ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.20 Prosinec 2014

Elektrická požární signalizace –
Část 3: Požární poplachová zařízení – Sirény

ČSN
EN 54-3
ed. 2

34 2710

 

Fire detection and fire alarm systems – Part 3: Fire alarm devices – Sounders

Systèmes de détection et d’alarme incendie – Partie 3: Dispositifs sonores d’alarme feu

Brandmeldeanlagen – Teil 3: Feueralarmeinrichtungen – Akustische Signalgeber

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 54-3:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 54-3:2014. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2016-04-30 se nahrazuje ČSN EN 54-3 (34 2710) z dubna 2002, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato evropská norma stanoví požadavky, metody zkoušení a provozní kritéria požárních poplachových sirén, včetně hlásných sirén, v pevných instalacích, určených k akustickému varování osob v budově o požáru v rámci systému elektrické požární signalizace (viz EN 54-1:2011).

Tato evropská norma stanoví posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) požárních sirén v rámci této EN.

Tato evropská norma nezahrnuje:

  1. zařízení typu reproduktoru určeného pro vysílání nouzových hlasových zpráv, které jsou generovány z externího zvukového zdroje;

  2. kontrolní sirény, např. uvnitř ústředny.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je dovoleno do 2016-04-30 používat dosud platnou ČSN EN 54-3 (34 2710) z dubna 2002.

Informace o citovaných dokumentech

EN 54-1:2011zavedena v ČSN EN 54-1:2011 (34 2710) Elektrická požární signalizace – Část 1: Úvod

EN 50130-4:2011zavedena v ČSN EN 50130-4 ed. 2:2012 (33 4590) Poplachové systémy – Část 4: Elektromagnetická kompatibilita – Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů CCTV, kontroly vstupu a přivolání pomoci

EN 60068-1:1994zavedena v ČSN EN 60068-1:1997 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 1: Všeobecně a návod

EN 60068-2-1:2007zavedena v ČSN EN 60068-2-1 ed. 2:2008 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-1: Zkoušky – Zkouška A: Chlad

EN 60068-2-2:2007zavedena v ČSN EN 60068-2-2:2008 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-2: Zkoušky – Zkouška B: Suché teplo

EN 60068-2-6:2008zavedena v ČSN EN 60068-2-6 ed. 2:2008 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-6: Zkoušky – Zkouška Fc: Vibrace (sinusové)

EN 60068-2-27:2009zavedena v ČSN EN 60068-2-27 ed. 2:2010 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-27: Zkoušky – Zkouška Ea a návod: Rázy

EN 60068-2-30:2005zavedena v ČSN EN 60068-2-30 ed. 2:2006 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-30: Zkoušky – Zkouška Db: Vlhké teplo cyklické (cyklus 12 h + 12 h)

EN 60068-2-42:2003zavedena v ČSN EN 60068-2-42:2004 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-42: Zkoušky – Zkouška Kc: Zkouška oxidem siřičitým pro kontakty a spoje

EN 60068-2-75:1997zavedena v ČSN EN 60068-2-75:1999 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2: Zkoušky – Zkouška Eh: Zkoušky kladivem (paličkou, pružinovým přístrojem a svislým kladivem)

EN 60068-2-78:2013zavedena v ČSN EN 60068-2-78 ed. 2:2013 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-78: Zkoušky – Zkouška Cab: Vlhké teplo konstantní

EN 60529:1991zavedena v ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

EN 60529:1991/A1:2000zavedena v ČSN EN 60529:1993 / změna A1:2001 (33 0330) Stupně ochrany
krytem (krytí – IP kód)

EN 60695-11-10:2013zavedena v ČSN EN 60695-11-10 ed. 2:2014 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí – Část 11-10: Zkoušky plamenem – Zkouška plamenem o výkonu 50 W při vodorovné a při svislé poloze vzorku

EN 60695-11-20:1999zavedena v ČSN EN 60695-11-20:2000 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí – Část 11-20: Zkoušky plamenem – Zkouška plamenem o výkonu 500 W

EN 60695-11-20:1999/A1:2003zavedena v ČSN EN 60695-11-20:2000 / změna A1:2004 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí – Část 11-20: Zkoušky plamenem – Zkouška plamenem o výkonu 500 W

EN 61672-1:2003zavedena v ČSN EN 61672-1:2003 (36 8813) Elektroakustika – Zvukoměry – Část 1: Technické požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 124 EPS a poplachové systémy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

 


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.