PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.040.01                                                                                                                              Listopad 2008

Geometrické specifikace produktu (GPS) -
Obecné pojmy -
Část 1: Model geometrické specifikace
a jeho ověřování (ISO/TS 17450-1:2005)

ČSN P
CEN ISO/TS 17450-1

01 4103

                                                                                         idt ISO/TS 17450-1:2005

                                                                        idt ISO/TS 17450-1/Cor.1:2007-06

Geometrical product specifications (GPS) - General concepts - Part 1: Model for geometrical specification and verification

Spécification géométrique des produits (GPS) - Concepts généraux - Partie 1: Modèle pour la spécification
et la vérification géométriques

Geometrische Produktspezifikationen (GPS) - Grundlagen - Teil 1: Modell für die geometrische Spezifikation und Prüfung

Tato předběžná česká technická norma je českou verzí technické specifikace CEN ISO/TS 17450-1:2007 včetně opravy CEN ISO/TS 17450-1/AC:2008-04. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Czech Prestandard is the Czech version of the Technical Specification CEN ISO/TS 17450-1:2007 including its corrigendum CEN ISO/TS 17450-1/AC:2008-04. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

82134


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci CEN ISO/TS 17450-1:2007 vydanou v souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Český normalizační institut, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1.

Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusí být na národní úrovni převzata jako normativní dokument.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 14660-1:1999 zavedena v ČSN EN ISO 14660-1:2000 (01 4121) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) -
Geometrické prvky - Část 1: Všeobecné termíny a definice (idt EN ISO 14660-1:2000)

Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii (VIM) BIPM, IFCC, IEC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML, 2 vydání: 1993 zaveden v ČSN 01 0115:1996 Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii

Souvisící ČSN

ČSN P ISO/TS 17450-2:2005 (01 4103) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Obecné pojmy - Část 2: Základní zásady, specifikace, operátory a nejistoty

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla doplněna národní poznámka ke kapitole 3 a k příloze E.

Vypracování normy

Zpracovatel: IČ 76147941, Ladislav Pešička

Technická normalizační komise: TNK 7 Rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování (GPS)

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                  CEN ISO/TS 17450-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                            
Říjen 2007

ICS 17.040.01

Geometrická specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy -
Část 1: Model geometrické specifikace a jeho ověřování
(ISO/TS 17450-1:2005)

Geometrical product specifications (GPS) - General concepts -
Part 1: Model for geometrical specification and verification
(ISO/TS 17450-1:2005)

 

Spécification géométrique des produits (GPS) -
Concepts généraux -
Partie 1: Modèle pour la spécification
et la vérification géométriques
(ISO/TS 17450-1:2005)

Geometrische Produktspezifikationen (GPS) -
Grundlagen -
Teil 1: Modell für die geometrische Spezifikation
und Prüfung
(ISO/TS 17450-1:2005)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-10-08.

Perioda ověřování tohoto CEN/TS je limitována třemi roky. Po dvou rocích členové CEN budou žádáni o připomínkování, zvláště v otázce, zda CEN/TS má být konvertována na Evropskou normu.

Členové CEN jsou povinni oznámit existenci tohoto CEN/TS stejným způsobem jako EN a učinit CEN/TS okamžitě dostupným ve vhodné formě na národní úrovni. Toto splnění je dovoleno i v protikladu s platnými národními normami (paralelně s CEN/TS), dokud nebude dosaženo konečného rozhodnutí kolem možné konverse do CEN/TS do EN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky        Ref. č. CEN ISO/TS 17450-1:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

 

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, pomocí kterých byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, tj. když vznikne problém, který se týká souboru, informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2005

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland


Strana 5

Předmluva

Text ISO/TS 17450-1:2005 byl připraven Technickou komisí ISO/TC 213 „Rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování“ Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a vydán jako CEN ISO/TS 17450-1:2007 Technickou komisí CEN/TC 290 „Rozměrová a geometrická specifikace produktu a jejich ověřování“ v sekretariátu AFNOR.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem autorského práva. CEN (a/nebo CENELEC) nenese žádnou zodpovědnost za identifikaci jednotlivých nebo všech autorských práv.

V souladu s interními pravidly CEN/CENELEC jsou národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska povinny vyhlásit tuto technickou specifikaci:

Oznámení o schválení

Text ISO/TS 17450-1:2005 byl schválen CEN jako CEN ISO/TS 17450-1:2007 bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 6

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 7

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Definice................................................................................................................................................................................. 7

4          Aplikace a výhled do budoucna...................................................................................................................................... 11

5          Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

6          Prvky..................................................................................................................................................................................... 12

7          Charakteristiky................................................................................................................................................................... 15

8          Operace............................................................................................................................................................................... 17

9          Specifikace......................................................................................................................................................................... 21

10        Ověření................................................................................................................................................................................ 23

Příloha A (normativní)................................................................................................................................................................... 24

Příloha B (normativní)................................................................................................................................................................... 36

Příloha C (informativní)................................................................................................................................................................. 45

Příloha D (informativní)................................................................................................................................................................. 47

Příloha E (informativní).................................................................................................................................................................. 48

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 49


Strana 7

Úvod

Tato část ISO/TS 17450 je normativním dokumentem Geometrické specifikace produktu (GPS) a je považována za všeobecný dokument GPS (viz ISO/TR 14638). Má vliv na všechny články řetězce norem.

Více podrobných informací o vztahu této části ISO/TS 17450 k jiným normám a GPS viz maticový model v příloze E.

V tržním prostředí zvýšené globalizace má velký význam výměna informací o technickém produktu, z nichž velmi důležitými jsou informace vyjadřující jednoznačně geometrii strojních součástí. Následná kodifikace přiřazení specifikace makro - a mikro - geometrie součásti musí být jednoznačná a kompletní jestliže funkční geometrické variace částí budou limitovány; navíc jazykem vhodným k CAX systémům.

Cílem ISO/TC 213 je poskytnutí nástrojů pro globální a „top-down“ přístup k GPS. Tyto nástroje jsou základem nových norem pro společný jazyk geometrických definic, využitelných při návrhu (součástí, které mají charakter sériový a kusový), výrobu a kontrolu včetně popisu měřicích postupů, bez ohledu na použitá media (například papírový výkres, numerický výkres nebo výměna souborů). Poskytnuté nástroje jsou založeny na charakteristikách geometrických prvků, na jejich omezení zejména vzájemnými operacemi, které vytvářející mnohdy prvky odlišné proti původním.

1 Předmět normy

Tato část ISO/TS 17450 poskytuje model geometrické specifikace a jeho ověřování a definuje odpovídající pojmy. Také vysvětluje pojetí matematických základů přiřazených k modelu.-- Vynechaný text --