ČESKÁ NORMA

ICS 53.020.20

Červen 1997

Mobilní jeřáby -
Experimentální určení výkonnosti jeřábu -
Část 1: Zatížení a vyložení způsobující
překlopení

ČSN
ISO 11662-1

27 0509

 

 

 

Mobile cranes- Experimental determination of crane performance- Part 1: Tipping loads and radii

Grues mobiles -Détermination expérimentale des performances des grues - Partie 1: Charges de basculement et portées

Mobilkrane - Experimentale Festlegung der Leistungsfähigkeit des Kranes - Teil 1: Belastung und Ausladung für Kippung

 

Tato norma je identická s ISO 11662-1:1995

 

This standard is identical with ISO 11662-1:1995.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 4306-2:1994   zavedená v ČSN ISO 4306-2 Zdvihací zařízení. Názvosloví. Část 2: Mobilní jeřáby (27 0001)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: LOD NOR Praha, IČO 49634878, Jaroslav Třeštík

Technická normalizační komise: TNK 123 Zdvihací a manipulační zařízení Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil

 

Ó Český normalizační institut, 1997
21899


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 11662-1

Mobilní jeřáby - Experimentální

První vydání

určení výkonnosti jeřábu -

1995-06-01

Část 1: Zatížení a vyložení

způsobující překlopení


 

ICS 53.020.20

 

Deskriptory: handling equipment, lifting equipment, mobile equipment, cranes (hoist), test, performance tests, determination, load capacity, maximum value.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 11662-1 byla připravena technickou komisí ISO/TC 96 Jeřáby, subkomisí SC 6 Mobilní jeřáby.

ISO 11662-1 se společným názvem Mobilní jeřáby -  Experimentální určení výkonnosti jeřábu se skládá z následujících částí:

-  Část 1: Zatížení a vyložení jeřábu způsobující překlopení

-  Část 2: Konstrukční charakteristiky

-  Část 3: Dynamické charakteristiky

Příloha A této části ISO 11662 je přiložena pouze pro informaci.

 

Úvod

 

ISO 11662 stanoví zkušební metody používané při ověření konstrukce jeřábu ve vztahu k jeho jmenovitému zatěžovacímu diagramu. Tyto zkoušky budou obvykle prováděny v rámci jednorázových zkoušek prototypů nových modelů. Na základě výsledků zkoušek musí být zatěžovací diagram jeřábu, tam, kde je to nezbytné, upraven v souladu s požadavky této mezinárodní normy.

 

1   Předmět normy

 

Tato část ISO 11662 stanoví zkušební metodu pro stanovení maximální nosnosti mobilního jeřábu při vyvážení zatížení působícího na jeho hákovou kladnici.

Zkouška je vhodná pro jeřáby, jejichž nosnost při zvedání břemene je závislá na jejich statické odolnosti vůči překlopení. Zkouška


Strana 4

nesmí být použita u jeřábů, jejichž nosnost je závislá na pevnosti konstrukce nebo na omezeních daných příslušným mechanizmem zdvihu, zdvihu výložníku nebo schopnosti výložníkového teleskopu.

Tato část ISO 11662 se vztahuje na všechny mobilní jeřáby podle ISO 4306-2.

 -- Vynechaný text --