ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.30                                                                                                                             Listopad 2008

Jeřáby - Zařízení pro zdvihání osob -
Část 2: Svisle pohyblivá ovládací místa obsluhy

ČSN
EN 14502-2+A1

27 0138

 

Cranes - Equipment for the lifting of persons - Part 2: Elevating control stations

Appareils de levage à charge suspendue - Equipements pour le levage de personnes - Partie 2: Cabines élevables

Krane - Einrichtungen zum Heben von Personen - Teil 2: Höhenverstellbare Steuerstände

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14502-2:2005+A1:2008. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14502-2:2005+A1:2008. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14502-2 (27 0138) z února 2006.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

82239


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z dubna 2008. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 349:1993 zavedena v ČSN EN 349:1994 (83 3211) Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla

EN 818-7 zavedena v ČSN EN 818-7 (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost -
Část 7: Řetězy s přesnou tolerancí pro řetězová zdvihadla - Třída T (provedení T, DAT a DT)

EN 953:1997 zavedena v ČSN EN 953:1998 (83 3302) Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty -
Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů

EN 982:1996 zavedena v ČSN EN 982:1997 (83 3371) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro fluidní zařízení a jejich součásti - Hydraulika

EN 12077-2:1999 zavedena v ČSN EN 12077-2 (27 0035) Bezpečnost jeřábů - Zdravotní a bezpečnostní požadavky - Část 2: Omezující a indikující zařízení

EN 13411-3 zavedena v ČSN EN 13411-3 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost -
Část 3: Objímky a zajištěné objímky

EN 13411-4 zavedena v ČSN EN 13411-4 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost -
Část 4: Zalévání kovem a pryskyřicí

EN 13411-6 zavedena v ČSN EN 13411-6 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost -
Část 6: Nesymetrické klínové vidlicové objímky

EN 13557:2003 zavedena v ČSN EN 13557:2004 (27 0135) Jeřáby - Ovládání a ovládací místa obsluhy

EN 13586:2004 zavedena v ČSN EN 13586:2004 (27 0137) Jeřáby - Přístupy

EN 60204-32:1999 zavedena v ČSN EN 60204-32:2000 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 32: Zvláštní požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů (IEC 60204-32:1998)

EN ISO 12100-1:2003 zavedena v ČSN EN ISO 12100-1:2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 1: Základní terminologie, metodologie (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 zavedena v ČSN EN ISO 12100-2:2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 2: Technické zásady (ISO 12100-2:2003)

Souvisící normy

EN 1050:1996 zavedena v ČSN EN 1050:2001 (83 3010) Bezpečnost strojních zařízení - Zásady pro posouzení rizika

Citované předpisy

Směrnice Rady 98/37/EC z 1998-07-22, o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se strojních zařízení. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Královo Pole Cranes, a.s., IČ 46357408, Ing. Miroslav Jírů

Technická normalizační komise: TNK 123, Zdvihací a manipulační zařízení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Zajíček


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                    EN 14502-2:2005+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                              
Duben 2008

ICS 53.020.30                                                                                                       Nahrazuje EN 14502-2:2005

Zařízení pro zdvihání osob -
Část 2: Svisle pohyblivá ovládací místa obsluhy

Cranes - Equipment for the lifting of persons -
Part 2: Elevating control stations

 

Appareils de levage à charge suspendue -
Equipements pour le levage de personnes -
Partie 2: Cabines élevables

Krane - Einrichtungen zum Heben von Personen -
Teil 2: Höhenverstellbare Steuerstände

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-05-19 zahrnuje změnu 1, která byla schválena CEN 2008-03-04.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky        Ref. č. EN 14502-2:2005+A1:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Odkazy na citované normativní dokumenty.................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Seznam významných nebezpečí....................................................................................................................................... 7

5          Bezpečnostní požadavky a/nebo ochranná opatření.................................................................................................... 9

5.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

5.2       Všeobecné požadavky........................................................................................................................................................ 9

5.3       Nosnost a výpočet nosné konstrukce............................................................................................................................. 9

5.4       Zvláštní požadavky na svisle pohyblivá ovládací místa obsluhy................................................................................ 9

5.5       Zvláštní požadavky na ovládače svisle pohyblivých ovládacích míst obsluhy........................................................ 10

5.6       Poháněcí a závěsný systém svisle pohyblivých ovládacích míst obsluhy.............................................................. 10

5.7       Vodítka................................................................................................................................................................................. 13

5.8       Bezpečnostní zařízení....................................................................................................................................................... 14

6          Ověření bezpečnostních požadavků a/nebo ochranných opatření........................................................................... 15

7          Informace pro používání................................................................................................................................................... 17

7.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 17

7.2       Provoz.................................................................................................................................................................................. 17

7.3       Údržba................................................................................................................................................................................. 17

7.4       Prohlídky a zkoušení......................................................................................................................................................... 18

7.5       Značení................................................................................................................................................................................ 18

Příloha A (normativní)  Obecný způsob prokázání způsobilosti............................................................................................ 19

Příloha B (informativní)  Výběr vhodné sady norem jeřábů pro dané použití...................................................................... 20

Příloha ZA (informativní)  Vztah této evropské normy a základních požadavků směrnice EU 98/37/EC....................... 21

Příloha ZB (informativní)  !Vztah této normy k základním požadavkům směrnice 2006/42/EC................................. 22

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 23


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN 14502-2:2005) byla připravena Technickou komisí CEN/TC 147 „Jeřáby - Bezpečnost“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě musí být nejpozději do října 2008 udělen status národní normy a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání jako národní normy. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do října 2008.

Tento dokument nahrazuje EN 14502-2:2005.

Tento dokument obsahuje Změnu 1, schválenou CEN 2008-03-04.

Začátek a konec textu vloženého nebo změněného změnou je označen v textu značkami ! ".

Tento dokument byl zpracován v rámci mandátu, který evropská komise a evropská zóna volného obchodu udělila CEN a podporuje základní požadavky směrnic EU.

!Vztahy se směrnicemi EU jsou uvedeny v informativních přílohách ZA a ZB, které je součástí této normy."

Tato evropská norma je jednou částí normy EN 14502. Další částí je:

EN 14502-1: Závěsné koše.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

Úvod

Tato evropská norma byla připravena jako harmonizovaná norma pro poskytnutí jednoho z řešení svisle pohyblivých ovládacích míst obsluhy pro splnění základních hygienických a bezpečnostních požadavků směrnice Strojní zařízení 98/37/EC.

Tato evropská norma je norma typu C podle EN ISO 12100-1.

V předmětu této normy je uvedeno, kterých strojních zařízení se týká a rozsah příslušných nebezpečí, nebezpečných situací a nebezpečných událostí.

Pokud ustanovení v této normě typu C jsou odlišná než v některé normě typu B, mají ustanovení této normy typu C přednost pro stroje navržené a vyrobené podle ustanovení této normy typu C před ustanoveními jiných norem.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje další požadavky pro návrh svisle pohyblivých ovládacích míst obsluhy na jeřábech.

Všeobecné požadavky na ovládací místa obsluhy jsou uvedeny v EN 13557.

Tato evropská norma také uvádí požadavky na poháněcí mechanismus, nosné a závěsné systémy a na bezpečnostní zařízení svisle pohyblivých ovládacích míst obsluhy.

V této evropské normě nejsou zahrnuta nebezpečí, která se mohou vyskytnout při přepravě, montáži, uvádění do provozu, úpravách, údržbě, vyřazování z provozu nebo při likvidaci.

Tato evropská norma není určena pro ovládací místa obsluhy, která se pohybují s břemenem nebo s prostředkem pro uchopení břemen.

Tato evropská norma není určena pro výtahy pro jeřábníky.

Tato evropská norma nepojednává o nebezpečích hluku, protože hluk při pohybu svisle pohyblivého ovládacího místa obsluhy je zanedbatelný při porovnání s hlukem při běžném provozu jeřábu.

POZNÁMKA O nebezpečích hluku pojednávají evropské normy pro jednotlivé typy jeřábů.

Významná nebezpečí, o kterých pojednává tato evropská norma, jsou uvedena v kapitole 4.

Tato evropská norma se nepoužívá pro svisle pohyblivá ovládací místa obsluhy, která byla vyrobena před datem schválení této normy v CEN.-- Vynechaný text --