ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.160.10                                                                                                                                     Říjen 2003

Tepelné dělení - Klasifikace tepelných
řezů - Geometrické požadavky
na výrobky a úchylky jakosti řezu

ČSN
EN ISO 9013

05 3401

                                                                                                     idt ISO 9013:2002

Thermal cutting - Classification of thermal cuts - Geometrical product specification and quality tolerances

Coupage thermique - Classification des coupes thermiques - Spécification géométrique des produits et tolérances
relatives à la qualité

Thermisches Schneiden - Einteilung thermischer Schnitte - Geometrische Produktspezifikation und Qualität

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9013:2002. Evropská norma EN ISO 9013:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 9013:2002. The European Standard EN ISO 9013:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje EN ISO 9013 (05 3401) z května 2003.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          68684
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 9013:2002 do soustavy norem ČSN. Zatím co ČSN EN ISO 9013 z května 2003 převzala EN ISO 9013:2002 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

ISO 1101:1983 dosud nezavedena

ISO 1302:2002 zavedena v ČSN EN ISO 1302 (01 4457) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) -
Označování struktury povrchu v technické dokumentaci výrobků

ISO 2553 zavedena v ČSN EN 22553 (01 3155) Svarové a pájené spoje - Označování na výkresech

ISO 3274:1996 zavedena v ČSN EN ISO 3274 (25 2322) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) -
Struktura povrchu: Profilová metoda - Jmenovité charakteristiky dotykových (hrotových) přístrojů

ISO 4287:1997 zavedena v ČSN EN ISO 4287 (01 4450) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) -
Struktura povrchu: Profilová metoda - Termíny, definice a parametry struktury povrchu

ISO 4288:1996 zavedena v ČSN EN ISO 4288 (01 4449) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) -
Struktura povrchu: Profilová metoda - Pravidla a postupy pro posuzování struktury povrchu

ISO 8015:1985 zavedena v ČSN EN ISO 8015 (01 4204) Technické výkresy - Základní pravidlo tolerování

Vypracování normy

Zpracovatel: GCE, spol. s r.o., Chotěboř, IČO 48111929, Ing. Josef Slavík

Technická normalizační komise: TNK 70 Svařování

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Václav Voves


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN ISO 9013
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Září 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 25.160.10                                                                                             Nahrazuje EN ISO 9013:1995

Tepelné dělení - Klasifikace tepelných řezů - Geometrické požadavky
na výrobky a úchylky jakosti řezu
(ISO 9013:2002)

Thermal cutting - Classification of thermal cuts - Geometrical product
specification and quality tolerances
(ISO 9013:2002)

 

Coupage thermique - Classification des coupes
thermiques - Spécification géométrique
des produits et tolérances relatives à la qualité
(ISO 9013:2002)

Thermisches Schneiden - Einteilung thermischer
Schnitte - Geometrische Produktspezifikation
und Qualität
(ISO 9013:2002)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-08-19.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizovaseznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky       Ref. č. EN ISO 9013:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 9013:2002) byl vypracován technickou komisi ISO/TC 44 „Svařování a příbuzné procesy“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 121 „Svařování“, jejíž sekretariát je veden DS.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 9013:1995.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2003.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 9013:2002 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

POZNÁMKA Normativní odkazy na mezinárodní normy jsou uvedeny v příloze ZA (normativní).


Strana 5

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

3.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 6

3.2       Termíny a definice vysvětlené pomocí obrázků............................................................................................................. 6

3.3       Rychlost řezání.................................................................................................................................................................... 8

3.4       Šířka řezné spáry................................................................................................................................................................. 9

3.5       Skluz, n.................................................................................................................................................................................. 9

3.6       Úchylka kolmosti nebo úchylka úhlu, u........................................................................................................................... 9

3.7       Výška prvku profilu, Zt....................................................................................................................................................... 10

3.8       Průměrná výška prvků profilu, Rz5................................................................................................................................ 10

3.9       Natavení horní hrany, r...................................................................................................................................................... 10

3.10     Drážkování.......................................................................................................................................................................... 10

4          Značky.................................................................................................................................................................................. 11

5          Úchylky tvaru a polohy....................................................................................................................................................... 12

6          Stanovení jakosti povrchu řezu....................................................................................................................................... 12

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

6.2       Měření.................................................................................................................................................................................. 13

7          Jakost povrchu řezu.......................................................................................................................................................... 15

7.1       Charakteristické veličiny................................................................................................................................................... 15

7.2       Toleranční pole.................................................................................................................................................................. 15

8          Rozměrové úchylky............................................................................................................................................................ 17

8.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 17

8.2       Rozměrové úchylky dílů bez dodatečného opracování............................................................................................... 19

8.3       Rozměrové úchylky dílů s dodatečným opracováním................................................................................................. 20

9          Značení................................................................................................................................................................................ 20

10        Údaje v technické dokumentaci...................................................................................................................................... 21

10.1     Značení velikosti................................................................................................................................................................ 21

10.2     Značení jakosti povrchu řezu a toleranční třídy............................................................................................................ 21

Příloha A (informativní)  Dosažitelná jakost řezu pro různé metody tepelného dělení..................................................... 22

Příloha B (informativní)  Principy různých metod tepelného dělení...................................................................................... 25

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 27

Příloha ZA (normativní)  Normativní odkazy mezinárodních publikací na jejich odpovídající evropské publikace..... 28


Strana 6

Úvod

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma se používá pro materiály vhodné pro řezání kyslíkovým plamenem, plazmové řezání a řezání laserem. Platí pro řezy plamenem od 3 mm do 300 mm, řezy plazmou od 1 mm do 150 mm a řezy laserem od 0,5 mm do 40 mm. Tato mezinárodní norma zahrnuje geometrické požadavky na výrobky a úchylky jakosti povrchu řezu.

Geometrické požadavky na výrobky platí, pokud je na výkresech nebo souvisejících dokumentech, např. v dodacích podmínkách, uveden odkaz na tuto mezinárodní normu.

Pokud by tato mezinárodní norma měla být výjimečně použita také pro části, které byly vyrobeny použitím jiné metody dělení (např. řezání vysokotlakým vodním paprskem), musí to být dohodnuto jednotlivě.-- Vynechaný text --