ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.240.01                                                                                                                              Červenec 2005

Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN
EN 50110-1
ed. 2

34 3100

 

Operation of electrical installations

Exploitation des installations électriques

Betrieb von elektrischen Anlagen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50110-1:2004. Evropská norma EN 50110-1:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50110-1:2004. The European Standard EN 50110-1:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2007-07-01 se ruší ČSN EN 50110-1 (34 3100) z listopadu 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73393
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2007-07-01 používat ČSN EN 50110-1 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních z listopadu 2003 v souladu s předmluvou k EN 50110-1:2004.

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována na základě zkušeností ze zemí ve kterých byla používána.

V normě byla v článku 3.4.4 doplněna poznámka, která doplňuje definici pro práci na nn a vn, článek 3.4.6 byl rozšířen o požadavek na fyzické oddělení při odpojení, článek 3.7 (3.7.1, 3.7.2, 3.7.3), který definoval minimální elektrické a ergonometrické vzdálenosti byl zrušen, článek 4.3 byl doplněn o pracovní postupy, které může stanovit osoba znalá před zahájením práce, druhý odstavec článku 5.2.3, který pojednává o stavu nouze v distribučních sítích byl převeden jako samostatný odstavec článku 5.2.4 a odstavec 5.2.4 byl přečíslován na 5.2.5, druhá věta článku 6.2.1 o vybití zbytkového náboje byla převedena jako samostatný odstavec do článku 6.2.2, v článku 6.4.1.1 byly zrušeny přídavné vzdálenosti k DL , v kapitole 7 byl doplněn článek 7.1.3 na požadavky pro práci na elektrických zařízeních, v příloze A byly zrušeny články A.3 a A.4 pojednávajícío elektrické a ergonometrické vzdálenosti, a zrušena tabulka A.2 doporučené vzdálenosti odvozené od elektrických a ergonometrických vzdáleností, do přílohy B, B.1 byl vložen nový článek B.1.2 o výpočtu určené pracovní vzdálenosti a články přílohy B byly ponechány a přečíslovány.

Citované normy

EN 50191:2000 zavedena v ČSN EN 50191:2002 (33 1345) Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení (idt EN 50191:2000)

EN 60529:1991 zavedena v ČSN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) (idt EN 60529:1991 idt EN 50529:1991/A1:2000, idt EN 50529:1991/Cor.:1993, idt IEC 529:1989, idt IEC 50529/A1:1999)

EN 61472:2004 zavedena v ČSN EN 61472:2005 (35 9732) Práce pod napětím - Minimální vzdálenosti pro AC sítě s rozsahem napětí 72,5 kV až 800 kV - Výpočtová metoda (idt EN 61472:2004,         
idt IEC 61472:2004)

HD 384 soubor zaveden v souboru ČSN 33 2000 Elektrické instalace budov (Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení) (mod soubor IEC 60364)

HD 637 S1:1999 zaveden v ČSN 33 3201:2002 Elektrické instalace nad AC 1 kV (eqv HD 637 S1:1999)

IEC 60050-151:2001 zavedena v ČSN IEC 60050-151:2004 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 151: Elektrická a magnetická zařízení (idt IEC 60050-151:2001)

IEC 60050-601:1985 zavedena v ČSN 33 0050-601:1994 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 601: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie - Všeobecně (idt IEC 60050-601:1985)

IEC 60050-604:1987 zavedena v ČSN 33 0050-604:1994 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 604: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie - Provoz (mod IEC 50 (604):1987,        
idt IEC 60050 (604):1987/A1:1998)

IEC 60050-826:1982 zavedena v ČSN 33 0050-826:1996 Mezinárodní elektrotechnický slovník -
Kapitola 826: Elektrická zařízení a instalace v budovách (idt HD 384.2 S1:1986, mod IEC 50(826):1982, idt IEC 50(826)/A1:1990, idt IEC 50(826)/A2:1995, idt HD 384.2 S1/A1:1993, eqv HD 384.2 S2:2001)

Souvisící ČSN

ČSN EN 61140 ed. 2:2003 (33 0500) Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení (idt EN 61140:2002, idt IEC 61140:2001)

ČSN 33 1326 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu zařízení trakčního vedení a pro práci na trakčním vedení metra

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy - Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000-6-61 ed. 2. Elektrické instalace budov - Část 6-61: Revize - výchozí revize  
(eqv HD 384.6.61 S2:2003, mod IEC 364-6-61:1986)

ČSN 34 3205 Obsluha elektrických strojů točivých a práce s nimi

ČSN 34 3278 Provoz a obsluha přístrojových transformátorů


Strana 3

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 3.1.2, 3.2.5, 3.4.4, 5.2.3, 5.3.1.1, 5.3.3.5, 6.2, 6.2.4.3, 6.2.6, 6.3.6, 6.4.2.4,
příloze A tabulce A.1 doplněna informativní národní poznámka.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje interpolované vzdálenosti DL a DV a doplňuje definice.

Vypracování normy

Zpracovatel: MEDIT Consult s.r.o., Dr. Milady Horákové 5, 772 00 Olomouc, IČ: 26837021

Ing. Jaroslav Bárta, ÚJV Řež, a.s., divize Energoprojekt Praha

Ing. Bohuslav Kramerius, ČD, s.o., Technická ústředna Českých drah Praha

Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol. s r.o. Praha

Ing. Antonín Kubela, AŽD Praha s.r.o.

Ing. Antonín Lisý, Elektrotechnický svaz Český

Václav Macháček, Středočeská energetická a.s. - člen skupiny ČEZ

Technická normalizační komise:   TNK 22 Elektrotechnické předpisy

                                                  TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Vincent Csirik


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 50110-1
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Listopad 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.240.00                                                                                               Nahrazuje EN 50110-1:1996

Obsluha a práce na elektrických zařízeních

Operation of electrical installations

 

Exploitation des installations électriques

Betrieb von elektrischen Anlagen

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2004-07-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2004 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                       Ref. č. EN 50110-1:2004 E


Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracovaná v technické komisi CENELEC BTTF 62-3 „Provoz elektrických zařízení“.

Text byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 50110-1 dne 2004-07-01.

Touto evropskou normou se ruší EN 50110-1:1996.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni                                              
vydáním identické národní normy nebo vydáním                                             
oznámení o schválení EN k přímému používání                                              
jako normy národní                                                                                      (dop)       2005-07-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                     
které jsou s EN v rozporu                                                                             (dow)      2007-07-01

Přílohy označené jako „informativní“ jsou určeny pouze pro informaci.


Strana 7

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 9

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................ 10

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................. 10

3          Definice............................................................................................................................................................................... 11

4          Základní principy................................................................................................................................................................ 14

4.1       Bezpečná obsluha a práce.............................................................................................................................................. 14

4.2       Osoby................................................................................................................................................................................... 14

4.3       Organizace.......................................................................................................................................................................... 14

4.4       Dorozumívání..................................................................................................................................................................... 15

4.5       Pracoviště........................................................................................................................................................................... 15

4.6       Nářadí, výstroj a přístroje................................................................................................................................................. 15

4.7       Dokumentace a záznamy................................................................................................................................................. 16

4.8       Značení................................................................................................................................................................................ 16

5          Běžné provozní postupy.................................................................................................................................................... 16

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 16

5.2       Provozní činnosti................................................................................................................................................................ 16

5.3       Kontroly funkčního stavu.................................................................................................................................................. 17

6          Pracovní postupy............................................................................................................................................................... 18

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 18

6.2       Práce bez napětí................................................................................................................................................................ 19

6.3       Práce pod napětím............................................................................................................................................................ 21

6.4       Práce v blízkosti živých částí ........................................................................................................................................... 24

7          Údržba................................................................................................................................................................................. 26

7.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 26

7.2       Osoby................................................................................................................................................................................... 26

7.3       Opravy.................................................................................................................................................................................. 26

7.4       Výměna................................................................................................................................................................................ 26

7.5       Dočasné přerušení práce................................................................................................................................................ 27

7.6       Ukončení údržbové práce................................................................................................................................................ 27

Příloha A (informativní) Doporučené vzdušné vzdálenosti u pracovních postupů............................................................ 29

A.1       Práce pod napětím............................................................................................................................................................ 29

A.2       Práce v blízkosti................................................................................................................................................................. 29

Příloha B (informativní)  Dodatečné informace pro bezpečnou práci.................................................................................. 31

B.1       Příklady provádění práce pod napětím.......................................................................................................................... 31

B.2       Podmínky prostředí........................................................................................................................................................... 31

B.3       Ochrana před požárem - hašení.................................................................................................................................... 32

B.4       Pracoviště s nebezpečím výbuchu................................................................................................................................. 32

Národní příloha NA (informativní) Vzdálenosti DL a DV pro napětí používaná v ČR a doplňující definice..................... 35

NA 1    Vzdálenosti DL a DV stanovené lineární interpolací.................................................................................................... 35

NA 2    Doplňující definice............................................................................................................................................................. 35

Literatura.......................................................................................................................................................................................... 33


Strana 8

Strana

Obrázek 1 - Vzdušné vzdálenosti a zóny pro pracovní postupy............................................................................................. 27

Obrázek 2 - Ohraničení ochranného prostoru použitím izolovaného ochranného prostředku....................................... 28

Tabulka A.1 - Doporučené vzdálenosti DL a DV........................................................................................................................ 30

Tabulka NA.1 - Stanovené vzdálenosti DL a DV........................................................................................................................ 35


Strana 9

Úvod

Za základ této práce byly vzaty národní předpisy, normy a mezinárodní pravidla spadající do rámce této normy.

Norma sestává ze dvou částí. První část EN 50110 obsahuje minimální požadavky platné pro všechny státy CENELEC a některé dodatečné informativní přílohy zabývající se bezpečnou prací. Druhá část EN 50110 obsahuje řadu normativních příloh (jednu pro každý stát), které blíže specifikují bezpečnostní požadavky nebo doplňují minimální požadavky národními dodatky.

Tato koncepce je rozhodujícím krokem k postupnému zavedení jednotné úrovně bezpečnosti v Evropě při obsluze, pracovní činnosti na/nebo s elektrickými zařízeními nebo v jejich blízkosti. Dokument připouští nynější rozdílné národní požadavky na bezpečnost. Záměrem je postupně vytvořit společnou úroveň bezpečnosti.

Sebelepší pravidla a postupy nemají žádný význam, pokud všechny osoby pracující na/nebo s elektrickým zařízením nebo v jeho blízkosti nejsou s nimi a všemi zákonnými požadavky seznámeny a neřídí se jimi.

EN 50110-1:1996 je používána déle než 7 let.

Toto nové vydání obsahuje poznatky ze zemí, které tuto normu používají.

Pokud se vyskytují protichůdná hlediska s národní legislativou dané země, mají přednost příslušná ustanovení národní legislativy před ustanoveními této normy.


Strana 10

1 Rozsah platnosti

Tato norma platí pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s elektrickými zařízeními nebo v jejich blízkosti. Jedná se o elektrická zařízení provozovaná s úrovní napětí od malého včetně až po vysoké napětí včetně.

Termín vysoké napětí zahrnuje úrovně vysokého, velmi vysokého a zvlášť vysokého napětí.

Elektrická zařízení jsou určena pro výrobu, přenos, přeměnu, rozvod a užití elektrické energie. Některá z těchto elektrických zařízení jsou stálá a pevná, například rozvodná zařízení v průmyslových nebo administrativních komplexech, některá dočasná například na staveništích, jiná jsou mobilní nebo schopná převozu, buď jsou pod napětím nebo bez napětí a bez náboje. Příkladem jsou elektricky poháněná rypadla používaná v povrchových lomech nebo povrchových uhelných dolech.

Tato norma stanovuje požadavky na bezpečnou obsluhu elektrických zařízení a práci na nich a nebo v jejich blízkosti. Tyto požadavky se týkají obsluhy, práce a údržby. Platí pro veškerou neelektrickou pracovní činnost, například stavební práce v blízkosti venkovního vedení nebo zemních kabelů, stejně jako pro pracovní činnost na elektrických zařízeních tam, kde existuje elektrické riziko.

Tato norma neplatí pro laiky, používající instalace a zařízení za předpokladu, že tyto instalace a zařízení odpovídají příslušným normám a jsou k  používání laiky navrženy a instalovány.

Tato norma nebyla vypracována pro obsluhu a práci na níže uvedených elektrických zařízeních.

Pokud však pro ně nejsou vydána žádná pravidla nebo postupy, doporučuje se pro ně použít zásady této normy:

      na letadlech a vznášedlech pohybujících se vlastní silou (podléhající mezinárodním leteckým zákonům,
které jsou nadřazeny národním zákonům);

      na námořních lodích pohybujících se vlastní silou, nebo jsou pod velením kapitána (podléhající
mezinárodním námořním zákonům, které jsou nadřazeny národním zákonům);

      na elektronických telekomunikačních a informačních systémech;

      na elektronickém přístrojovém vybavení, řídících a automatických systémech;

      v uhelných nebo jiných dolech;

      na pobřežních těžebních zařízeních podléhajících mezinárodním námořním zákonům;

      na dopravních prostředcích;

      na elektrických trakčních systémech;

      při experimentální a výzkumné práci s elektřinou.

2 Normativní odkazy

Pro používání tohoto dokumentu jsou nezbytné dále uvedené doporučené dokumenty. U datovaných odkazů platí pouze citovaná vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání doporučeného dokumentu (včetně změn).

EN 50191:2000 Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení        
(Erection and operation of electrical test equipment)

EN 60529:1991 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) (IEC 60529:1989)
(Degree of protection provided by enclosures (IP Code) (IEC 60529:1989))

EN 61472:2004 Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti pro AC sítě s rozsahem napětí 72,5 kV až 800 kV - Výpočtová metoda (IEC 61472:2004)     
(Live working - Minimum approach distances for a.c. systems in the voltage range 72,5 kV to 800 kV - A method of calculation(IEC 61472:2004))

HD 384 soubor Elektrické instalace budov (soubor IEC 60364, modifikován)         
(Electrical installations of buildings (IEC 60364 series, mod.))

HD 637 S1:1999 Elektrické instalace nad AC 1 kV         
(Power installations exceeding 1 kV AC)


Strana 11

IEC 60050-151:2001 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 151: Elektrická a magnetická zařízení (International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 151: Electrical and magnetic device)

IEC 60050-601:1985 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 601: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Všeobecně            
(International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 601: Generation, transmission and distribution of electricity - General)

IEC 60050-604:1987  Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 601: Výroba, přenos a rozvod elektřiny - Provoz       
(International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 604: Generation, transmission and distribution of electricity - Operation)

IEC 60050-826:1982 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 826: Elektrická zařízení a instalace v budovách
(International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 826: Electrical installations of buildings)-- Vynechaný text --