MDT 621. 87. 53. 088. 32                                               ČESKÁ NORMA                                                           Březen 1994

Jeřáby a příbuzná zařízení

POŽADAVKY NA PŘESNOST MĚŘENÝCH PARAMETRŮ PŘI ZKOUŠENÍ

ČSN ISO 9373

27 0180

Cranes and related equipment - Accuracy requirements for measuring parameters during testing.

Grues et equipements correspondants - Exigences relatives à la precision des mesures de paramètres pendant les essais

Krane und zugehörige Ausrüstungen - Genauigkeitsanforderungen beim Messen von Kenndaten während der Prüfung

Tato norma obsahuje ISO 9373: 1989.

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: Štátny skúšobný ústav dopravnej a stavebnej techniky Žilina - Štátna skúšobna č. 233, IČO 500 631 - Ing. Soňa Johanesová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil

© Český normalizační institut 1993

15974


ČSN ISO 9373

JEŘÁBY A PŘÍBUZNÁ ZAŘÍZENÍ POŽADAVKY NA PŘESNOST MĚŘENÝCH PARAMETRŮ PŘI ZKOUŠENÍ

ISO 9373

První vydání 1989-09-01

MDT 621. 87. 53. 088. 32

Deskriptory: handling equipment, lifting equipment, cranes (hoists), tests, accuracy.

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obyčejně pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupený v této technické komisi. Na práci se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, se kterými ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi jsou rozesílané členům na hlasování ještě před jejich přijetím Radou ISO jako mezinárodní normy ISO. Schvalované jsou podle pracovních postupů ISO, které vyžadují na schválení aspoň 75 % souhlasných vyjádření z celkového počtu hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 9373 byla připravena technickou komisí ISO/TC 96 Jeřáby.

1 Předmět

Tato mezinárodní norma specifikuje základní požadavky na přístroje a měřící systémy pro zkoušky zatížení, rozměrů, času a jiných důležitých parametrů při zkoušení jeřábů a příbuzných zařízení.

Tato norma udává doporučené limitní hodnoty relativních chyb v měření při zkoušení.

2 Základní požadavky na přístroje a měřící systémy

2. 1    Přístroje, měřící zařízení a měřící systémy musí mít přesnost kalibrace dostatečnou к dosáhnutí přesnosti měření, která je vyžadována na určení základních relativních chyb, jak je naznačeno v 3. 1 a ostatních důležitých normách anebo specifikacích výrobku.

2. 2    Přístroje a měřící zařízení musí být kalibrovány v doporučených intervalech nebo před samotným měřením, jak je vyžadováno pro jednotlivé používané zařízení.

3 Přípustná základní relativní chyba v měření při zkoušení

3. 1    Kde není v měřeních očekávána odchylka, stačí jen jedno měření a relativní chyba nemusí být určena.

3. 2    Základní relativní chyba vyjádřená v procentech aktuální hodnoty parametru bude zavedena jako míra přesnosti na měření zkoušených zařízení, rozměrů, času a jiných příbuzných parametrů.

Základní relativní chyba δ bude vypočítaná použitím následujících metod a vztahů:

- pro dvě až pět měření