ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.30 Červenec 2009

Vázací prostředky z ocelových drátěných lan – Bezpečnost –
Část 3: Lanové smyčky a vázací prostředky vinuté z lana s kabelovým vinutím

ČSN
EN 13414-3+A1

02 4472

 

Steel wire rope slings – Safety – Part 3: Grommets and cable-laid slings

Elingues en câbles d’acier – Sécurité – Partie 3: Estropes et élingues en grelin

Anschlagseile aus Strahldrahtseilen – Sicherheit – Teil 3: Grummets und Kabelschlag-Anschlagseile

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13414-3:2003+A1:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard 13414-3:2003+A1:2008. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13414-3 (02 4472) z července 2004.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z listopadu 2008. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !" a  oprava je v  textu vyznačena značkami ˜™. Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 292-2:1991/A1:1995 nezavedena1)

EN 1050:1996 nezavedena2)

˜EN 12385-4:2002™ nezavedena3)

prEN 13411-3  nezavedena, nahrazena EN 13411-3+A1 zavedenou v ČSN EN 13411-3+A1 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 3: Objímky a zajištěné objímky

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/EC z 22. června 1998, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení, ve znění Směrnice 98/79/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/EC ze 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: VVUÚ, a.s., IČ 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Technická normalizační komise: TNK 100, Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Markéta Kuntová

EVROPSKÁ NORMA EN 13414-3:2003+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2008

ICS 53.020.30 Nahrazuje EN 13414-3:2003

Vázací prostředky z ocelových drátěných lan – Bezpečnost –
Část 3: Lanové smyčky a vázací prostředky vinuté z lana s kabelovým vinutím

Steel wire rope slings – Safety –
Part 3: Grommets and cable-laid slings 

Elingues en câbles d’acier – Sécurité –
Partie 3: Estropes et élingues en grelin

Anschlagseile aus Strahldrahtseilen – Sicherheit –
Teil 3: Grummets und Kabelschlag-Anschlagseile

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-03-25 a obsahuje opravu 1 vydanou CEN 2004-05-05 a změnu 1, která byla schválena CEN 2008-09-18.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13414-3:2003+A1:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 6

2 Informace o citovaných dokumentech 6

3 Termíny a definice 6

4 Nebezpečí 7

5 Bezpečnostní požadavky 7

6 Ověření bezpečnostních požadavků a/nebo opatření 10

7 Informace pro používáni 11

Příloha A (normativní) Kombinace koeficientů vinutí pro lanové smyčky a vázací prostředky z lana s kabelovým vinutím 12

Příloha B (normativní) Stanovení délky lanové smyčky 13

Příloha C (normativní) Velikosti čepů pro měření délky 15

Příloha D (normativní) Ruční splétání 16

Příloha E (normativní) Certifikáty lanových smyček 17

Příloha F (normativní) Certifikáty vázacích prostředků z lana s kabelovým vinutím 18

Příloha G (informativní) Tabulky nosností 19

Příloha ZA (informativní) !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 98/37/EC" 24

Příloha ZB (informativní) !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/EC" 25

Předmluva

Tento dokument (EN 13414-3:2003+A1:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 168 „Řetězy, lana, popruhy, smyčky a příslušenství – Bezpečnost“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2009.

Tento dokument nahrazuje EN 13414-3:2003.

Tento dokument zahrnuje změnu 1, která byla schválena CEN 2008-09-18 a opravu 1 vydanou CEN 2004-05-05.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou v textu vyznačeny značkami !".

Modifikace související s CEN opravou byly provedeny na příslušných místech v textu a jsou vyznačeny značkami ˜™.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

!Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu."

Další části této evropské normy jsou:

Část 1: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce

Část 2: Informace pro používání a údržbu poskytované výrobcem

Přílohy A až F jsou normativní. Příloha G je informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Tato část evropské norma byla vypracována pro zajištění způsobu shody se základními bezpečnostními požadavky směrnice pro strojní zařízení a přidružených předpisů ESVO.

Odběratelům se doporučuje, aby v kupní smlouvě specifikovali, že dodavatel pracuje certifikovaným systém jakosti vhodným pro tuto normu (např. EN ISO 9001), aby se zajistilo, že uvedené výrobky přiměřeně vyhovují dosažené požadované úrovni jakosti.

Koeficient využití (Zp) používaný v této normě u vázacích prostředků s průměrem větším než 60 mm je nižší než ten, který je normálně použit pro vázací prostředky z drátěných lan pro všeobecné použití. Toto je opodstatněno následujícími důvody:

a) Vázací prostředky s průměrem přes 60 mm nejsou určeny pro všeobecné použití a jsou vystaveny speciálním podmínkám vztahujícím se k návrhu, konstrukci, frekvenci použití, provozu a odložení.

b) Hmotnost břemene je všeobecně vypočítána nebo změřena se značnou přesností a jako takové jsou vázací prostředky obvykle speciálně vyrobeny pro jeden nebo omezený počet speciálních zdvihání.

c) Zdvihací operace jsou řízeny a jsou pod dohledem.

d) Jsou omezeny dynamické koeficienty, např. rázové zatížení.

Tyto koeficienty snižují neznámá hlediska, která vyžadují, aby byl u vázacích prostředků pro všeobecné použití požadován vyšší koeficient využití; s jistotou mohou být a jsou používány nižší koeficienty.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje konstrukční požadavky, výpočet WLL, zkoušení a certifikaci lanových smyček z drátěného ocelového lana, lanových smyček z lana s kabelovým vinutím a vázací prostředky vinuté z lana s kabelovým vinutím používající pramenná a drátěná lana odpovídající EN 12385-4.

Nebezpečí obsažená v této normě jsou uvedena v kapitole 4.

Tato norma pokrývá vázací prostředky vinuté z lana s kabelovým vinutím zajištěné objímkami až do průměru 60 mm.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.