ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.20 Prosinec 2009

Jeřáby – Požadavky na závěsné rámy pro manipulaci s kontejnery

ČSN
EN 15056+A1

27 1925

Cranes – Requirements for container handling spreaders

Appareils de levage à charge suspendue – Prescriptions pour les spreaders manutentionnant des conteneurs

Krane – Anforderungen an Spreader zum Umschlag von Containern

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15056:2006+A1:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard 15056:2006+A1:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15056 (27 1925) z května 2007.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z května 2009. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto: !vypuštěný text", opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Na několika místech byl také upřesněn překlad původního znění normy, bez změny významu.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 982 zavedena v ČSN EN 982+A1 (83 3371) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky pro fluidní zařízení a jejich součásti – Hydraulika

EN 1050 zavedena v ČSN EN 1050 (83 3010) Bezpečnost strojních zařízení – Zásady pro posouzení rizika. Zrušena, nahrazena ČSN EN ISO 14121-1 (83 3010) Bezpečnost strojních zařízení – Posouzení rizika – Část 1: Zásady

EN 12644-1 zavedena v ČSN 12644-1+A1 (27 0036) Jeřáby – Informace pro používání a zkoušení – Část 1: Návody k používání

EN 13001-1 zavedena v ČSN EN 13001-1+A1 (27 0105) Bezpečnost jeřábů – Návrh všeobecně – Část 1: Základní principy a požadavky

EN 13001-2 zavedena v ČSN EN 13001-2+A3 (27 0105) Bezpečnost jeřábů – Návrh všeobecně – Část 2: Účinky zatížení

CEN/TS 13001-3-1 zavedena v ČSN P CEN/TS 13001-3-1 (27 0105) Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí

EN 13135-2 zavedena v ČSN EN 13135-2 (27 0136) Jeřáby – Vybavení – Část 2 : Neelektrotechnické vybavení

EN 60204-32 zavedena v ČSN EN 60204-32 ed. 2 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 32: Zvláštní požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů

EN ISO 12100-1:2003 zavedena v ČSN EN ISO 12100-1:2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 1: Základní terminologie, metodologie

EN ISO 12100-2:2003 zavedena v ČSN EN ISO 12100-2:2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 2: Technické zásady

EN ISO 13850:2006 zavedena v ČSN EN ISO 13850:2008 (83 3311) Bezpečnost strojních zařízení – Nouzové zastavení – Zásady pro konstrukci

ISO 668 zavedena v ČSN ISO 668+Amd.1+Amd.2 (26 9341) Kontejnery řady 1 – Třídění, rozměry a brutto hmotnosti (obsahuje změny Amd.1:2005 a Amd.2:2005)

Citované a související předpisy

Směrnice Rady 98/37/EC z 22. července 1998, o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se strojních zařízení. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění.

Směrnice Rady 2006/42/ES z 2006-05-17 o strojních zařízeních. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Královo Pole Cranes, a.s., IČ 46357408, Ing. Miroslav Jírů

Technická normalizační komise: TNK 123 Zdvihací a manipulační zařízení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

EVROPSKÁ NORMA EN 15056:2006+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Květen 2009

ICS 53.020.20 Nahrazuje EN 15056:2006

Jeřáby – Požadavky na závěsné rámy pro manipulaci s kontejnery

Cranes – Requirements for container handling spreaders 

Appareils de levage à charge suspendue – Prescriptions pour les spreaders manutentionnant
des conteneurs

Krane – Anforderungen an Spreader zum Umschlag von Containern

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-08-28 a zahrnuje změnu 1 schválenou CEN 2009-04-24.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15056:2006+A1:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny, definice a terminologie 7

3.1 Termíny a definice 8

3.2 Terminologie 10

4 Seznam významných nebezpečí 11

5 Bezpečnostní požadavky a/nebo ochranná opatření 12

5.1 Všeobecně 12

5.2 Požadavky na únosnost 12

5.2.1 Nosná konstrukce 12

5.2.2 Spojení s jeřábem 12

5.3 Systém otočných zámků 12

5.3.1 Všeobecně 12

5.3.2 Otočný zámek 13

5.3.3 Mechanické blokování 13

5.3.4 Čepy dosednutí 13

5.4 Naváděcí lišty 13

5.5 Elektrický systém 14

5.5.2 Ovládač zastavení na závěsném rámu 14

5.5.3 !Elektrické připojení k jeřábu" 15

5.6 Hydraulické systémy 15

6 Ověření bezpečnostních požadavků a/nebo ochranných opatření 16

6.1 Zkušební zatížení 16

6.2 Ověření požadavků 16

7 Informace pro používání 16

7.1 Značení 16

7.2 Návody 17

7.2.1 Všeobecně 17

7.2.2 Instrukce pro funkční zkoušku 17

7.2.3 Údržba 17

7.2.4 Naváděcí lišty 17

7.2.5 Přetížení závěsného rámu 17

7.2.6 Nestabilita 17

7.2.7 Elektrický a ovládací systém 17

7.2.8 Zdvihání dvou kontejnerů jednotlivou zdvihací činností 17

7.2.9 Poškozené kontejnery nebo nenormalizované kontejnery 17

7.2.10 Prohlídky 17

Příloha A (informativní)  Příklady specifikace zatížení a délek 18

Příloha B (informativní)  Výběr vhodné sady norem jeřábů pro dané použití 19

Příloha ZA (informativní)  Vztah této evropské normy a základních požadavků směrnice EU 98/37/EC 20

Příloha ZB (informativní)  !Vztah této evropské normy a základních požadavků směrnice EU 2006/42/EC" 21

Předmluva

Tento dokument (EN 15056:2006+A1:2009) byl připraven Technickou komisí CEN/TC 147 „Jeřáby – Bezpečnost“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě musí být nejpozději do listopadu 2009 udělen status národní normy a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání jako národní normy. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do prosince 2009.

Tento dokument obsahuje změnu A1, schválenou CEN 2009-04-24.

Tento dokument nahrazuje EN 15056:2006.

Začátek a konec textu vloženého nebo změněného změnami je v textu vyznačen značkami ! ".

Tento dokument byl zpracován v rámci mandátu, který evropská komise a evropská zóna volného obchodu udělila CEN. Podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

!Vztahy se směrnicí (směrnicemi) EU viz informativní přílohy ZA a ZB, které jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu."

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Bulharsko,Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Úvod

Tato evropská norma je norma typu C podle EN ISO 12100.

V předmětu této normy je uvedeno, kterých strojních zařízení se týká a rozsah příslušných nebezpečí, nebezpečných situací a nebezpečných událostí.

Pokud jsou ustanovení v této normě typu C odlišná od ustanovení v některé normě typu A nebo B, mají ustanovení této normy typu C přednost pro stroje navržené a vyrobené podle ustanovení této normy typu C před ustanoveními jiných norem.

1Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky na závěsné rámy používané na jeřábech, navržených za účelem manipulace s kontejnery ISO podle ISO 668 včetně jiných délek, jako jsou kontejnery 45 ft. Spojení mezi závěsným rámem a kontejnerem je prostřednictvím otočných zámků, které zapadají do horních rohových prvků kontejneru.

Tato norma pojednává o významných nebezpečích, nebezpečných situacích a událostech týkajících se manipulace se závěsnými rámy na kontejnery, které se používají podle jejich určení a za podmínek předpokládaných výrobcem (viz kapitola 4).

Závěsný rám je propojen s ovládacím a bezpečnostním systémem jeřábu.

Tato evropská norma nezahrnuje následující typy závěsných rámů:

Tato evropská norma nepojednává o zvedání osob.

Tato evropská norma se vztahuje na závěsné rámy, které byly vyrobeny po schválení této normy CEN.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.