ČESKÁ NORMA

ICS 53.020.10; 13.340.20

Květen 1996

Izolační pohyblivé pracovní plošiny pro práce
pod napětím nad 1 kV střídavého napětí

ČSN
EN 61 057

35 9714

 

 

 

Aerial devices with insulating boom used for live working exceeding 1 kV a. c.

Equipment élévateurs à bras isolant utilisés pour les travaux sous tension au-dessus de 1 kV en courant alternatif

Hubarbeitsbühnen mit isolierender Hubeinrichtung zum Arbeiten unter Spannung über 1 kV a. c.

 

Tato norma je identická s EN 61057:1993.

This standard is identical with EN 61057:1993.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 50(121)   dosud nezavedena

IEC 50(151) zavedena v ČSN IEC 50(151) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 151: Elektrické a magnetické předměty (33 0050)

IEC 60-1 zavedena v ČSN IEC 60-1 Technika zkoušek vysokým napětím. Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky (34 5640)

IEC 212   dosud nezavedena (používá se ČSN 34 6401 Tuhé elektroizolačné materiály. Prostredia pre prípravu skušobných telies a skúšaní)

IEC 247   dosud nezavedena

IEC 270   dosud nezavedena

IEC 296   dosud nezavedena

IEC 475   dosud nezavedena

IEC 707   dosud nezavedena

IEC 855   zavedena v ČSN 35 9711 Izolační trubky plněné pěnou a plné tyče pro práce pod napětím

 

Ostatní souvisící normy

ČSN 27 5003  Pohyblivé pracovní plošiny. Výpočet, konstrukce a výroba

ČSN 27 5004  Pohyblivé pracovní plošiny. Montáž, provoz, zkoušení a údržba

ČSN ISO 4305   Mobilní jeřáby. Určování stability (27 0510)

ČSN 33 0050-604   Mezinárodní elektrotechnický slovník. Část 604: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Provoz

ČSN IEC 832 Izolační tyče a hlavice k univerzálním tyčím pro práce pod napětím (35 9713)

ČSN EN 60903 Specifikace pro rukavice a palečnice z izolačních materiálů pro práce pod napětím (35 9716)

ČSN IEC 743   Terminologie pro práce pod napětím (35 9717)

ČSN 83 2385  Pryžové rukavice pro elektrotechniku

 

Ó Český normalizační institut, 1995
19255


Strana 2

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

IEC 1057:1991 - Aerial devices with insulating boom used for live working (Izolační pohyblivé pracovní plošiny pro práce pod napětím)

NF C18-450:1994 - Aerial devices with insulating boom used for live working exceeding 1 kV a. c. (EN 61 057)

(Izolační pohyblivé pracovní plošiny pro práce pod napětím nad 1 kV střídavého napětí)

BS EN 61 057:1994 - Aerial devices with insulating boom used for live working exceeding 1 kV a. c.

(Izolační pohyblivé pracovní plošiny pro práce pod napětím nad 1 kV střídavého napětí)

OEVE EN 61 057:1994 - Aerial devices with insulating boom used for live working exceeding 1 kV a. c.

(Izolační pohyblivé pracovní plošiny pro práce pod napětím nad 1 kV střídavého napětí)

 

Porovnání s IEC 1057:1991

Tato norma obsahuje EN 61057, která se liší od IEC 1057:1991 v těchto bodech:

-  v názvu se doplňuje „nad 1 kV střídavého napětí",

-  v 3.2.1 se nahrazuje text následovně: Použije se článek 7.4.1 normy prEN 280 (viz příloha ZB).,

-  3.2.2 se nahrazuje textem „Na doplňky",

-  v 3.2.3.2 se nahrazuje text následovně: Použije se článek 9.5 normy prEN 280 (viz příloha ZB).

-  v 3.2.3.4 se nahrazuje text následovně: Použijí se články 7.2.4.1, 7.2.4.2 a 7.2.5 normy prEN 280 (viz příloha ZB).

-  v 3.2.4 se nahrazuje text následovně: Použije se článek 10.12 normy prEN 280 (viz příloha ZB).

 

Navíc zdroj nouzového ovládání musí zajistit otáčení stabilizátoru polohy koše tak jako zvedání a klesání pracovní plošiny (montážního koše).

-  v 3.2.5 se za slovo „požadavky" zařazuje „na systémy pro neomezený nebo omezený pohyb točny",

-  v 3.2.6 konec druhé věty se upraví takto:" se považuje za splněný, jestliže je signál čistý".

-  v 9.1.2 se vypustí druhá věta odstavce, který začíná: Pro dobu trvání hydraulické „.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Energoprojekt Praha, a. s., IČO 45273898, Ing. Stanislav Roškota

Technická normalizační komise č. 97 Elektroenergetika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Michal Kříž


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 61057

EUROPEAN STANDARD

Listopad 1993

NORME EUROPEENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 621.3.002.54:620.1:614.8

 

Deskriptory: Hot-line work, elevator, platform, personnel, electrical insulation, characteristic, dimension, safety device, test, marking

 

Izolační pohyblivé pracovní plošiny pro práce pod napětím nad 1 kV střídavého napětí (mod IEC 1057:1991)

 

Aerial devices with insulating boom used for live working exceeding 1 kV a. c. (IEC 1057:1991, modified)

Equipments élévateurs à bras isolant utilisés pour les travaux sous tension au-dessus de 1 kV en courant alternatif (CEI 1057:1991, modifiée)

Hubarbeitsbühnen mit isolierender Hubeinrichtung zum Arbeiten unter Spannung über 1 kV a. c. (IEC 1057:1991, modifiziert)

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1993-07-06 6. 7. 1993. Členové CENELEC jsou povinni plnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

 

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Btassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Dotazníkový průzkum CENELEC, který měl zjistit, zda je možno přijmout mezinárodní normu IEC 1057:1991 beze změn jako evropskou normu, ukázal, že je nutné vypracovat společné změny.

 

Dokument, změněný společnými modifikacemi připravený technickou komisí CENELEC TC 78, byl předložen členům CENELEC k formálnímu hlasování.

 

Text návrhu byl schválen CENELEC jako evropská norma EN 61057 dne 1993-07-06.

Termíny zavedení byly určeny takto:

-  poslední termín vydání identické národní normy (dop) 1994-08-01

-  poslední termín zrušení rozporných národních norem (dow) 1995-08-01

 

Přílohy označené „normativní" jsou součástí této normy. Přílohy označené „informativní" jsou pouze pro informaci. V této normě je příloha ZA normativní a příloha ZB informativní.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 1057:1991 byl schválen CENELEC jako evropská norma s dohodnutými společnými změnami (viz porovnání s IEC 1057:1991 v národní předmluvě).

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Oddíl 1 - Všeobecně

1

Předmět normy

7

2

Termíny a definice

7

2.1

Termíny a definice podle IEV

7

2.2

Zvláštní termíny a definice

7

2.3

Názvosloví

7

Oddíl 2 - Technické charakteristiky

3

Speciální technické charakteristiky

10

3.1

Rozměry

10

3.2

Zvláštní zařízení pro zajištění bezpečnosti

10

3.2.1

Stabilizace montážního koše

10

3.2.2

Na doplňky

10

3.2.3

Ovládání

11

3.2.4

Nouzové ovládání

11

3.2.5

Otáčení točny

11

3.2.6

Spojení (dorozumívání)

11

 

 

 

3.3

Další charakteristiky

11

4

Zvláštní elektrické charakteristiky

11

4.1

Uzemnění

11

4.2

Ochrana před elektrostatickým výbojem na kovových částech

11

4.3

Vliv koróny

11

4.3.1

Ekvipotenciální spojení (spojení pro vyrovnání potenciálu) mezi vodivými částmi, které nejsou vzájemně izolovány

11

4.3.2

Zkušební elektroda

12

4.3.3

Zakryté vodivé části

12


Strana 5

4.4

Spojovací zařízení

12

4.4.1

Spojovací kabel

12

4.4.2

Ekvipotenciální spojení

12

4.5

Monitorování svodového proudu

12

Oddíl 3 - Typové zkoušky

5

Všeobecně

13

6

Vizuální prohlídka a kontrola rozměrů

13

6.1

Vizuální prohlídka

13

 

 

 

6.2

Kontrola rozměrů

13

7

Zkouška pěnou plněných izolačních konstrukcí barevnou kapalinou

13

8

Elektrické zkoušky

13

8.1

Elektrické zkoušky ramen, tyčí, hadic, kabelů s optickými vlákny a trubek před a po vystavení vlhkosti

13

8.1.1

Rameno

13

8.1.2

Trubky a tyče

14

8.1.3

Hadice

15

8.1.4

Kabely s optickými vlákny

16

8.1.5

Trubky

16

8.2

Dielektrická zkouška za mokra pro rameno, tyče, hadice, kabely s optickými vlákny a trubky

17

8.3

Elektrická zkouška oleje a zařízení používající olej

17

8.4

Zvláštní požadavky pro dutá ramena

17

8.4.1

Uzavřená dutá ramena

17

8.4.2

Otevřená dutá ramena

17

8.5

Dielektrické zkoušky izolační pracovní plošiny

17

8.5.1

Dielektrické zkoušky kompletního ramena

17

8.5.2

Dielektrická zkouška spodního ramene s izolační částí

19

 

 

 

8.6

Dielektrická zkouška izolačního montážního koše a jeho vložky

19

8.6.1

Zkouška na průraz

19

8.6.2

Zkouška odolnosti povrchu

19

8.7

Pomocná konzola

19

9

Mechanické zkoušky

19

9.1

Zkouška na únavu

19

9.1.1

Typová zkouška horního ramene a spodního ramene s izolační částí na únavu

19

9.1.2

Typová zkouška na únavu pro izolační hadice

20

9.2

Zkouška na přetížení

20

9.2.1

Zkouška přetížení ramene a pomocné konzoly

20

9.2.2

Zkouška krutem ramene s montážním košem (koši)

21

9.3

Hydrostatické zkoušky

21

9.3.1

Součinitelé bezpečnosti proti roztržení

21

9.3.2

Hydrostatické zkoušky izolačních hadic

21

9.3.3

Rázová zkouška izolačních hadic

21

9.3.4

Zkouška těsnosti izolačních hadic

22

9.3.5

Změna zkušební délky izolačních hadic

22


Strana 6

9.3.6

Zkouška roztržení izolačních hadic

22

9.3.7

Zkouška ohýbání izolačních hadic za chladu

22

 

 

 

9.4

Vznik podtlaku oleje

22

10

Mechanické faktory ovlivňující použití mobilní zdvižné pracovní plošiny při práci pod napětím

23

10.1

Vychýlení ramene

23

10.2

Vodorovné zatížení montážního koše

23

10.3

Poklesnutí montážního koše

23

10.4

Úhel naklonění montážního koše

23

10.5

Přesnost horního ovládání z montážního koše

23

11

Stanovení nehořlavosti pro izolační montážní koše a vložky

23

Oddíl 4 - Výběrové a kusové zkoušky

12

Výběrové zkoušky

23

13

Kusové zkoušky

24

13.1

Vizuální prohlídka

24

13.2

Provoz

24

13.3

Dielektrické zkoušky

24

13.4

Mechanické zkoušky

24

13.5

Zkušební metoda pro emisi zvuku

24

13.6

Určení stability mobilních zdvižných pracovních plošin

24

Oddíl 5 - Zvláštní ustanovení

14

Značení

24

15

Modifikace

25

 

 

 

16

Přejímací zkoušky

25

Příloha A (normativní) Elektrické zkoušky před a po umístění ve vlhku

26

Příloha B (normativní) Elektrické zkoušky za deště

35

Příloha C (normativní) Elektrické zkoušky pro pracovní plošiny

36

Příloha D (normativní) Zkouška na únavu izolačních hadic

40

Příloha E Zkouška přetížením

42

Příloha F (normativní) Značení

44

Příloha G (informativní) Přejímací zkoušky

45

Příloha H (normativní) Zvláštní definice a názvosloví

46

Příloha J (informativní) Podrobnosti typického systému na monitorování proudu ramene

50

Příloha K (normativní) Příručka uživatele

52

Příloha L (informativní) Šíření zvuku po pracovních plošinách s izolačními rameny - Zkušební metoda

53

Příloha ZA (normativní)

62

Příloha ZB (informativní)

63

 

 

 


Strana 7

Oddíl 1 - Všeobecně

 

1 Předmět normy

 

Tato norma se používá pro izolační pohyblivé pracovní plošiny (mobilní zdvižné pracovní plošiny), s nebo bez možnosti přídavné pomocné konzole, minimálně s izolačním horním ramenem (rozšířená struktura) používané pro práce pod napětím při jmenovitém napětí, které je mezi 1 kV a 800 kV při průmyslovém kmitočtu.

 

Aplikace některých částí této normy pro stejnosměrné napěťové soustavy jsou ve stádiu příprav.

 

Tato norma určuje:

- speciální technické vlastnosti, zkoušky a kontroly izolačních částí (ramena, prodloužené konstrukce, přenos ovládání po ramenu pracovní plošiny, montážní koše, příslušenství, pomocné konzole apod.) požadované pro práce pod napětím;

- technické vlastnosti, zkoušky a kontroly vodivých částí, vodivé vlastnosti, které jsou podstatné pro umístění v blízkosti nebo na zařízení (části) pod napětím, na kterém se pracuje;

- zvláštní vlastnosti, které není nezbytně nutné zkoušet, ale které jsou podstatné pro zajištění bezpečnosti a důležité pro bezpečnou práci na živých částech.

 

Tato norma se nezabývá, ale pouze upozorňuje na:

- specifikace použití všech druhů pracovních plošin (pojízdné zdvihací pracovní plošiny), které jsou zahrnuty v mezinárodních normách nebo národních pravidlech, například návrh, výpočty, stabilizační požadavky, značení vozovky při práci, pracovní směrnice atd.;

- specifikace pro ty části pracovních plošin (podpěry atd.), které nejsou určeny pro práce pod napětím;

- specifikace pro stíněné zařízení chránící elektrostaticky obsluhu (uživatel bude vybaven odpovídajícím ochranným zařízením v souladu s národními pravidly).

 -- Vynechaný text --