ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.20

Listopad 1997

Jeřáby - Kabiny -
Část 2: Mobilní jeřáby

ČSN
ISO 8566-2

27 0152

 

 

 

Cranes - Cabins - Part 2: Mobile cranes

Appareils de levage à charge suspendue - Cabines - Partie 2: Grues mobiles

Krane - Kabinen - Teil 2: Kraftwagenkrane

 

Tato norma je identická s ISO 8566-2:1995.

This standard is identical with ISO 8566-2:1995.

 

Ó Český normalizační institut, 1997
26255


Strana 2

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 7752-2:1985   zavedená v ČSN ISO 7752-2 Zdvihací zařízení. Ovládání. Uspořádání a charakteristiky. Část 2: Mobilní jeřáb

ISO 8566-1:1992   zavedená v ČSN ISO 8566-1 Jeřáby. Kabiny. Část 1: Všeobecně

ISO 11660-2:1994   v návrhu

 

Vypracování normy

Zpracovatel: H-Consult Praha, IČO 43942466, RNDr. Helena Kurzweilová, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 123 Zdvihací a manipulační zařízení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 8566-2

Jeřáby - Kabiny -

První vydání

Část 2: Mobilní jeřáby

1995-08-01

První vydání

1995-08-01


 

 ICS 53.020.20

Deskriptory: handling equipment, lifting equipment, mobile equipment, cranes (hoist), operation stations, protective cabins, generalities.

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace velektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 8566-2 byla připravena technickou komisí ISO/TC 96 Jeřáby, subkomisí SC 6 Mobilní jeřáby.

ISO 8566 se skládá z následujících částí pod všeobecným názvem Jeřáby. Kabiny:

-  Část 1: Všeobecně

-  Část 2: Mobilní jeřáby

-  Část 3: Věžové jeřáby

-  Část 4: Výložníkové jeřáby

-  Část 5: Portálové a mostové portálové jeřáby

Příloha A této části ISO 8566 je přiložena pouze pro informaci.

 

1   Předmět normy

 

Tato část ISO 8566 stanovuje kritéria pro kabiny mobilních jeřábů, jak jsou definovány v ISO 4306-2. Tato kritéria jsou vztažena na kabiny pro jeřábové operace a ne pro přepravu po silnici.

Všeobecná kritéria pro kabiny mobilních jeřábů jsou uvedena v ISO 8566-1.

 -- Vynechaný text --