ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.873.2

Listopad 1992

Jeřáby a zdvihací zařízení
VOLBA OCELOVÝCH LAN
Část 2: Mobilní jeřáby - součinitel
bezpečnosti Zp

ČSN
ISO 4308/2

27 0051

 

 

 

Cranes and lifting appliances. Selection of wire ropes. Part 2: Mobile cranes - coefficient of utilization

Grues et appareils de levage. Choix des câbles. Partie 2: Grues mobiles - Coefficient ï utilisation

Krane und Hebevorrichtungen. Wahl der Stahlseile. Teil 2: Mobilkrane - Ausnutzungskoeffizient

 

Tato norma obsahuje ISO 4308/2 - 1988.

 

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná

 

- v rozsahu působnosti Slovenského úřadu bezpečnosti práce v celém rozsahu

- v rozsahu působnosti Federálního ministerstva dopravy v tabulce 1 a 2

- v rozsahu působnosti Slovenského báňského úřadu v čl. 3 na základě jejich požadavku.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 4301/2 zavedena v ČSN ISO 4301/2 Zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 2: Mobilní jeřáby

ISO 4306/2 zavedena v ČSN ISO 4306/2 Zdvihací zařízení. Názvosloví. Část 2: Mobilní jeřáby

ISO 4308/1 zavedeny ČSN ISO 4308/1 Jeřáby zdvihací zařízení. Výběr ocelových lan. Část 1: Všeobecně

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 

kód deskriptoru/znění deskriptoru: QXD.D/jeřáby, ATS.O/mobilní, QXD/zdvihací zařízení, NXG/NXH/ lana, NXH.FF/ocelová lana, GMC/bezpečnost

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: ČKD Slaný, akciová společnost, IČO 508 161 Irena Vosátková

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Jan Dvořák

 

Federální úřad pro normalizací a měření
23056


Strana 2

JEŘÁBY A ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

ISO 4308/2

VOLBA OCELOVÝCH LAN

První vydání

Část 2: Mobilní jeřáby - součinitel bezpečnosti Zp

1988-06-15


 

MDT 621.873.2/3:677.72

 

Deskriptory: cranes, hoists, mobile equipment, selection, wire rope, coefficients, utilization

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o nějaké téma, pro které byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech elektrotechnické normalizace.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím jako mezinárodních norem Radou ISO. Mezinárodní normy se schvalují podle postupů ISO, které vyžadují souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 4308/2 byla připravena technickou komisí ISO/TC 96 Jeřáby.

 

Tato první verze normy ISO 4308/2 ruší a nahrazuje přílohu C normy ISO 4308-1981, která sama zároveň zrušila a nahradila přílohami A a B normu ISO 4308/1-1966.

 

Uživatelé by si měli uvědomit, že mezinárodní normy podléhají všeobecným změnám a že jakákoliv změna učiněná v tomto dokumentu ohledně mezinárodní normy se týká (pokud není uvedeno jinak) její poslední verze.

 

0 Úvod

 

Mezinárodní norma ISO 4308 je jednou z částí norem obsahující volbu ocelových lan pro jeřáby a zdvihací zařízení.

 

Sestává z těchto částí:

 

Část 1: Všeobecně

Část 2: Mobilní jeřáby - součinitel bezpečnosti Zp

Část 3: Věžové jeřáby

Část 4: Portálové jeřáby

Část 5: Mostové a portálové jeřáby

 

1 Předmět normy

 

Tato část normy ISO 4308/2 stanoví minimální hodnoty součinitele bezpečnosti (Zp), jak je definováno v ISO 4308/1, při volbě lan a lan odolných proti kroucení používaných u mobilních jeřábů.

 

Norma se týká základních typů mobilních jeřábů s vlastním pohonem a jejich částí, jak je definováno v ISO 4306/2.

 -- Vynechaný text --