ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.55; 55.180.20                                                                                                                    Únor 1998

 

Palety pro manipulaci s materiálem - Slovník

ČSN
ISO 445

26 9006

 

Pallets for materials handling - Vocabulary

Palettes pour la manutention et le transport de marchandises - Vocabulaire

Paletten für Manipulation mit Material - Wörterbuch

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 445:1996. Mezinárodní norma ISO 445:1996 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 445:1996. The International Standard ISO 445:1996 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují články 3.1, 3.3 až 3.20, 3.23 až 3.25, 4.1, 6.1 až 6.23, 7.1 až 7.3 ČSN 26 9006 z ledna 1993. ČSN 26 9006 z ledna 1993 pozbývá platnosti v plném rozsahu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Při revizi ČSN 26 9006 byly vypuštěny články 3.1, 3.3 až 3.20, 3.23 až 3.25, 4.1, 6.1 až 6.23, 7.1 až 7.3, zbývající články revidované ČSN 26 9006 byly převedeny do národní přílohy NA.

Poznámka: Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje zbývající články z revidované ČSN 26 9006, které nejsou uvedeny v ČSN ISO 445.

Vypracování normy

Zpracovatel: MSB Logistik s.r.o. Praha, Karel Nenadál, Ing. Rudolf Kalina CSc.

Technická normalizační komise: TNK č.115 Kontejnery, výměnné nástavby a palety.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil.


Strana 3

Mezinárodní norma

 

Palety pro manipulaci s materiálem - Slovník

ISO 445

ICS 01.040.55; 55.180.20

Druhé vydání

 

1996-07-01

Deskriptory: materials handling, pallets, vocabulary.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 445 byla připravena technickou komisí ISO/TC 51, Palety pro metody manipulace s materiálem pro jednotkové náklady.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 445:1984), které bylo revidováno.

Přílohy A a B této mezinárodní normy jsou pouze informativní.


Strana 4

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma definuje termíny vztahující se k paletám určeným pro  manipulaci s materiálem.

 

 

Obsahuje rovněž informační přílohy obsahující termíny pro kluzné podložky a všeobecné termíny pro manipulaci s materiálem.

 

2. Všeobecně

 

2.1

paleta

 

pevná horizontální plošina s minimální výškou vhodnou pro manipulaci vidlicovým nízkozdvižným vozíkem nebo vidlicovým vysokozdvižným vozíkem nebo jiným vhodným manipulačním zařízením, používaná jako základna pro kompletaci, stohování, skladování, manipulaci a přepravu zboží a nákladů

 

Viz obr. 1.

 

Poznámka: Může být konstruovaná s pevnou nebo odnímatelnou horní konstrukcí.

 

1 Scope

 

This International Standard defines terms relating to

pallets for unit load methods of materials handling.

 

 

It also includes informative annexes listing terms

related to slip sheets and general terms related to

materials handling.

 

2 General

 

2.1

pallet

 

a rigid horizontal platform of minimum height com-

patible with handling by pallet trucks, and/or fork-lift

trucks and other appropriate handling equipment,

used as a base for assembling, stacking, storing,

handling or transporting goods and Ioads.

 

 

See figure 1.

 

NOTE - It may be constructed with, or fitted with, a

superstructure

image004.gif

Obrázek 1 - Příklady palet

2.2

nosnost

R

stanovená hmotnost nákladu palety v kilogramech, předpokládající rovnoměrně rozložený náklad

 

Poznámka: Paleta má pouze jednu nosnost, stanovenou zkouškou, která nemůže být měněna.

 

 

2.2

rating

R

designated load capacity of the pallet, in kilograms,

assuming an evenly and uniformly distributed load

 

NOTE - A given pallet without payload has only one rating which is determined by test and cannot be changed


Strana 5

 

3. Typy prostých palet

 

3.1

jednopodlahová paleta

prostá paleta  pouze s jednou podlahou.

 

Viz obrázek 2.

 

3 Flat pallet types

 

3.1

single-deck pallet

flat pallet with only one deck

 

See figure 2.

image006.gif

Obrázek 2 - Příklady jednopodlahových palet

3.2

dvoupodlahová paleta

prostá paleta s ložnou podlahou (6.1) a opěrnou podlahou (6.2).

 

Viz obrázek 3.

 

3.2

double-deck pallet

flat pallet with a top deck (6.1) and a bottom deck

(6.2)

 

See figure 3.

image008.gif

Obrázek 3 - Příklady dvoupodlahových palet

3.2.1

oboustranná paleta

dvoupodlahová prostá paleta se stejnou ložnou a opěrnou podlahou, z nichž každá je pro stejný náklad.

 

Viz obrázek 4.

 

3.2.1

reversible pallet

double-deck flat pallet with similar top and bottom

decks, either of which can take the same load

 

 

See figure 4.

 


Strana 6

image010.gif

Obrázek 4 - Příklady oboustranných palet

3.2.2

jednostranná paleta

dvoupodlahová prostá paleta pouze s jednou ložnou podlahou.

 

Viz obrázek 5.

 

3.2.2

non-reversible pallet

double-deck flat pallet with only one load-carrying

surface

 

See figure 5.

image012.gif

Obrázek 5 - Jednostranná paleta

3.3

dvoucestná paleta

paleta umožňující zasunutí vidlice vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíků pouze ze dvou protilehlých stran.

 

Viz obrázek 6.

 

3.3

two-way pallet

pallet permitting the entry of the fork arms of fork-lift

trucks or pallet trucks from two opposite directions

only.

 

See figure 6.

image014.gif

Obrázek 6 - Dvoucestná paleta

3.4

čtyřcestná paleta

paleta umožňující zasunutí vidlice vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíků ze všech čtyř stran.

 

Viz obrázek 7.

 

3.4

four-way pallet

pallet permitting the entry of the fork arms of fork-lift

trucks and pallet trucks from all four directions

 

See figure 7.

 


Strana 7

image016.gif

Obrázek 7 - Čtyřcestná paleta

3.5

částečně čtyřcestná paleta

paleta umožňující čtyřcestné zasunutí vidlic vysokozdvižných vozíků a dvoucestné zasunutí vidlice nízkozdvižných vozíků.

 

3.5.1

paleta s vybráním v podélných nosnících

paleta s podélnými nosníky (6.9) z nichž každý má  dvě vybrání (9.9.1).

 

Viz obrázek 8.

 

3.5

partial four-way pallet

pallet permitting four-way entry of the fork arms of

fork-lift trucks and two-way entry of the fork arms of

pallet trucks

 

3.5.1

notched stringer pallet

pallet with stringers (6.9) in each of which there are

two notches (6.9.1)

 

See figure 8.

image018.gif

Obrázek 8 - Paleta s vybráním v podélných nosnících

3.5.2

paleta s překrytými ližinami

paleta se svlaky jak na ložné tak i na opěrné podlaze.

 

Viz obrázek 9.

 

3.5.2

overlap pallet

pallet with stringer boards in both top and bottom

decks

 

See figure 9.

image020.gif

Obrázek 9 - Paleta s překrytými ližinami

3.6

paleta s otevřenými nabíracími otvory

paleta mající otvory které umožňují průchod kladek vidlice nízkozdvižného vozíku bez přerušení styku s podlahou (viz 6.6.1).

 

3.6

free-entry pallet

pallet having entries through which the fork-arm

wheels of a pallet truck can pass without leaving the

ground (see 6.6.1)

 


Strana 8

 

3.7

paleta s plným obvodem opěrné podlahy

paleta s okny

paleta, u které krajní přířezy opěrné podlahy tvoří úplný rám s jedním nebo dvěma středovými přířezy.

 

 

Viz obrázek 10.

 

Poznámka: Všechny přířezy opěrné podlahy jsou v jedné rovině.

 

3.7

perimeter-base pallet

window pallet

pallet which has the outer bottom deckboards ar-

ranged as a complete frame with one or two centre

boards

 

See figure 10.

 

NOTE - All bottom boards are in the same plane

image022.gif

Obrázek 10 - Paleta s plným obvodem opěrné podlahy

3.7.1

paleta s plným obvodem opěrné podlahy a kolmými středovými přířezy

palety s plným obvodem opěrné podlahy a dvěma středovými přířezy kolmými na sebe.

 

Viz obrázek 11.

 

3.7.1

cruciform perimeter-base pallet

perimeter-base pallet with two centre boards at right

angles to each other

 

 

See figure 11.

image024.gif

Obrázek 11 - Paleta s plným obvodem opěrné podlahy a kolmými středovými přířezy

4. Palety s horní konstrukcí

 

4.1

sloupková paleta

paleta se sloupky umožnujícími stohování, které jsou spojeny buď s odnimatelnými příčkami (7.4) nebo postranicemi (7.1).

 

Viz obrázek 12.

 

4 Pallets with superstructure

 

4.1

post pallet

pallet having posts to permit stacking, and fitted with

either removable rails (7.4) or gates (7.1)

 

 

See figure 12.

 


Strana 9

image026.gif

Obrázek 12 - Sloupková paleta

4.1.1

pevná sloupková paleta

sloupková paleta se sloupky napevno spojenými se základnou.

 

4.1.2

sklopná sloupková paleta

sloupková paleta se sloupky kloubově spojenými se základnou.

 

Viz obrázek 13.

 

4.1.1

fixed post pallet

post pallet with posts permanently and rigidly fixed to the base

 

4.1.2

collapsible post pallet

post pallet with posts hinged to the base

 

 

See figure 13.

image028.gif

Obrázek 13 - Sklopná sloupková paleta

4.1.3

rozebiratelná sloupková paleta

sloupková paleta s odnimatelnými sloupky.

 

Viz obrázek 14.

 

4.1.3

demountable post pallet

post pallet with removable posts

 

See figure 14.

 


Strana 10

image030.gif

Obrázek 14 - Rozebiratelná sloupková paleta

4.2

ohradová paleta

paleta s celistvými stěnami nebo se stěnami z přířezů bez mezer, z nichž jedna nebo více může být kloubově připojená nebo odnimatelná (postranice) (7.1) umožňující přístup.

 

Viz obrázek 15.

 

Poznámka: Může být s víkem (7.2).

 

4.2

box pallet

pallet with solid or close boarded sides, one or more

of which may have hinged or removable gates (7.1)

for access

 

 

See figure 15.

 

NOTE - It may be fitted with a lid (7.2)

image032.gif

Obrázek 15 - Ohradová paleta

4.2.1

pevná ohradová paleta

ohradová paleta se stěnami napevno spojenými se základnou.

 

4.2.2

sklopná ohradová paleta

ohradová paleta se stěnami kloubově spojenými se základnou.

 

Viz obrázek 16.

 

4.2.1

fixed box pallet

box pallet, with sides permanently and rigidly fixed to the base

 

4.2.2

collapsible box pallet

box pallet with sides hinged to the base

 

 

See figure 16.

 


Strana 11

image034.gif

Obrázek 16 - Sklopná ohradová paleta

4.2.3

rozebiratelná ohradová paleta

ohradová paleta s odnimatelnými stěnami.

 

Viz obrázek 17.

 

4.2.3

demountable box pallet

box pallet with removable sides

 

See figure 17.

image036.gif

Obrázek 17 - Rozebiratelná ohradová paleta

4.2.4

výklopná ohradová paleta

ohradová paleta s kloubově připevněnou základnou (dnem) pro vyprázdnění obsahu.

 

Viz obrázek 18.

 

4.2.4

drop-bottom box pallet

box pallet with hinged base to provide discharge of

contents

 

See figure 18.

image038.gif

Obrázek 18 - Výklopná ohradová paleta


Strana 12

 

4.2.5

výsypná ohradová paleta

 

ohradová paleta s jednou nebo více zkosenými stěnami umožňujícími vyprázdnění obsahu.

 

Viz obrázek 19.

 

4.2.5

pour box pallet

chute-sided box pallet

box pallet with one or more sloping sides to assist

discharge of contents

 

See figure 19.

image040.gif

Obrázek 19 - Výsypná ohradová paleta

4.2.6

zásobníková paleta

středně velký kontejner (IBC)

uzavřená čtyřstěnná ohradová paleta vybavená utěsnitelným víkem a vyprazdňovacím zařízením v základně.

 

Viz obrázek 20.

 

Poznámka: Obvykle se používá pro přepravu suchých prášků nebo granulí.

 

4.2.6

silo pallet

intermediate bulk container (IBC)

sealed four-sided box pallet fitted with a sealable lid

and an emptying device in the base

 

 

See figure 20.

 

NOTE - It is commonly used for carrying dry powders or granules.

image042.gif

Obrázek 20 - Zásobníková paleta


Strana 13

 

4.2.7

nádržková paleta

středně velký kontejner

uzavřená čtyřstěnná ohradová paleta, vybavená utěsnitelným víkem, která může být vyprázdněna vypouštěcím kohoutem v základně nebo odsáváním vrchním otvorem.

 

Viz obrázek 21.

 

Poznámka: Obvykle se používá pro přepravu kapalin a plynů.

 

4.2.7

tank pallet

intermediate bulk container

sealed four-sided box pallet, fitted with a sealable lid, which can be emptied by a tap fitted to the base or by aspiration through the top opening

 

 

See figure 21.

 

NOTE - It is commonly used for carrying liquids and

gases

image044.gif

Obrázek 21- Nádržková paleta

4.3

klecová paleta

paleta s pletivovými, tyčovými nebo mřížovými stěnami, z nichž jedna nebo více mohou mít kloubově připevněné nebo odnimatelné postranice (7.1) pro přístup do palety.

 

Viz obrázek 22. 

 

4.3

cage pallet

pallet with mesh, rodded or barred sides, one or more of which may have a hinged or removable gate (7.1) for access

 

 

See figure 22.

image046.gif

Obrázek 22 - Klecová paleta


Strana 14

 

4.3.1

pevná klecová paleta

klecová paleta se stěnami napevno spojenými se základnou.

 

4.3.2

sklopná klecová paleta

klecová paleta se stěnami kloubově spojenými se základnou.

 

Viz obrázek 23.

 

4.3.1

fixed cage pallet

cage pallet with sides permanently and rigidly fixed to the base

 

4.3.2

collapsible cage pallet

cage pallet with sides hinged to the base

 

 

See figure 23.

image048.gif

Obrázek 23 - Sklopná klecová paleta

4.3.3

rozebiratelná klecová paleta

klecová paleta s odnimatelnými stěnami.

 

Viz obrázek 24.

 

4.3.3

demountable cage pallet

cage pallet with removable sides

 

See figure 24.

image050.gif

Obrázek 24 - Rozebiratelná klecová paleta


Strana 15

 

5. Horní konstrukce palet

 

5.1

nástavný rám

odnimatelný rám s plnými, mřížovými nebo pletivovými stěnami, který může být nasazen na paletu nebo na předchozí nástavný rám pro zajištění celistvosti nákladu.

 

Viz obrázek 25.

 

Poznámka: Nástavné rámy mohou být pevné, sklopné nebo zcela skládací.

 

5 Pallet superstructures

 

5.1

collar

detachable frame with solid, slatted or mesh sides

which may be fitted to a pallet or to another collar to

retain the load

 

 

See figure 25.

 

NOTE - Collars rnay be rigid, collapsible or completely foldable.

image052.gif

Obrázek 25 - Příklady nástavných rámů

5.2

nástavba palety

horní konstrukce s nebo bez výplně stěn, která může být použita k přeměně palety buď na ohradovou nebo sloupkovou paletu.

 

Viz obrázek 26.

 

5.2

pallet converter

superstructure, with or without infill, which can be

applied to a pallet to convert it into either a box or a

post pallet

 

See figure 26.

 


Strana 16

image054.gif

Obrázek 26 - Nástavba palety

5.3

zajišťovací klec

vertikální stěny, mřížové nebo pletivové, umístěné na paletě pro zajištění nákladu na dvou nebo více stranách.

 

Viz obrázek 27.

 

5.3

load-retention cage

vertical sides, slatted or mesh, placed on a pallet to

secure the load to two or more sides

 

 

See figure 27.

image056.gif

Obrázek 27 - Zajišťovací klec

6. Díly a prvky palet

 

6.1

ložná podlaha

plochý, vodorovný povrch, pro ložení nákladu, z přířezů s mezerami nebo bez mezer, nebo s celistvým povrchem.

 

Viz obrázek 28.

 

6 Pallet components and features

 

6.1

top deck

flat, horizontal load-carrying surface, either slatted,

close boarded or solid

 

 

See figure 28.


Strana 17

image058.gif

Obrázek 28 - Příklady ložných podlah

6.1.1

podsestava ložné podlahy

latění ložné podlahy

sestavení přířezů a svlaků ložné podlahy.

 

Viz obrázek 29.

 

6.1.1

top deck sub-assembly

top deck mat

an assembly of top deck boards and stringer boards

 

See figure 29.

image060.gif

Obrázek 29 - Podsestava ložné podlahy

6.2

opěrná podlaha

plochý, vodorovný povrch pro rozložení zatížení, s mezerami nebo s celistvým povrchem.

 

Viz obrázek 30.

 

6.2

bottom deck

flat, horizontal mass-distributing surface. either slatted or solid

 

See figure 30.

image062.gif

Obrázek 30 - Příklady opěrných podlah


Strana 18

 

6.3

křídlo

část podlahy nebo podlah, která přesahuje podélné nosníky nebo špalíky, určená pro manipulaci závěsnými prostředky jeřábů.

 

Viz obrázek 31.

 

Poznámka: Odtud „křídlová paleta“.

 

6.3

wing

portion of the deck or decks which projects beyond

the stringers or blocks, designed for Iifting by crane

attachment

 

See figure 31.

 

NOTE - Hence "wing pallet'"

image064.gif

Obrázek 31 - Příklady křídel

6.4

převis

přesah ložné podlahy uvažovaný pro fixaci nákladu (například při fixaci smrštitelnou nebo průtažnou fólií).

 

Viz obrázek 32.

 

Poznámka: Převis není určený pro zvedání.

 

6.4

lip

projection of the top deck intended for load-retention

purposes (e.g. shrink or stretch wrap)

 

 

See figure 32.

 

NOTE - It is not intended to be used for lifting

image066.gif

Obrázek 32 - Převis

6.5

otvor

okno

otvor v opěrné podlaze dvoupodlahové palety, který umožňuje opření kladek vidlice nízkozdvižného vozíku o podlahu.

 

Viz obrázek 33.

 

6.5

opening

window

aperture provided in the bottom deck of a double-deck pallet to allow the fork-arm wheels of a pallet truck to bear on the ground

 

See figure 33.

 


Strana 19

image068.gif

Obrázek 33 - Otvor

6.6

nabírací otvor

boční otvor umožňující zasunutí zvedacího prostředku manipulačního zařízení.

 

Viz obrázek 34.

 

6.6

entry

side aperture provided to permit the passage of the

lifting devices of handling equipment

 

See figure 34.

 

6.6.1

otevřený nabírací otvor

nabírací otvor umožňující průchod kladek vidlice nízkozdvižného vozíku bez přerušení styku s podlahou.

 

Viz obrázek 35.

 

6.6.1

free entry

entry through which the fork-arm wheels of a pallet

truck can pass without leaving the ground

 

 

See figure 35.

image070.gif

Obrázek 34 - Nabírací otvor                            Obrázek 35 - Otevřený nabírací otvor

6.7

přířez podlahy

jednotlivý prvek ložné nebo opěrné podlahy.

 

Viz obrázek 36.

 

6.7

deckboard

individual member of a top or bottom deck

 

See figure 36.

 


Strana 20

image072.gif

Obrázek 36 - Přířez podlahy

6.7.1

krajní přířez

přířez podlahy umístěný na kraji palety.

 

Viz obrázek 37.

 

6.7.1

lead board

deckboard located at the edge of the pallet

 

See figure 37.

image074.gif

Obrázek 37 - Krajní přířez

6.7.2

zdvojený krajní přířez

dvojice těsně k sobě přiražených přířezů na krajích podlahy pro zvýšení odolnosti proti vodorovným silám.

 

Viz obrázek 38.

 

6.7.2

butted lead board

lead board with the next board butted up to it for extra strength against horizontal forces

 

 

See figure 38.

image076.gif

Obrázek 38 - Zdvojený krajní přířez


Strana 21

 

6.8

zkosení

zešikmení horních hran opěrné podlahy, nebo přířezů opěrné podlahy pro usnadnění prúchodu kladek vidlice paletového vozíku.

 

Poznámka: Může být použito i na spodních hranách ložné podlahy.

 

6.8.1

souvislé zkosení

zešikmení po celé délce přířezu.

 

Viz obrázek 39.

 

6.8

chamfer

bevel on the top edges of the bottom deck or bottom

boards to facilitate the passage of fork-arm wheels of a pallet truck

 

NOTE - It may also be applied to the bottom edges ot the top deck.

 

6.8.1

continuous chamfer

bevel along the complete length of the board

 

See figure 39.

image078.gif

Obrázek 39 - Souvislé zkosení

6.8.2

částečné zkosení

zešikmení v omezené délce.

 

Viz obrázek 40.

 

6.8.2

stop chamfer

bevel of limited length

 

See figure 40.

image080.gif

Obrázek 40 - Částečné zkosení

6.8.3

zkosení rohu

zešikmení na rozích palety.

 

Viz obrázek 41.

 

6.8.3

corner chamfer

bevel on the corners of a pallet

 

See figure 41.

 


Strana 22

image082.gif

Obrázek 41 - Zkosení rohu

6.9

podélný nosník

nosník

průběžný podélný prvek pod ložnou podlahou nebo mezi ložnou a opěrnou podlahou, který vytváří prostor pro zasunutí nosné vidlice.

 

 

Viz obrázek 42.

 

6.9

stringer

bearer

continuous longitudinal member underneath the top

or between the top and bottom decks, which provides space for the entry of fork-lift forks and pallet-truck fingers

 

See figure 42.

image084.gif

Obrázek 42 - Podélný nosník

6.9.1

vybrání

výřez ve spodní části podélného nosníku, vytvářející nabírací otvor pro vidlici vysokozdvižného vozíku, kolmo na podélný nosník.

 

Viz obrázek 43.

 

6.9.1

notch

cut-out in the lower part of a stringer, providing an

entry at right angles to the stringer for the fork arm

of a fork-lift truck

 

See figure 43.

image086.gif

Obrázek 43 - Vybrání


Strana 23

 

6.9.2

výška podélného nosníku nad vybráním

vzdálenost mezi nejvyšším bodem vybrání a vrchem podélného nosníku.

 

Viz obrázek 44.

 

6.9.2

stringer chord depth

distance between the uppermost point of the notch

and the top of the stringer

 

See figure 44.

image088.gif

Obrázek 44 - Výška podélného nosníku nad vybráním

6.9.3

noha podélného nosníku

krátká spodní část podélného nosníku s vybráními a to mezi vybráními a konci podélného nosníku a mezi vybráními.

 

Viz obrázek 45.

 

6.9.3

stringer foot

short bottom part of a notched stringer between

notches, and between notches and stringer ends

 

 

See figure 45.

image090.gif

Obrázek 45 - Noha podélného nosníku

6.9.4

středové seskupení

střední přířezy opěrné podlahy u částečně čtyřcestné palety.

 

Viz obrázek 46.

 

6.9.4

centre cluster

centre bottom deck boards of a partial four-way pallet

 

See figure 46.

 


Strana 24

image092.gif

Obrázek 46 - Středové seskupení

6.10

špalík

krátký sloupek (obvykle pravoúhlého nebo kruhového průřezu) pod ložnou podlahou nebo mezi ložnou a opěrnou podlahou, vytvářející nabírací otvor pro nosnou vidlici vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíků.

 

Viz obrázek 47.

 

6.10

block

short column (commonly rectangular or circular in

section) underneath the top deck assembly or be-

tween the top and bottom deck assemblies which

provides space for the entry of the fork arms of fork-

ift trucks and pallet trucks

 

See figure 47.

image094.gif

Obrázek 47 - Špalík

6.11

svlak

vodorovný prvek, spojující špalíky a přířezy podlahy.

 

 

Viz obrázek 48.

 

6.11

stringerboard

horizontal member linking the blocks and deckboards

 

See figure 48.

 


Strana 25

image096.gif

Obrázek 48 - Svlak

6.12

ližina

montážní skupina sestavená z jednoho přířezu opěrné podlahy a dvou nebo více špalíků, nebo z kovových profilů s pravoúhle nahoru zahnutými konci a eventuálně se středovým špalíkem.

 

Viz obrázek 49.

 

6.12

pallet skid

assembly unit of one bottom deckboard and two or

more blocks or metal profiles with rectangular up-

turned ends and possibly a centre block

 

 

See figure 49.

image098.gif

Obrázek 49 - Příklady ližin

6.13

patka

naváděcí část připevněná k základně ohradové nebo sloupkové palety, usnadňující stohování.

 

6.13.1

kalíšková patka

typ patky používaný u sloupkových palet.

 

Viz obrázek 50.

 

Poznámka: Může být kruhová, když se podobá obrácenému kalíšku, nebo čtvercová.

 

6.13

foot

locating device fitted to the base of box or post pallets to facilitate stacking

 

6.13.1

cup foot

type of foot used on post pallets

 

See figure 50.

 

NOTE - It may be round, when it resembles an inverted cup, or square.

 


Strana 26

image100.gif

Obrázek 50 - Kalíšková patka

6.13.2

středící patka

patka vymezující navedení mezi stěny ohradové nebo klecové palety.

 

Viz obrázek 51.

 

6.13.2

nesting foot

foot located within the sides of a box or cage pallet

 

 

See figure 51.

image102.gif

Obrázek 51 - Příklady středících patek

6.13.2.1

kuželová patka

kompozitová nebo plastová patka určená pro vkládání do jiné podobné patky.

 

Viz obrázek 2 a 52.

 

6.13.2.1

conical foot

composite or plastics foot which is designed to nest

in another similar foot

 

See figures 2 and 52.

 


Strana 27

image104.gif

Obrázek 52 - Kuželová patka

7. Příslušenství palet

 

7.1

postranice

stěna nebo část stěny ohradové nebo klecové palety, která může být kloubově připojená nebo odnimatelná pro snazší přístup k loženému zboží.

 

7.2

víko

horní díl k zakrytí ohradových palet, klecových palet nebo nástaveb palet.

 

7.3

sloupek

pevný, sklopný nebo odnimatelný prvek situovaný svisle na paletě přenášející hmotnost nastohovaných palet.

 

Viz obrázek 53.

 

7 Pallet fittings

 

7.1

gate

side, or part of a side, of a box pallet or cage pallet,

which may be hinged or removable for easier access to the contents

 

7.2

lid

top fitting to cover box pallets, cage pallets or pallet

collars

 

7.3

post

member, either fixed, collapsible or detachable, positioned vertically on pallet to take the weight of

superimposed pallets

 

See figure 53.

image106.gif

Obrázek 53 - Sloupek


Strana 28

 

7.4

příčka

pevný nebo odnimatelný vodorovný prvek sloupkové palety, spojující sloupky.

 

Viz obrázek 54.

 

7.4

raiI

fixed or removable horizontal member of post pallet,

connected to the posts

 

See figure 54.

image108.gif

Obrázek 54 - Příčka

7.5

vzpěra

úhlopříčný prvek ke zvýšení tuhosti sloupkové nebo ohradové palety.

 

7.6

postranicový hák

hák ve tvaru L nebo rovný pro připevnění příček nebo postranic u sloupkových nebo ohradových palet.

 

Viz obrázek 55.

 

7.5

brace

diagonal member to increase rigidity of post or box

pallets

 

7.6

gate hook

hook, either L-shaped or straight, for fastening rails or gates to post or box pallets

 

 

See figure 55.

image110.gif

Obrázek 55 - Postranicový hák

7.6.1

postranicový držák

tvarovaný držák do kterého zapadá postranicový hák.

 

7.6.2

postranicový šroub

další bezpečnostní prvek zabraňující pohybu postranice nebo sestavy rozebiratelné ohradové palety.

 

7.6.1

gate bracket

shaped bracket into which a gate hook fits

 

 

7.6.2

gate bolt

additional security device used either to prevent

movement of a gate or for the assembly of a de-

mountable box pallet


Strana 29

 

8. Mechanické spojovací prvky

 

8.1

hřebík

rovný spojovací prvek, vyrobený z materiálu kruhového nebo čtvercového průřezu, obvykle se špičkou a hlavou, určený pro zatloukání.

 

Viz obrázek 56.

 

8 Mechanical fasteners

 

8.1

nail

straight fastener, made from round or square stock,

usually pointed and headed, designed to be impulse

driven

 

See figure 56.

image112.gif

 

1 Délka

2 Průměr dříku

3 Hlava

4.Záseky

5 Dřík

6 Špička

7 Tvarovaná část

1 Length

2 Wire diameter

3 Head

4 Grip marks

5 Shank

6 Point

7 Threaded portion

 

Obrázek 56 - Přiklady hřebíků

8.1.1

zahýbací hřebík

hřebík speciálně určený k zahnutí své špičky při zatloukání.

 

8.1.2

tvarovaný hřebík

hřebík, který má část dříku tvarovanou tak aby zajistil zvýšenou odolnost proti vytažení.

 

8.1.2.1

šroubovicový hřebík

šroubový hřebík

zatloukací vrut

hřebík, jehož tvarovaná část má střední úhel stoupání šroubovice z válcovaných výstupků přibližně stejných rozměrů jako prohlubně.

 

Viz obrázek 57.

 

8.1.1

clinch nail

nail specially designed to embed its point when driven and clinched

 

8.1.2

threaded nail

nail which has a portion of the shank formed so as to provide increased withdrawal resistance

 

8.1.2.1

helical nail

screw nail

drive screw

nail on which the threaded portion has a medium lead angle and rolling expansion approximately equal to the depression

 

See figure 57.

 


Strana 30

image114.gif

Obrázek 57 - Šroubovicový hřebík

8.1.2.2

kroužkový hřebík

konvexní kroužkový hřebík

hřebík, který má na části dříku vyválcované vícenásobné kroužky.

 

Viz obrázek 58.

 

8.1.2.2

ring nail

annular ring nail

nail on which the threaded portion has multiple ring-

like threads rolled completely round the shank

 

See figure 58.

image116.gif

Obrázek 58 - Kroužkový hřebík

8.1.2.3

hřebík s přerušeným tvarováním

hřebík, jehož tvarovaná část je přerušená pro spojení s drátem nebo plastovou páskou.

 

 

Viz obrázek 59.

 

8.1.2.3

interrupted thread nail

nail on which the threaded portion has a non-threaded zone between two threaded areas, to allow for collating by wire or plastics strip

 

See figure 59.

image118.gif

Obrázek 59 - Hřebík s přerušeným tvarováním

8.1.3

hřebík s výstupky

hřebík, jehož tvarovaná část má opakující se zoubkování a hřebeny, které mohou ale nemusí být symetrické.

 

Viz obrázek 60.

 

8.1.3

barbed nail

nail on which the formed portion has repetitive indentations and ridges which may or may not be symmetrical

 

See figure 60.

image120.gif

Obrázek 60 - Hřebík s výstupky

8.1.4

kroucený hřebík

hřebík vyrobený z drátu čtvercového průřezu se spirálovými drážkami po celé délce dříku.

 

Viz obrázek 61.

 

8.1.4

twisted nail

nail made from square-section wire with helical flutes for the full length of the shank

 

See figure 61.

 


Strana 31

image122.gif

Obrázek 61 - Kroucený hřebík

8.2

svorka

spojovací prvek, vyrobený z materiálu kruhového nebo čtvercového průřezu, ve tvaru U se dvěma nožkami obvykle o stejné délce, spojenými korunkou. Nožky jsou obvykle se špičkami.

 

Viz obrázek 62.

 

8.2

staple

round or square wire fastener, U-shaped with two

legs, usually of the same length, connected by its

crown, and with the legs usually pointed

 

 

See figure 62.

image124.gif

Obrázek 62 - Svorka

8.2.1

spona

spojovací prvek typu svorky, který je tvarován při montáži z cívkového zásobníku drátu.

 

8.3

vrut

spojovací prvek se závitem na části kuželového dříku, se špičkou a s hlavou s drážkou nebo jiným vtiskem, usnadňující otáčení při šroubování.

 

 

Viz obrázek 63.

 

8.2.1

stitch

staple-type of fastener which is formed at the point of assembly from wire coil stock

 

8.3

screw

straight, slender, pointed and headed fastener with a

thread along a portion of the shank and with a slot or

other indentation in the head to facilitate turning for

insertion

 

See figure 63.

image126.gif

Obrázek 63 - Vrut

8.4

šroub

spojovací prvek s hrubým závitem a se čtvercovou nebo šestihrannou hlavou.

 

Viz obrázek 64.

 

Poznámka: Používá se s podložkami a maticí.

 

8.4

bolt

threaded fastener with a coarse thread and with a

square or hexagonal head

 

See figure 64.

 

NOTE - It is used with washers and a nut.

 


Strana 32

image128.gif

Obrázek 64 - Šroub

8.5

vratový šroub

šroub (8.4) se čtvercovým nebo jiným tvarem pod hlavou zabraňující protáčení při utahování.

 

Viz obrázek 65.

 

8.5

coach bolt

bolt (8.4) with square or other shape under the head

to prevent turning when located

 

See figure 65.

image130.gif

Obrázek 65 - Vratový šroub

8.6

paletový nýt

trubkový nýt s velkou, rozlisovanou hlavou.

 

 

Viz obrázek 66.

 

Poznámka: Je obvzlášť vhodný pro palety z kompozitu se špalíky z trubky nebo z plechu.

 

8.6

pallet rivet

hollow tube rivet with large head which can be pressure peened

 

See figure 66.

 

NOTE - It is particularly useful for composite pallets

where the "blocks" are tubular or sheet metal.

image132.gif

Obrázek 66 - Paletový nýt

8.7

vlnitá svorka

zpevňovací prvek z vlnitého plechu s roztečí vln cca 5 mm a jedním zaostřeným koncem.

 

Viz obrázek 67.

 

Poznámka: Je obvzlášť vhodný pro zabránění nebo minimalizaci trhlin na koncích svlaků.

 

8.7

corrugated fastener

sheet-metal-type fastener with corrugations of ap-

proximately 5 mm pitch and one sharpened edge

 

See figure 67.

 

NOTE - It is particularly useful for preventing or minimizing cracks in the ends of stringer boards.

 


Strana 33

image134.gif

Obrázek 67 - Vlnitá svorka

9. Užívání palet

 

9.1

nevratná paleta

ztratná paleta

paleta na jedno použití

paleta určená k vyřazení po jednom cyklu použití.

 

 

9.2

vratná paleta

paleta určená pro více cyklů použití.

 

9.3

paleta pro vnitřní použití

paleta používaná uvnitř jednoho podniku nebo uzavřeného distribučního systému.

 

9.4

výměnná paleta

paleta, která může být měněna za stejnou paletu na základě vzájemné dohody.

 

9.4.1

poolová paleta

výměnná paleta v otevřeném okruhu.

 

10. Rozměry palet

 

10.1 prosté palety

 

Viz obrázek 68.

 

10.1.1

délka

l

rozměr palety ve směru podélných nosníků nebo svlaků.

 

9 Pallet usage

 

9.1

disposable pallet

expendable pallet

one-trip pallet

pallet intended to be discarded after a single cycle of use

 

9.2

reusable pallet

pallet intended for multiple cycles of use

 

9.3

captive pallet

pallet whose use cycle remains within a single firm or a closed distribution system

 

9.4

exchange pallet

pallet which can be replaced by a like pallet on the

basis of mutual agreement

 

9.4.1

pool pallet

exchange pallet in open circuit

 

10 Dimensions of pallets

 

10.1 Flat pallets

 

See figure 68.

 

10.1.1

Iength

l

deck dimension in the direction of stringers or stringer boards


Strana 34

 

Poznámky:

 

1. Jestliže tyto prvky chybí, je délkou větší rozměr.

 

 

2. Rozměr délky se při určení velikosti palety uvádí jako první.

 

10.1.2

šířka

w

rozměr podlahy kolmý k délce.

 

10.1.3

výška

h

celkový rozměr kolmý k rovině podlahy.

 

 

NOTES

 

1 If these members are not present, the length is the

longer dimension.

 

2 The length dimension is quoted first when designating the pallet size.

 

10.1.2

width

w

deck dimension at right angles to the length

 

10.1.3

height

h

overall dimension vertical to the deck plane

image136.gif

Obrázek 68 - Rozměry palet


Strana 35

 

10.2 palety s horní konstrukcí

 

Viz obrázek 69.

 

10.2.1

délka

l

celkový rozměr delší strany nebo stěny s postranicí pro přístup.

 

10.2.2

šířka

w

celkový rozměr kolmý k délce.

 

10.2.3

výška

h

celková výška k vrchu horní konstrukce včetně patek.

 

10.2 Pallets with superstructures

 

See figure 69.

 

10.2.1

length

l

overall deck dimension of the longer side or the side

fitted with a gate tor access

 

10.2.2

width

w

overall deck dimension at right angles to the length

 

10.2.3

height

h

overall height to the top of the superstructure, including the foot

image138.gif

Obrázek 69 - Rozměry palet s horní konstrukcí-- Vynechaný text --