ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.080.10; 03.100.30 Únor 2015

Údržba – Kvalifikace pracovníků údržby

ČSN
EN 15628

01 0666

 

Maintenance – Qualification of maintenance personnel

Maintenance – Qualification du personnel de la maintenance

Instandhaltung – Qualifikation des Instandhaltungspersonals

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15628:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15628:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

V souvislosti s vydáním této normy se zrušuje TNI CEN/TR 15628 (01 0666) z dubna 2010.

Informace o citovaných dokumentech

EN 13306:2010 zavedena v ČSN EN 13306:2011 (01 0660) Údržba – Terminologie údržby

EN ISO 9000:2005 zavedena v ČSN EN ISO 9000:2006 (01 0300) Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

EN ISO 14001:2004 zavedena v ČSN EN ISO 14001:2005 (01 0901) Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití

IEC 60050-191:1990 zavedena v ČSN IEC 50(191):1993 (01 0102) Medzinárodný elektrotechnický slovník – Kapitola 191: Spoľahlivosť a akosť služieb

Souvisící ČSN

ČSN EN 13269:2007 (01 0663) Údržba – Směrnice pro vypracování smluv o údržbě

ČSN EN 13460:2009 (01 0662) Údržba – Dokumentace pro údržbu

ČSN EN 15341:2010 (01 0664) Údržba – Klíčové indikátory výkonnosti údržby

Citované předpisy

2008/C 111/01 Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning, OJ C 111, 6.5.2008, p. 1–7. V České republice je toto doporučení zavedeno v Úředním věstníku Evropské unie C 111, sv. 51, 6. května 2008 Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2008 o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení

Regulation (EC) No 452/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 concerning the production and development of statistics on education and lifelong learning, OJ L 145, 4.6.2008, p. 227–233. V České republice je toto nařízení zavedeno v Úředním věstníku Evropské unie L 145, sv. 51, 4. června 2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 ze dne 23. dubna 2008 o vypracování a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Jaroslav Matějček, CSc., IČ 41127749

Technická normalizační komise: TNK 5 Spolehlivost

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jindřich Šesták

EVROPSKÁ NORMA EN 15628
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 2014

ICS 03.080.10; 03.100.30 Nahrazuje CEN/TR 15628:2007

Údržba – Kvalifikace pracovníků údržby

Maintenance – Qualification of maintenance personnel 

Maintenance – Qualification du personnel
de la maintenance

Instandhaltung – Qualifikation
des Instandhaltungspersonals

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-07-18.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15628:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Kompetence 8

4.1 Kompetence mechanika údržby 8

4.2 Kompetence mistra údržby a inženýra údržby 9

4.3 Kompetence manažera údržby 9

5 Požadované minimální dovednosti a základní znalosti (profil) 10

5.1 Požadované minimální dovednosti a základní znalosti mechanika údržby 10

5.2 Požadované minimální dovednosti a základní znalosti mistra/inženýra údržby 12

5.3 Požadované minimální dovednosti a základní znalosti manažera údržby 16

6 Základní požadavky a zkušenosti 19

6.1 Mechanik údržby 19

6.2 Mistr údržby a/nebo inženýr údržby 19

6.3 Manažer údržby 19

Příloha A (informativní) Příklad úkolů mechanika údržby 20

A.1 Ekonomie 20

A.2 Zákazníci 20

A.3 Procesy 20

A.4 Pracovníci 20

A.5 Externí partneři 20

Příloha B (informativní) Příklad úkolů mistra/inženýra údržby 21

B.1 Ekonomie 21

B.2 Zákazníci 21

B.3 Procesy 21

B.4 Pracovníci 22

B.5 Externí partneři 22

Příloha C (informativní) Příklad úkolů manažera údržby 23

C.1 Ekonomie 23

C.2 Zákazníci 23

C.3 Procesy 23

C.4 Pracovníci 24

C.5 Externí partneři 24

Bibliografie 25

Předmluva

Tento dokument (EN 15628:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 319 Údržba, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje CEN/TR 15628:2007.

Tento dokument obsahuje tyto významné technické změny v porovnání s CEN/TR 15628:2007:

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

1 Předmět normy

V této evropské normě je specifikována kvalifikace pracovníků s ohledem na úkoly, které mají být vykonávány v kontextu údržby podniku, infrastruktury a výrobních systémů.

Do této evropské normy je začleněna údržba výrobních zařízení a budov v podobě technických hledisek služeb.

Tato evropská norma je pokynem pro specifikaci znalostí, dovedností a kompetencí požadovaných pro kvalifikaci pracovníků údržby.

Tato evropská norma pokrývá tyto odborné pracovníky v údržbářské organizaci:

V této evropské normě nejsou specifikována kritéria ověřování ani speciální výcvik pracovníků vztahující se ke specifickému výrobkovému odvětví.

POZNÁMKA Specializace a odbornosti jsou předmětem výcviku prováděného v příslušném odvětví.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.