ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.20                                                                                                                           Listopad 2008

Bezpečnost jeřábů - Zdravotní a bezpečnostní
požadavky -
Část 2: Omezující a indikující zařízení

ČSN
EN 12077-2+A1

27 0035

 

Cranes safety - Requirements for health and safety - Part 2: Limiting and indicating devices

Sécurité des appareils de levage à charge suspendue - Prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité -
Partie 2: Dispositifs limiteurs et indicateurs

Sicherheit von Kranen - Gesundheits - und Sicherheitsanforderungen - Teil 2: Begrenzungs - und Anzeigeeinrichtungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12077-2:1998+A1:2008. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12077-2:1998+A1:2008. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12077-2 (27 0035) z října 1999.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

82241


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z dubna 2008. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 292-1:1991 zavedena v ČSN EN 292-1 Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování - Část 1: Základní terminologie, metodologie (83 3001)

EN 292-2:1991 zavedena v ČSN EN 292-2 Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování - Část 2: Technické zásady a specifikace (83 3001)

EN 292-2:1991/A1:1995 zavedena v ČSN EN 292-2/A1 Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování - Část 2: Technické zásady a specifikace (83 3001)

EN 954-1:1996 zavedena v ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části řídicích systémů -
Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci (83 3205)

EN 60204-1:1992 zavedena v ČSN EN 60204-1 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení pracovních strojů - Část 1: Všeobecné požadavky (33 2200), nahrazena EN 60204-1:1997

EN 61310-1:1995 zavedena v ČSN EN 61310-1 Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti. Část 1: Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály (33 2205)

ENV 1070:1993 nezavedena, nahrazena EN 1070:1998

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Miroslav Uhlíř, IČ 15484076

Technická normalizační komise: TNK 123, Zdvihací a manipulační zařízení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Zajíček


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                    EN 12077-2:1998+A1
EUROPEAN STANDARD                                                                          
Duben 2008
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 53.020.20                                                                                                      Nahrazuje EN 12077-2:1998

Bezpečnost jeřábů - Zdravotní a bezpečnostní požadavky -
Část 2: Omezující a indikující zařízení

Cranes safety - Requirements for health and safety -
Part 2: Limiting and indicating devices

 

Sécurité des appareils de levage à charge
suspendue - Prescriptions relatives à l’hygiène
et à la sécurité -
Partie 2: Dispositifs limiteurs et indicateurs

Sicherheit von Kranen - Gesundheits -
und Sicherheitsanforderungen -
Teil 2: Begrenzungs - und Anzeigeeinrichtungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 1998-11-08 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN 2008-03-04.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky      Ref. č. EN 12077-2:1998+A1:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

0     Úvod....................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Odkazy na normy................................................................................................................................................................. 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 6

4          Seznam závažných nebezpečí.......................................................................................................................................... 8

5          Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření...................................................................................................................... 9

6          Ověření bezpečnostních požadavků a/nebo opatření................................................................................................. 13

7          Informace pro použití........................................................................................................................................................ 14

Příloha ZA (informativní)  !Vztah této normy k základním požadavkům směrnice 98/37/EC...................................... 15

Příloha ZB (informativní)  !Vztah této normy k základním požadavkům směrnice 2006/42/EC.................................. 16


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla zpracována technickou komisí CEN/TC 147 „Jeřáby - bezpečnost“, jejíž sekretariát je částí BSI.

Této evropské normě musí být nejpozději do října 2008 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání jako národní normy. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do října 2008.

Tento dokument nahrazuje EN 12077-2:1998.

Tento dokument obsahuje Změnu 1, schválenou CEN 2008-03-04.

Začátek a konec textu vloženého nebo změněného změnou je označen v textu značkami !".

Tento dokument byl zpracován v rámci mandátu, který evropská komise a evropská zóna volného obchodu udělila CEN a podporuje základní požadavky směrnic EU.

!Vztahy se směrnicemi EU jsou uvedeny v informativních přílohách ZA a ZB, které je součástí této normy."

Tato evropská norma je částí EN 12077. Dalšími částmi této normy jsou:

Část 1: Ovládací prvky a stanoviště obsluhy

Část 3: Bezpečnostní zábrany

Část 4: Přístupy

Část 5-1: Zdvihání osob v závěsných koších

Část 5-2: Zdvihání osob v pohyblivých kabinách

Část 5-3: Zdvihání osob na plošinách upevněných k výložníku

Část 5-4: Zdvihání osob na závěsných rámech kontejnerů

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

0 Úvod

Tato evropská norma je harmonizovaná norma, poskytující jedno řešení omezujících a indikujících zařízení jeřábů tak, aby byly splněny základní bezpečnostní požadavky uvedené ve strojírenské směrnici včetně jejich změn.

Tato evropská norma je normou typu C podle ENV 1070:1993.

Zařízení, kterých se norma týká a související nebezpečí zahrnutá v této normě jsou uvedeny v předmětu normy.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví všeobecné požadavky na použití a provozní parametry omezujících a indikujících zařízení jeřábů s motorickým pohonem.

POZNÁMKA Specifické požadavky pro jednotlivé druhy jeřábů jsou uvedeny v odpovídajících evropských normách pro jednotlivé druhy jeřábů.

Tato evropská norma se nezabývá montáží, demontáží nebo změnou konfigurace jeřábů.

Závažná nebezpečí, kterých se týká tato evropská norma jsou uvedena v kapitole 4.

Tato evropská norma platí pro jeřáby vyrobené po datu schválení této normy CEN.-- Vynechaný text --