ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.60                                                                                                                                   Leden 1999

Příruby a přírubové spoje - Kruhové
příruby pro trubky,  armatury, tvarovky
a příslušenství s označením PN -
Část 2: Příruby z litiny

ČSN
EN 1092-2

13 1170

 

Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fottings and accessories, PN designated - Part 2: Cast iron flanges

Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tuyaux, appareil de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN - Partie 2: Brides en fonte

Flansche und ihre Verbindungen - Runde Flansche für Rohre, Armaturen, Formstücke und Zubehörteile, nach PN bezeichnet - Teil 2: Gußeisenflansche

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1092-2:1997. Evropská norma EN 1092-2:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1092-2:1997. The European standard EN 1092-2:1997 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují níže uvedené tabulky (nebo jejich části platné pro šedou litinu) a části článků ČSN 13 1160 - část 2 z 11. 5. 1987:

-      v tabulce 1 sloupec druhý;

-      celá tabulka 5;

-      v tabulce 6 sloupec čtrnáctý;

-      v tabulce 7 sloupec pátý, sedmý, devátý, jedenáctý a  v pokračování tabulky 7 sloupec třetí a osmý;

-      v tabulce 8 sloupec šestý, osmý, desátý a v  pokračování tabulky 8 sloupec třetí, pátý, desátý;

-      v tabulce 9 sloupec šestý, osmý, desátý, dvanáctý a v  pokračování tabulky 9 sloupec třetí, osmý;

-      část článku 1;

-      část článku 4.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                              53133
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 545   zavedena v ČSN EN 545 - Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro vodovodní potrubí - Požadavky a metody zkoušení (13 2070)

prEN 1092-1:1994   nezavedena, nahrazena prEN 1092-1:1997 dosud nezavedena

EN 1333:1996   zavedena v ČSN EN 1333 Potrubní součásti - Definice a volba PN (13 0009)

EN ISO 6708:1995   zavedena v ČSN EN ISO 6708 Potrubní části. Definice a výběr jmenovitých světlostí - DN (13 0015)

EN ISO 9002:1994   zavedena v ČSN EN ISO 9002 Systém jakosti. Model zabezpečování jakosti při výrobě, instalaci a servisu (ISO 9002:1994) (01 0322))

ISO 185:1988   zavedena v ČSN ISO 185 Litina s lupínkovým grafitem. Klasifikace, nahrazena EN 1561:1997 v návrhu ČSN EN 1561 Slévárenství - Litina s lupínkovým grafitem (42 0953)

ISO 468:1982   zavedena v ČSN ISO 468 Drsnosť povrchu. Parametre, ich hodnoty a všeobecné pravidlá stanovenia špecifikácií (01 4451), zrušena bez náhrady 4/98

ISO 887:1983   dosud nezavedena

ISO 2531:1991   dosud nezavedena

ISO 2632-3:1979   nezavedena, zrušena bez náhrady 3/93

ISO 5458:1987   dosud nezavedena

ISO 5922:1981   zavedena v ČSN ISO 5922 Temperovaná litina, nahrazena EN 1562:1997 v návrhu ČSN EN 1562 Slévárenství - Temperovaná litina (42 0955)

ISO 7005-2:1988   dosud nezavedena

POZNÁMKA

V kapitole 2 této normy chybí níže uvedené normy, které jsou citované v 5.4 a názvu tabulky 15 a tabulky 16:

ISO 1083:1987 zavedena v ČSN ISO 1083 Litina s kuličkovým grafitem. Klasifikace, nahrazena EN 1563:1997 v návrhu ČSN EN 1563 Slévárenství - Litina s kuličkovým grafitem (42 0951)

EN 1514 v návrhu v ČSN EN 1514 Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN -

Část 1: Nekovová plochá těsnění s vložkou nebo bez vložky (13 1550)

Část 2: Spirálově vinutá těsnění pro ocelové příruby (13 1550)

Část 3: Nekovová těsnění obalovaná PTFE (13 1550)

Část 4: Kovová vlnitá, plochá nebo hřebenová těsnění a  plněná kovová těsnění používaná pro ocelové příruby (13 1550)

Vypracování normy

Zpracovatel: Chevess, v.o.s. Brno, IČO 00544990, Ing. Miloslav Janíček

Technická normalizační komise č. 49 - Průmyslové ocelové potrubí a potrubní součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 1092-2
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Duben 1997
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS: 23.040.60

Deskriptory: industrial piping, pipe flanges, cast iron, spheroidal graphite cast iron, malleable cast iron, unalloyed cast iron, designation, dimensions, dimensional tolerances, specifications, surface condition, marking

Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN -
Část 2: Příruby z litiny

Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 2: Cast iron flanges

 

Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tuyaux, appareil de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN -
Partie 2: Brides en fonte

Flansche und ihre Verbindungen - Runde Flansche für Rohre, Armaturen, Formstücke und Zubehörteile, nach PN bezeichnet -
Teil 2: Gußeisenflansche

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-12-29. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 


Strana 4

Obsah

                                                                                                                                                                                                    Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 6

Úvod .................................................................................................................................................................................................. 7

1          Předmět normy ................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy .............................................................................................................................................................. 8

3          Definice ................................................................................................................................................................................ 8

3.1       příruba .................................................................................................................................................................................. 8

3.2       DN (jmenovitá světlost) ..................................................................................................................................................... 8

3.3       PN ......................................................................................................................................................................................... 8

3.4       tvárná litina .......................................................................................................................................................................... 8

3.5       šedá litina ............................................................................................................................................................................ 8

3.6       temperovaná litina ............................................................................................................................................................. 8

3.7       spoj ....................................................................................................................................................................................... 8

4          Označování a typy ............................................................................................................................................................... 8

4.1       Řada DN .............................................................................................................................................................................. 8

4.2       Řada PN .............................................................................................................................................................................. 8

4.3       Typy přírub ........................................................................................................................................................................... 9

4.4       Normalizované označení .................................................................................................................................................. 9

4.5       Údaje pro objednávku ....................................................................................................................................................... 9

5          Všeobecné požadavky ....................................................................................................................................................... 9

5.1       Materiál přírub ..................................................................................................................................................................... 9

5.2       Opravy svařováním ............................................................................................................................................................. 9

5.3       Šroubový spoj ..................................................................................................................................................................... 9

5.4       Těsnění ................................................................................................................................................................................ 9

5.5       Tlako-teplotní (p/T) stupně ............................................................................................................................................... 9

5.6       Rozměry ............................................................................................................................................................................. 10

5.7       Těsnicí plochy přírub ........................................................................................................................................................ 10

5.8       Zarovnávání čela přírub nebo opracování spodní strany listu příruby .................................................................... 11

5.9       Tolerance ........................................................................................................................................................................... 11

5.10     Značení a ražení ............................................................................................................................................................... 11

5.11     Zabezpečení jakosti ......................................................................................................................................................... 12

PŘÍLOHA A     (normativní) Údaje pro objednávku .................................................................................................................. 34

PŘÍLOHA B     (informativní) Poznámky k tabulkám 6 až 12 .................................................................................................. 35

PŘÍLOHA C     (informativní) Bibliografie ................................................................................................................................... 36

Tabulky

Tabulka 1 -     Číselné hodnoty parametrů povrchu (Ra a Rz) těsnicích ploch přírub ....................................................... 11

Tabulka 2 -     Přehledná tabulka přírub z tvárné litiny ............................................................................................................ 13

Tabulka 3 -     Přehledná tabulka přírub ze šedé litiny ........................................................................................................... 14


Strana 5

Tabulka 4 -     Přehledná tabulka přírub z temperované litiny ............................................................................................... 15

Tabulka 5 -     Rozměry těsnicí plochy přírub typu B ............................................................................................................... 16

Tabulka 6 -     Rozměry přírub PN 2,5 ........................................................................................................................................ 18

Tabulka 7 -     Rozměry přírub PN 6 ........................................................................................................................................... 20

Tabulka 8 -     Rozměry přírub PN 10 ......................................................................................................................................... 22

Tabulka 9 -     Rozměry přírub PN 16 ......................................................................................................................................... 24

Tabulka 10 - Rozměry přírub PN 25 ......................................................................................................................................... 26

Tabulka 11 - Rozměry přírub PN 40 ......................................................................................................................................... 28

Tabulka 12 - Rozměry přírub PN 63 ......................................................................................................................................... 30

Tabulka 13 - Tolerance rozměrů .............................................................................................................................................. 31

Tabulka 14 - Materiály a přiřazené hodnoty PN ..................................................................................................................... 32

Tabulka 15 - Tlako-teplotní stupně pro příruby z  vysokopevnostní tvárné litiny .............................................................. 33

Tabulka 16 - Tlako-teplotní stupně pro příruby z  nízkopevnostní tvárné litiny ................................................................. 34

Tabulka 17 - Tlako-teplotní stupně pro příruby z šedé litiny ................................................................................................ 34

Tabulka 18 - Tlako-teplotní stupně pro příruby z temperované litiny ................................................................................. 34

Obrázky

Obrázek 1 -    Typy přírub ............................................................................................................................................................. 12

Obrázek 2 -    Typy těsnicích ploch přírub A a B ...................................................................................................................... 16

Obrázek 3 -    Rozměry přírub PN 2,5 ........................................................................................................................................ 17

Obrázek 4 -    Rozměry přírub PN 6 ........................................................................................................................................... 19

Obrázek 5 -    Rozměry přírub PN 10 ......................................................................................................................................... 21

Obrázek 6 -    Rozměry přírub PN 16 ......................................................................................................................................... 23

Obrázek 7 -    Rozměry přírub PN 25 ......................................................................................................................................... 25

Obrázek 8 -    Rozměry přírub PN 40 ......................................................................................................................................... 27

Obrázek 9 -    Rozměry přírub PN 63 ......................................................................................................................................... 29

 


Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 74 "Příruby a přírubové spoje", jejíž sekretariát vede DIN.

EN 1092 bude sestávat z následujících šesti částí:

Část 1: Ocelové příruby

Část 2: Příruby z litiny

Část 3: Příruby ze slitin mědi

Část 4: Příruby ze slitin hliníku

Část 5: Příruby z jiných kovových materiálů

Část 6: Nekovové příruby

Tato norma má vztah k ISO 7005-2:1988 a ISO 2531:1991 vzhledem k přírubám majícím stejné označené PN. Typy přírub a jejich připojovací rozměry jsou shodné s přírubami stejných DN a PN uvedenými v ISO 7005-2:1988 a ISO 2531:1991.

Připojovací rozměry přírub podle této normy jsou shodné s připojovacími rozměry přírub z jiných materiálů podle ostatních částí EN 1092.

Této evropské normě se nejpozději do října 1997 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do října 1997.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu následující země: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 7

Úvod

Výrobek, který je trvale nebo občas ve styku s pitnou vodou, nesmí nepříznivě ovlivňovat kvalitu této pitné vody a nesmí být v rozporu se směrnicemi EC a předpisy EFTA týkajícími se jakosti pitné vody.

1   Předmět normy

Tato norma stanoví požadavky na příruby vyrobené z tvárné, šedé a temperované litiny pro DN 10 až DN 4000 a PN 2,5 až PN 63. (Viz 4.1 a 4.2).

Tato norma určuje typy přírub a jejich těsnicích ploch, rozměry a tolerance, rozměry šroubů a drsnost těsnicích ploch, značení, zkoušení, záruky jakosti a materiály přiřazené k příslušným tlako-teplotním (p/T) stupňům.-- Vynechaný text --