ČESKÁ NORMA

MDT 621.882.211

Březen 1995

Spojovací součásti
ŠROUBY SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU
Výrobní třída C
(ISO 4016:1988)

ČSN
EN 24 016

02 1301

 

 

 

Fasteners. Hexagon head bolts. Product grade C (ISO 4016:1988)

Elémentes de fixation. Boulons à tête hexagonale. Grade C (ISO 4016:1988)

Verbindungselemente. Sechskantschrauben mit Schaft. Produktklasse C (ISO 4016:1988)

 

Tato národní norma je identická s EN 24016:1991 a je vydána se souhlasem

CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium

 

This national standard is identical with  EN 24016:1991and is published with the permission of

CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 225 zavedena v ČSN EN 20225  Spojovací součásti. Šrouby a matice. Označování rozměrů (02 1001)

ISO 261  dosud nezavedena (viz ČSN 01 4008)

ISO 888 zavedena v ČSN ISO 888 Spojovací součásti. Šrouby a závrtné šrouby. Jmenovité délky a délky závitů pro všeobecné použití (021025)

ISO 898-1  zavedena v ČSN EN 20 898-1  Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 1: Šrouby (02 1005)

ISO 965-2  dosud nezavedena (viz ČSN 01 4314)

ISO 3269 zavedena v ČSN ISO 3269  Spojovací součásti. Přejímací kontrola (02 1005)

ISO 4018 zavedena v ČSN ISO 4018  Spojovací součásti. Šestihranné šrouby se závitem k hlavě. Výrobní třída C (02 1103)

ISO 4042  zavedena v ČSN ISO 4042  Spojovací součásti. Součásti se závitem. Elektrolyticky vyloučené povlaky (02 1008)

ISO 4759-1  zavedena v ČSN ISO 4759-1  Spojovací součásti. Tolerance spojovacích součástí. Část 1: Šrouby a matice s průměrem závitu od 1,6 mm do 150 mm. Výrobní třída A, B a C (02 1005)

ISO 8992 zavedena v ČSN ISO 8992 Spojovací součásti. Všeobecné požadavky na šrouby a matice (02 1002)

 

Ó Český normalizační institut, 1994
17418


Strana 2

Další souvisící normy

ČSN 01 4314 Metrický závit. Tolerance. Uložení s vůlí

ČSN 02 1003 Spojovací součásti. Názvosloví

ČSN ISO 4753  Spojovací součásti. Konce šroubů s vnějším metrickým závitem ISO (02 1031)

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 02 1301 z 5.4.1961 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

Norma je zcela přepracována a vytváří spolu s dalšími normami ČSN EN soubor norem pro spojovací součásti. K podstatným změnám patří:

- změna názvu normy;

- změna označení (mechanických vlastností a úpravy povrchu);

- vypuštění údajů o hmotnosti;

- doplnění rozměrů o M56 a M64.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: EKODO Zlín, IČO 14638959, Ing. Josef Staněk

Technická normalizační komise: TNK 9  Spojovací součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zdeněk Kratochvíl


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 24 016

EUROPEAN STANDARD

Říjen 1991

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MTD 621.882.211

 

Deskriptory: Fasteners, bolts, hexagon head screws, threads requirements, dimensions, designation

 

ŠROUBY SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU  Výrobní třída C (ISO 4016:1988)

 

Hexagon head bolts  Product grade C (ISO 4016:1988)

Boulons a tête hexagonale Grade C (ISO 4016:1988).       

Sechskantschrauben mit Schaft. Produktklasse C (ISO 4016:1988)

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 10.10.1991. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky jednacího řádu CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát statut národní normy. Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN, nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzké, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

V roce 1990 byla ISO 4016:1988 předložena k připomínkovému řízení. Podle výsledků průzkumu CEN/BT rozhodla předložit ISO 4016:1988 s následujícími změnami k formálnímu schválení.

 

Ve francouzkém znění nahradit následující:

- „boulon" (šroub s maticí) nahradit výrazem „vis partiellement filetée" ( šroub s hladkou částí dříku)

- „vis" (šroub) nahradit výrazem „"vis entiérement filetée" ( šroub se závitem k hlavě)

 

Podle společných pravidel CEN/CENELEC se všichni níže uvedení členové CEN zavazují zavést tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 4016:1988 byl schválen CEN jako evropská norma s dohodnutými společnými změnami, které jsou výše uvedeny.

 

Úvod

Tato mezinárodní norma patří k ucelené řadě předmětových norem pro šrouby se šestihrannou hlavou a šestihranné matice.

 

Tato řada obsahuje:

a) Šrouby se šestihrannou hlavou (ISO 4014; ISO 4015; ISO 4016 a ISO 8765);

b) Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě (ISO 4017; ISO 4018 a ISO 8676);

c) Šestihranné matice (ISO 4032; ISO 4033; ISO 4034; ISO 4035 a  ISO 4036, ISO 8673; ISO 8674 a  ISO 8675);

d) Šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou (ISO 4162 a ISO 8102);

e) Šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou a závitem k hlavě 1);

f) Šestihranné matice s přírubou (ISO 4161; ISO 7043 a ISO 7044);

g) Šrouby se šestihrannou hlavou a šestihranné matice pro ocelové konstrukce (ISO 4775; ISO 7411 až ISO 7414 a ISO 7417).

 

1  Předmět normy a oblast použití

Tato mezinárodní norma obsahuje ustanovení pro šrouby se šestihrannou hlavou se závitem od M5 do M64 a výrobní třídy C. V případě, že jsou nutná jiná ustanovení než uvedená v této normě, doporučuje se je volit podle příslušných norem ISO, například ISO 261, ISO 888, ISO 898-1, ISO 965-2 a ISO 4759-1.

 -- Vynechaný text --