ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.080

Květen 1998

Vyrovnávací můstky

ČSN
EN 1398

26 9710

 

 

 

Dock levellers

Rampes adjustables

Ladebrücken

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1398:1997. Evropská norma EN 1398:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1398:1997. The European Standard EN 1398:1997 has the status of a Czech Standard.

 

ã Český normalizační institut, 1998
52298


Strana 2

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 292-1:1991 zavedena v ČSN EN 292-1 Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování - Část 1: Základní terminologie, metodologie (83 3001)

EN 292-2:1991 +A1:1995 zavedena v ČSN EN 292-1 Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování - Část 2: Technické zásady a specifikace (83 3001)

EN 294:1992 zavedena v ČSN EN 294 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu k nebezpečným místům horními končetinami (83 3212)

EN 349:1993 zavedena v ČSN EN 349 Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla (83 3211)

EN 418:1992 zavedena v ČSN EN 418 Bezpečnost strojových zariadení - Zariadenie núdzového zastavenia - Hladiská funkčnosti - Konštrukčné zásady (83 3311)

EN 954-1:1996 zavedena v ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojních součástí - Bezpečnostní části řídicích systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci (83 3205)

EN 982:1996 zavedena v ČSN EN 982 Bezpečnost strojních součástí - Bezpečnostní požadavky pro fluidní zařízení a jejich součásti - Hydraulika (83 3371)

EN 983:1996 zavedena v ČSN EN 982 Bezpečnost strojních součástí - Bezpečnostní požadavky pro fluidní zařízení a jejich součásti - Pneumatika (83 3370)

EN 60204-1:1992 zavedena v ČSN EN 60204-1 Bezpečnost strojních zařízení. Elektrická zařízení pracovních strojů. Část 1: Všeobecné požadavky (33 2200)

EN 60529:1991 zavedena v ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) (33 0330)

EN 60947-4-1:1992 zavedena v ČSN EN 60947-4-1 Spínací a řídicí přístroje nn. Část 4: Stykače

a spouštěče motorů. Oddíl 1: Elektromechanické stykače a spouštěče motorů (35 4101)

 

CENELEC

HD 419.2S1 dosud nezavedena

HD 384.4.41S1 zavedena v ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem

HD 384.4.47S2 dosud nezavedena

 

Vypracování normy

Zpracovatel: H-CONSULT, IČO 43942466, RNDr. Helena Kurzweilová, CSc.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 1398

EUROPEAN STANDARD

Srpen 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


ICS 53.080

 

Deskriptory: loading, load rating plates, definitions, safety machines, hazards, accident prevention, design, computation, dimensions, safety measures, verification, tests, utilization, information, operating requirements, maintence

 

Vyrovnávací můstky

 

Dock levellers

Rampes adjustables

Ladebrücken

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1997-07-16. Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli změn uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými citacemi lze na vyžádání obdržet v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoli jiném jazyku, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

5

1

Předmět normy

6

2

Citované normy

7

3

Definice

8

4

Seznam významných nebezpečí

9

5

Výpočty a rozměry

10

5.1

Zatížení a síly

10

5.2

Výpočet vyrovnávacích můstků

11

5.3

Konstrukční zkouška

11

5.4

Konstrukční kritéria

11

6

Bezpečnostní požadavky a opatření

12

6.1

Všeobecné bezpečnostní požadavky a opatření

12

6.2

Další požadavky na ručně ovládané vyrovnávací můstky

15

6.3

Další požadavky na vyrovnávací můstky ovládané motorem

15

7

Ověřování

18

8

Informace pro použití

19

8.1

Značení

19

8.2

Návod pro použití

19

8.3

Návod pro údržbu a kontrolu

20

Příloha A (informativní) Příklady vhodných zkoušek

21

A.1

Všeobecně

21

A.2

Zkouška stability

21

A.3

Funkční zkouška automatického bezpečnostního zařízení

22

Příloha ZA (informativní) Vztah této evropské normy a Směrnic EU

23


Strana 5

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 98 „Zvedací plošiny", vedením jejíhož sekretariátu je pověřen DIN.

Této evropské normě musí být nejpozději do února 1998 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání jako národní normy. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do února 1998.

Tato evropská normy byla vytvořena na základě mandátu daného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky Směrnic(e) EU.

Vztahy se Směrnicemi EU jsou uvedeny v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

0 Úvod

 

Tato evropská norma je norma typu C, jak je definováno v EN 292. Rozsah, jakým jsou nebezpečí pokryta je uveden v předmětu normy. Dále musí strojní zařízení vyhovět přiměřeně EN 292 pro nebezpečí, která nejsou pokryta touto normou.

Tam, kde je to pro jasnost potřeba, je v textu uveden příklad bezpečnostního opatření, který však nesmí být považován za jediné možné řešení. Jakékoliv jiné řešení vedoucí ke stejnému snížení nebezpečí je povoleno, pokud se jím získá ekvivalentní úroveň bezpečnosti.

 

1 Předmět normy

 

1.1 Tato norma je použitelná pro výpočet, navrhování, konstrukci, bezpečnostní zařízení, montáž, použití, údržbu a zkoušení vyrovnávacích můstků s výjimkou

a) vyrovnávacích můstků pro použití v námořní a letecké přepravě

b) zdvihacích stolů

c) zadních zdvižných čel namontovaných na vozidlech.

 

POZNÁMKA 1 - Požadavky na zdvihací stoly jsou stanoveny v prEN 1570.

 

POZNÁMKA 2 - Požadavky na zadní zdvihací čela namontovaná na vozidlech jsou stanoveny v prEN 1756-1.

 -- Vynechaný text --