ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.20

Duben 1998

Jeřáby - Inspekce
Část 1: Všeobecně

ČSN
ISO 9927-1

27 0041

 

 

 

Cranes - Inspection - Part 1: General

Appareils de levage à charge suspendue - Vérifications Partie 1: Généralités

Krane - Untersuchungen - Teil 1: Allgemeines

 

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 9927-1:1994. Mezinárodní norma ISO 9927-1:1994 má status české technické normy.

 

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 9927-1:1994. The International Standard ISO 9927-1:1994 has the status of a Czech Standard.

 

ã Český normalizační institut, 1997
51517


Strana 2

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 4306-1:1990 zavedena v ČSN ISO 4306-1 Jeřáby. Názvosloví. Část 1: Všeobecně (27 0000)

ISO 4306-2 zavedena v ČSN ISO 4306/2 Zdvihací zařízení. Názvosloví. Část 2: Mobilní jeřáby (27 0001)

ISO 4306-3 zavedena v ČSN ISO 4306-3 Jeřáby. Názvosloví. Část 3: Věžové jeřáby (27 0002)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: H-CONSULT, IČO 43942466, RNDr. Helena Kurzweilová, CSc.

Technická normalizační komise: TNK č. 123 Zdvihací a manipulační zařízení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 9927-1

Jeřáby - Inspekce -

První vydání

Část 1: Všeobecně

1994-12-01


 

ICS 53.020.20

 

Deskriptory: handling equipment, lifting equipment, cranes (hoists), inspection, generalities.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 9927-1 byla připravena technickou komisí ISO/TC 96 Jeřáby, subkomisí SC 5 Užití, provoz a údržba.

ISO 9927 je složena z následujících částí pod společným názvem Jeřáby - Inspekce:

- Část 1: Všeobecně

 

Následující části jsou plánovány pro budoucí publikování:

- Část 2: Mobilní jeřáby

- Část 3: Věžové jeřáby

- Část 4: Výložníkové jeřáby

- Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby

 

Příloha A této části je uvedena pouze pro informaci.

 

1 Předmět normy

 

Tato část ISO 9927-1 uvádí pravidelné inspekce stavu jeřábů definovaných v ISO 4306-1, ISO 4306-2 a ISO 4306-3.

 -- Vynechaný text --