ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.20 Prosinec 2012

Jeřáby – Tolerance pro pojezdová kola
a pro jeřábové a příčné dráhy –
Část 1: Obecně

ČSN
ISO 12488-1

27 0202

 

Cranes – Tolerances for wheels and travel and traversing tracks – Part 1: General

Appareils de levage à charge suspendue – Tolérances des galets et des voies de translation et de direction –
Partie 1: Généralités

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 12488-1:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 12488-1:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 12488-1 (27 0202) ze srpna 2009.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

V tomto druhém vydání nebyly oproti prvnímu vydání provedeny žádné podstatné technické změny, velikost tolerancí se nemění. Byly překresleny a opraveny obrázky v tabulkách, byly proto zrušeny národní poznámky, které upozorňovaly na chyby kreslení. Opraveno také několik značek (indexy) a byly provedeny dílčí opravy textu.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 286-2zavedena v ČSN EN ISO 286-2 (01 4201) Geometrické specifikace produktu (GPS) – ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů – Část 2: Tabulky normalizovaných tolerančních tříd a mezních úchylek pro díry a hřídele

ISO 1101zavedena v ČSN EN ISO 1101 (01 4120) Geometrické specifikace výrobků (GPS) – Geometrické tolerování – Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení

ISO 4306-1zavedena v ČSN ISO 4306-1 (27 0000) Jeřáby – Slovník – Část 1: Všeobecně

Vypracování normy

Zpracovatel: Královo Pole Cranes, a.s., IČ 46357408, Ing. Miroslav Jírů

Technická normalizační komise: TNK 123 Zdvihací a manipulační zařízení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

MEZINÁRODNÍ NORMA

Jeřáby – Tolerance pro pojezdová kola a pro jeřábové a příčné dráhy – ISO 12488-1
Část 1: Obecně Druhé vydání
2012-07-01

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Značky 7

5 Klasifikace tolerancí 9

6 Tolerance 9

6.1 Obecně 9

6.2 Účinky teploty 9

6.3 Použití tolerance kolmého přemístění z roviny 9

6.4 Výrobní tolerance 9

6.5 Provozní tolerance 10

Bibliografie 28

  

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, na jejichž základě byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, že vznikne problém, který se týká souboru,
informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2012

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese, nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas
alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 12488-1 vypracovala technická komise ISO/TC 96 Jeřáby, subkomise SC 8 Výložníkové jeřáby.

Toto druhé vydání ISO 12488-1 zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 12488-1:2005), které bylo technicky
revidováno. Zahrnuje také opravu ISO 12488-1:2005/Cor.1:2008.

ISO 12488 se skládá z následujících částí pod společným názvem Jeřáby – Tolerance pro pojezdová kola a pro jeřábové a příčné dráhy:

1 Předmět normy

Tato část normy ISO 12488 stanovuje tolerance pro konstrukční celky a pro provozní podmínky jeřábů a jim přiřazených jeřábových drah, definovaných v ISO 4306-1.NP) Účelem požadavků této části ISO 12488 je podporovat bezpečný provoz a dosažení předpokládané životnosti komponentů eliminací nadměrných účinků zatížení vlivem odchylek nebo vychýlením normálních rozměrů z přímosti konstrukce.

Tolerance udávají krajní hodnoty. Elastické deformace vlivem účinku zatížení nejsou předmětem této části ISO 12488. Je potřebné je vzít v úvahu použitím jiných kritérií při návrhu, pro docílení očekávaného provozu a výkonu.

Specifické hodnoty pro jednotlivé typy jeřábů jsou uvedeny v dalších částech ISO 12488.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.