14

7.2.2    Obyčejné zlomky................................................................................................................................................................ 14

7.3       Peněžní částky................................................................................................................................................................... 14


Strana 4

Strana

7.4       Sestavy čísel....................................................................................................................................................................... 14

7.5       Kalendářní data................................................................................................................................................................. 15

7.6       Časové údaje..................................................................................................................................................................... 15

7.7       Spojený údaj data a času................................................................................................................................................ 15

7.8       Telefonní a faxová čísla.................................................................................................................................................... 15

7.9       Ostatní čísla........................................................................................................................................................................ 15

7.10     Spojení čísel se slovy nebo s písmeny......................................................................................................................... 15

7.11     Římské číslice................................................................................................................................................................... 16

8          Zvýrazňování textu.............................................................................................................................................................. 16

8.1       Umístění na samostatný řádek...................................................................................................................................... 16

8.2       Změna řezu písma (tučný tisk, kurziva); podtržení....................................................................................................... 16

8.3       Změna velikosti nebo druhu písma............................................................................................................................... 17

8.4       Psaní velkými písmeny (verzálkami), vložení do uvozovek........................................................................................ 17

8.5       Prokládání........................................................................................................................................................................... 17

9          Členění textů a označování jejich částí.......................................................................................................................... 17

9.1       Odstavce............................................................................................................................................................................. 17

9.2       Výčty...................................................................................................................................................................................... 17

9.3       Označování částí textu...................................................................................................................................................... 18

9.3.1    Číselné označování částí textu........................................................................................................................................ 18

9.3.2    Odkazy na čísla oddílů a pododdílů v textu................................................................................................................... 18

9.3.3    Abecedně-číselné označování částí textu..................................................................................................................... 18

9.4       Úprava nadpisů................................................................................................................................................................. 19

9.5       Dílčí nadpisy....................................................................................................................................................................... 19

10        Textový sloupec.................................................................................................................................................................. 19

10.1     Papír a formáty papíru...................................................................................................................................................... 19

10.2     Druhy a velikosti písma.................................................................................................................................................... 19

10.3     Nahrazování znaků, jež nejsou obsaženy v klávesnici............................................................................................... 19

10.4     Mezery (shrnutí pravidel o mezerách)............................................................................................................................ 20

10.5     Pevná spojení.................................................................................................................................................................... 20

10.6     Dělení slov.......................................................................................................................................................................... 20

10.7     Poznámky pod čarou........................................................................................................................................................ 20

10.8     Číslování tabulek a obrázků............................................................................................................................................ 20

10.9     Číslování stránek............................................................................................................................................................... 21

11        Poštovní adresy................................................................................................................................................................. 21

11.1     Umístění poštovních adres na obálkách...................................................................................................................... 21

11.2     Umístění poštovních adres v dopisech......................................................................................................................... 22

11.2.1 Poštovní adresa odesílatele........................................................................................................................................... 22

11.2.2 Poštovní adresa adresáta............................................................................................................................................... 22

11.3     Obsah poštovních adres.................................................................................................................................................. 22

11.3.1 Poštovní adresa odesílatele........................................................................................................................................... 22

11.3.2 Poštovní adresa adresáta............................................................................................................................................... 23


Strana 5

Strana

11.4     Úprava poštovních adres................................................................................................................................................. 23

11.4.1 Poštovní adresa odesílatele........................................................................................................................................... 23

11.4.2 Poštovní adresa adresáta............................................................................................................................................... 24

11.5     Ukázky poštovních adres................................................................................................................................................. 24

12        Úprava obchodních a úředních dopisů......................................................................................................................... 25

12.1     Hlavička dopisu................................................................................................................................................................. 25

12.2     Poštovní adresa adresáta............................................................................................................................................... 25

12.3     Odvolací údaje................................................................................................................................................................... 25

12.3.1 Sloupcové odvolací údaje................................................................................................................................................ 25

12.3.2 Řádkové odvolací údaje................................................................................................................................................... 26

12.3.3 Dopisní papíry bez předtisku odvolacích údajů........................................................................................................... 26

12.4     Datum.................................................................................................................................................................................. 26

12.5     Věc........................................................................................................................................................................................ 26

12.6     Oslovení.............................................................................................................................................................................. 26

12.7     Text dopisu......................................................................................................................................................................... 26

12.8     Pozdrav................................................................................................................................................................................ 27

12.9     Razítko................................................................................................................................................................................. 27

12.10  Podpis................................................................................................................................................................................. 27

12.11  Parafování........................................................................................................................................................................... 27

12.12  Přílohy.................................................................................................................................................................................. 27

12.13  Rozdělovník........................................................................................................................................................................ 28

12.14  Doplňující údaje................................................................................................................................................................. 28

12.15  Několikastránkové dopisy................................................................................................................................................ 28

12.16  Parametry pro úpravu dopisů s předtiskem odvolacích údajů................................................................................. 28

12.17  Utajované písemnosti...................................................................................................................................................... 30

13        Osobní dopisy.................................................................................................................................................................... 31

14        Dopisy fyzických osob právnickým osobám................................................................................................................. 31

15        Soukromé dopisy.............................................................................................................................................................. 31

16        Dopisy do zahraničí........................................................................................................................................................... 31

16.1     Poštovní adresy zásilek do zahraničí............................................................................................................................. 31

16.2     Úprava dopisů do zahraničí............................................................................................................................................. 32

17        E-mail.................................................................................................................................................................................. 32

18        Tabulky................................................................................................................................................................................ 33

18.1     Nadpis................................................................................................................................................................................. 33

18.2     Měrná jednotka.................................................................................................................................................................. 33

18.3     Hlavička tabulky................................................................................................................................................................. 33

18.4     Sloupce............................................................................................................................................................................... 33

18.5     Řádky................................................................................................................................................................................... 33

18.6     Součty.................................................................................................................................................................................. 33

18.7     Obecná poznámka............................................................................................................................................................ 33

18.8     Zvláštní poznámky............................................................................................................................................................. 33

18.9     Značky v tabulce................................................................................................................................................................. 34

18.10  Umístění tabulky................................................................................................................................................................ 34

19        Poznámky k informativním přílohám.............................................................................................................................. 34


Strana 6

Strana

Příloha A (informativní) Obchodní/úřední dopis s předtiskem.............................................................................................. 35

A.1       Schéma obchodního/úředního dopisu s předtiskem sloupcových odvolacích údajů vlevo a s vytištěnými
orientačními značkami pro umístění adresy................................................................................................................ 35

A.2       Obchodní dopis s předtiskem sloupcových odvol. údajů vlevo (orientač. značky označeny jako skrytý text)... 36

A.3       Obchodní dopis s předtiskem sloupcových odvol. údajů vpravo (orientač. značky označeny jako skrytý text) 37

A.4       Obchodní dopis s předtiskem řádkových odvolacích údajů (orientační značky označeny jako skrytý text)...... 38

A.5       Úřední dopis s pokračováním na další stránce.......................................................................................................... 39

Příloha B (informativní) Obchodní/úřední dopis bez předtisku............................................................................................. 41

B.1       Obchodní dopis bez předtisku, doplňující údaje v zápatí, adresa vlevo.................................................................. 41

B.2       Obchodní dopis bez předtisku, doplňující údaje v záhlaví, adresa vpravo............................................................. 42

Příloha C (informativní) Osobní dopis vedoucího pracovníka............................................................................................... 43

Příloha D (informativní) Dopis fyzické osoby právnické osobě.............................................................................................. 44

Příloha E (informativní) E-mail..................................................................................................................................................... 45

Příloha F (informativní) Tabulka.................................................................................................................................................. 46


Strana 7

Úvod

Původní norma ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem byla určena pro obchodní a úřední korespondenci zpracovanou na psacích strojích. Po prvé vyšla v roce 1949, její poslední revize pod tímto názvem byla provedena v roce 1985.

Při revizi v roce 1997 byl vzhledem k rychlému zavádění počítačů do kancelářské praxe název normy pozměněn na Úpravu písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Při současné revizi bylo rozhodnuto zmínku o psacích strojích z názvu již zcela vypustit a zaměřit obsah normy na vytváření obchodních a úředních písemností pomocí textových editorů.

Cílem revize bylo jednak zachovat návaznost na předchozí vydání, jednak uvést ustanovení normy do souladu s vývojem zpracování textů na počítačích a s obdobnými současnými evropskými normami a pravidly.


Strana 8

1 Předmět normy

ČSN 01 6910 stanoví pravidla pro grafickou úpravu textů zpracovaných textovými editory a zásady formálního uspořádání obchodních a úředních písemností.

Při úpravě zvláštních písemností (právních, bibliografických apod.) je třeba se řídit dalšími příslušnými směrnicemi nebo normami. Pravopisná stránka se řídí - až na malé výjimky - Pravidly českého pravopisu.-- Vynechaný text --