ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.867.5

Březen 1993

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů
TŘASADLOVÉ DOPRAVNÍKY A PODAVAČE SE
ŽLABEM KRUHOVÉHO PROFILU
Základní parametry

ČSN
ISO 2139

26 5704

 

 

 

Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials. Oscillating conveyors and shaking or reciprocating feeders with tubular trough. Basic parameters

Engins de manutention continue pour produits en vrac. Transporteurs par secousses ou par inertie et distributeurs à mouvement alternatif à auges tubulaires. Paramètre de base

Anglagen für die stetige Förderung von Lasten. Schwingförderer und Schwingzubringer oder Zubringer mit Hinund Herbewegung mit röhrförmiger Rine. Grundparameter

 

Tato norma obsahuje ISO 2139:1975.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 3  zavedena v ČSN 01 0201 Vyvolená čísla a řady vyvolených čísel

 

Další souvisící normy

ČSN 26 0010  Trasportní zařízení. Základní parametry

ČSN ISO 1049 (26 5701)  Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Vibrační dopravníky a podavače s pravoúhlým nebo lichoběžníkovým žlabem. Základní parametry

ČSN ISO 1807 (26 5702)  Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Třasadlové dopravníky a podavače s pravoúhlým nebo lichoběžníkovým žlabem. Základní parametry

ČSN ISO 1815 (26 5703)  Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Vibrační dopravníky a podavače se žlabem kruhového profilu. Základní parametry

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma spolu s ČSN ISO 1049 (26 5701), ČSN ISO 1807 (26 5702) a ČSN ISO 1815 (26 5703) nahrazuje ON 26 5708 z 24. 8. 1962 a ON 26 6900 z 13. 12. 1962.

 

Změny proti předchozí normě

Tato norma oproti ON 26 5708 a ON 26 6900 neuvádí hodnoty jmenovitého dopravovaného množství, hodnoty délek žlabů uvádí v rozmezí od 500 mm do 4000 mm a uvádí tabulku hodnot pro volbu frekvence a amplitudy.

 

Ó Federální ministerstvo pro normalizaci a měření
28609


Strana 2

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: QXK/QXL/dopravníky, QXK.MK/třasadlové dopravníky, QXS.KB/podávače, QXS.KBG/vibrační podávače, QSC.N/žlaby, ATE.SB/kruhový tvar, ATB.XO/rozměry, COB.G/vibrace, COB.I/frekvence

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav transportních zařízení, s. p., Praha, IČO 008796, Zdeněk Medek

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Jan Dvořák


Strana 3

ZAŘÍZENÍ PRO PLYNULOU DOPRAVU NÁKLADŮ.

ISO 2139

TŘASADLOVÉ DOPRAVNÍKY A PODAVAČE SE ŽLABEM

První vydání

KRUHOVÉHO PROFILU

1975-11-01


 

MDT 621.867.5

 

Deskriptory: handling equipment, continuous handling, bulk products, conveyors, oscillating conveyors, mechanical feeders, specifications, dimensions

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačích organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Do roku 1972 výsledky práce technických komisí byly publikovány jako doporučení ISO, tyto dokumenty jsou nyní převáděny na mezinárodní normy. Jako součást tohoto procesu technická komise ISO/TC 101 prověřila doporučení ISO/R 2139 a doporučila jeho převod na mezinárodní normu. Norma ISO 2139 nahrazuje doporučení ISO/R 2139-1971, s kterým je technicky totožná.

 

Doporučení ISO/R 2139 bylo schváleno členy z následujících zemí:

 

Rakousko                     Indie                   Švédsko

Belgie                       Irsko                   Thajsko

Československo               Japonsko                Turecko

Egypt. arab. republika       Holandsko               Spoj. království

Francie                      Jihoafrická rep.        USA

Německo                      Španělsko               SSSR

 

Žádný člen nevyjádřil nesouhlas s tímto doporučením.

Žádný člen nevyjádřil nesouhlas s převedením ISO/R 2139 na mezinárodní normu.

 

1  Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma uvádí základní parametry třasadlových dopravníků a třasadlových podavačů nebo podavačů s vratným pohybem se žlabem kruhového dopravního profilu.

 -- Vynechaný text --