ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.873-83:621

28.02.1991

Elektrotechnické předpisy
JEŘÁBY A ZDVIHADLA
Předpisy pro elektrická zařízení

ČSN 33 2550


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Electrotechnical regulations. Lifting eguipment. Regulations for electrical devices

 

Tato norma platí v rozsahu platnosti ČSN 27 0140 a ČSN 27 0502, jež doplňuje o požadavky na elektrická zařízení jeřábů a zdvihadel (dále jen jeřábů), počínaje místem připojení ke zdroji elektrické energie, tj. hlavním vypínačem.

Elektrické zařízení jeřábu podle této normy je napájeno ze střídavých zdrojů o napětí do 1000 V a stejnosměrných zdrojů o napětí do 1500 V.

Ode dne účinnosti této normy musí být elektrická zařízení projektována a konstruována tak, aby odpovídala jejím požadavkům.

Schválené projekty, konstrukční podklady a nedokončená elektrická zařízení se mohou dokončit podle dříve platných norem, musí však být provedena podle této normy, jestlize budou vyrobena po 1. 1. 1995.

 

1. VŠEOBECNĚ

 

1.1 Účel normy

Tato norma stanovuje požadavky na elektrická zařízení jeřábů s ohledem na jejich životnost, bezpečnost a hospodárnost provozu.

 

1.2 Provozní podmínky

Elektrické zařízení musí spolehlivě pracovat při:

- kolísání teploty okolí v rozmezí od -10 °C do +40 °C, přičemž průměrná teplota během 24 hodin nesmí přestoupit +35 °C

- nadmořské výšce do 1000 m

- atmosférických podmínkách s relativní vlhkostí vzduchu nepřesahující 80 %


ČSN 34 1640
z 6.10.1965 a ČSN 34 1643 z 16.11.1984

Účinnost od:
01.01.1992

23367-- Vynechaný text --