MDT 621. 822. 6: 621. 822. 81 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 3. 8. 1981

Valivá ložiska

DLOUHÉ VÁLEČKY

ČSN 02 3690*

ST SEV 1993-79

JK 324

Подшипники качения.

Ролики цилиндрические длинные

Rolling bearings. Long cylindrical rollers

Touto normou se zavádí ST SEV 1993-79 Valivá ložiska. Dlouhé válečky (viz str. 5 až 16) jako čs. státní norma.

Ve smluvněprávních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 16) se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Čs. státní norma je doplněna o čl. 01 až 012 platné pouze v ČSSR.

01. Tabulka 1 se doplňuje tabulkou 01.

Rozměry v mm

Tab. Ol

     

Hmotnost 1000 kusů

Dw

Lw

r

kg

       

16

47

0, 8

73, 50

25

150

1, 5

572, 50

02.   Válečky jsou z ocelí na valivá ložiska, zpravidla podle ČSN 42 0240.

03.   Mezní úchylky rozměrů, úchylky tvaru a polohy a drsnost povrchu válečků průměru Dw přes 15 mm stanoví dokumentace výrobce.

04.   Vady povrchu se zjišťují prohlídkou válečku při rozptýleném světle nebo vhodnými přístroji.

05.   Válečky III. stupně přesnosti musí mít drsnost válcové plochy max. Ra = 0, 16/μm.

06.   Drsnost čel válečků musí odpovídat tabulce 02.

Tato norma spolu s ČSN 02 3685*

a ČSN 02 3695* z 3. 8. 1981 nahrazuje

ČSN 02 3685 z 13. 9. 1972

Účinnost od: 1. 1. 1983

24379