ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.260                                                                                                                                     Červen 2002

Práce pod napětím -
Zacházení, údržba a provozní
zkoušení zdvihacích pracovních
plošin s izolačními rameny

ČSN
IEC 61813

35 9757

                                                                                             idt IEC TS 61813:2000

Live working - Care, maintenance and in-service testing of aerial devices with insulating booms

Travaux sous tension - Précautions à prendre, entretien et essais en service des équipements élévateurs à bras isolants

Arbeiten unter Spannung - Ausformung, Erhaltung und Betribprϋfung die aussereinrichtungs mit isolierte Arms

Tato norma je českou verzí technické specifikace IEC 61813:2000. Technická specifikace IEC 61813:2000 má status české technické normy.

This standard is Czech version of the Technical Specification IEC 61813:2000. The Technical Specification IEC 61813:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64766
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

IEC 60050-651:1999 zavedena v ČSN IEC 60050-651:2001 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 651: Práce pod napětím (idt IEC 60050-651:1999)

IEC 60060-1:1989 zavedena v ČSN IEC 60-1:1994 (34 5640) Technika zkoušek vysokým napětím. Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky (idt IEC 60-1:1989, idt HD 588.1 S1:1991)

IEC 61057:1991 zavedena v ČSN EN 61057:1996 (35 9714) Izolační pohyblivé plošiny pro práci pod napětím nad 1 kV střídavého napětí (idt EN 61057:1993, mod IEC 1057:1991)

Upozornění na národní poznámku

Do přílohy A byla doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Energoprojekt Praha, a.s. IČO 45273898, Ing. Jaroslav Bárta

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Holub


Strana 3

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Práce pod napětím -                                                                                            IEC TS 61813
Zacházení, údržba a provozní zkoušení
                                                       První vydání
zdvihacích pracovních plošin s izolačními rameny                                   2000-10

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Kapitola

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 6

4          Všeobecně........................................................................................................................................................................... 6

5          Zacházení s izolačními prvky............................................................................................................................................. 7

5.1       Zacházení během přepravy............................................................................................................................................... 7

5.2       Zacházení během práce.................................................................................................................................................... 7

5.3       Skladování............................................................................................................................................................................ 7

6          Údržba pracovních izolačních plošin............................................................................................................................... 7

6.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

6.2       Čištění................................................................................................................................................................................... 8

6.3       Použití silikonů..................................................................................................................................................................... 8

7          Prohlídka............................................................................................................................................................................... 8

7.1       Prohlídka před provedením práce................................................................................................................................... 8

7.1.1    Denní prohlídka pracovních plošin.................................................................................................................................. 9

7.1.2    Denní prohlídka plošin a vnitřních plášťů...................................................................................................................... 9

7.2       Týdenní prohlídky................................................................................................................................................................ 9

7.2.1    Týdenní prohlídka pracovních plošin............................................................................................................................... 9

7.2.2    Týdenní prohlídka plošin a vnitřních plášťů................................................................................................................... 9

7.3       Periodické prohlídky pracovních plošin........................................................................................................................ 10

8          Periodické zkoušení......................................................................................................................................................... 10

8.1       Elektrické zkoušky............................................................................................................................................................. 10

8.1.1    Elektrické zkoušky horního ramene pracovní plošiny - se systémem monitorování svodového proudu........ 11

8.1.2    Elektrické zkoušky horního ramene pracovní plošiny - bez systému monitorování svodového proudu.......... 11

8.1.3    Elektrické zkoušky na izolační vložce spodního ramene nebo izolačního systému podvozku.......................... 11

8.1.4    Elektrické zkoušky horního ramene pracovní plošiny na pracovišti - se systémem monitorování
svodového proudu............................................................................................................................................................ 11

8.1.5    Elektrické zkoušky pomocné konzoly (konzol)............................................................................................................. 12

8.1.6    Elektrické zkoušky vnitřního pláště................................................................................................................................ 12

8.1.7    Elektrické zkoušky plošin................................................................................................................................................ 12

8.2       Mechanické zkoušky......................................................................................................................................................... 12

8.2.1    Zkoušení šíření zvuku...................................................................................................................................................... 12


Strana 4

            Strana

9          Záznamy............................................................................................................................................................................. 13

10        Opravy/renovace................................................................................................................................................................ 13

Tabulka 1 - Hodnoty periodické elektrické zkoušky izolační pracovní plošiny se spodním systémem
zkušební elektrody............................................................................................................................................................ 13

Tabulka 2 - Hodnoty periodické elektrické zkoušky izolační pracovní plošiny bez spodního systému zkušební
elektrody............................................................................................................................................................................. 14

Tabulka 3 - Hodnoty periodické elektrické zkoušky izolačních prvků pracovní plošiny.................................................... 14

Obrázek 1 - Zkouška horního ramene - Pracovní plošina se systémem monitorování svodového proudu................ 15

Obrázek 2 - Zkouška horního ramene - Pracovní plošina bez systému monitorování svodového proudu.................. 16

Obrázek 3 - Zkouška izolační vložky spodního ramene / izolačního systému podvozku................................................. 17

Obrázek 4 - Průrazná zkouška izolované plošiny nebo vnitřního pláště............................................................................. 18

Obrázek 5 - Povrchová zkouška izolované plošiny nebo vnitřního pláště........................................................................... 18

Příloha A (informativní) Čištění s isopropanolem.................................................................................................................. 19

 


Strana 5

Předmluva

1)   IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) je celosvětovou normalizační organizací zahrnující všechny národní elektrotechnické komitéty (národní komitéty IEC). Cílem IEC je podporovat mezinárodní spolupráci ve všech otázkách, které se týkají normalizace v oblasti elektrotechniky a elektroniky. Za tím účelem, kromě jiných činností, IEC vydává mezinárodní normy. Jejich příprava je svěřena technickým komisím; každý národní komitét IEC, který se zajímá o projednávaný předmět, se může těchto přípravných prací zúčastnit. Mezinárodní vládní i nevládní organizace, s nimiž IEC navázala pracovní styk, se této přípravy rovněž zúčastňují. IEC úzce spolupracuje s Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) v souladu s podmínkami dohodnutými mezi těmito dvěma organizacemi.

2)   Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek připravené technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

3)   Vydávané dokumenty mají formu doporučení pro mezinárodním použití a jsou publikovány formou norem, technických zpráv nebo pokynů a v tomto smyslu jsou přijímány národními komitéty.

4)   Na podporu mezinárodního sjednocení národní komitéty IEC přebírají mezinárodní normy IEC transparentně v maximální možné míře do svých národních a regionálních norem. Každý rozdíl mezi normou IEC a odpovídající národní nebo regionální normou se v těchto normách jasně vyznačí.

5)   IEC nemá žádný postup týkající se vyznačování schválení a nenese žádnou odpovědnost za prohlášení o shodě předmětu s některou jeho normou.

6)   Upozorňuje se na možnost, že se na některé z prvků této mezinárodní normy mohou vztahovat patentová práva. IEC nesmí být činěna odpovědnou za nevyznačení některého nebo všech patentových práv.

Hlavním úkolem technických komisí IEC je vypracovávat mezinárodní normy. Ve výjimečných případech může technická komise navrhnout publikaci ve formě technické specifikace, když

·       navzdory vynaloženému úsilí nebylo dosaženo požadované podpory pro publikaci ve formě mezinárodní normy, nebo

·       předmět publikace je ve vývoji nebo není-li z jakýchkoliv důvodů možné v budoucnosti dosáhnout dohody o vydání mezinárodní normy.

IEC 61813, která je technickou specifikací, byla připravena technickou komisí IEC TC 78: Práce pod napětím.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

CDV

Zpráva o hlasování

78/292/CDV

78/319/RVC

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace je vypracována podle direktivy ISO/IEC, Část 3.

Příloha A je pouze pro informaci.

Technická komise rozhodla, že tato norma bude platná do 2004-12. Po tomto datu bude norma podle rozhodnutí komise:

·       přetvořena na mezinárodní normu;

·       ponechána v platnosti;

·       zrušena;

·       revidována, nebo

·       změněna.


Strana 6

1 Rozsah platnosti

Tato technická specifikace obsahuje informativní návod pro zacházení, údržbu a požadavky na provozní zkoušení zdvihacích pracovních plošin s izolačními rameny, které se používají při pracích pod napětím.

Tato specifikace není náhradou za doporučení výrobců, ale spíše doplňkem obsahujícím kritické požadavky. Za všech okolností musí být také dodrženy specifikace výrobců a přiměřené doporučení, týkající se použití, péče, údržby, oprav a seřízení.

2 Normativní odkazy

Součástí této technické specifikace jsou i ustanovení dále uvedených normativních dokumentů na něž jsou odkazy v textu této technické specifikace. U datovaných odkazů se pozdější změny nebo revize kterékoliv z těchto publikací nepoužijí. Nicméně strany, uzavírající dohody na podkladě této technické specifikace, by měly využít nejnovějšího vydání dále uvedených normativních dokumentů. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání příslušného normativního dokumentu. Členové ISO a IEC udržují seznamy platných mezinárodních norem.

IEC 60050-651:1999 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 651: Práce pod napětím

(International Electrotechnical Vocabulary - Part 651: Live working)

IEC 60060-1:1989 Technika zkoušek vysokým napětím. Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky

(High-voltage test techniques - Part 1: General definitions and test requirements)

IEC 61057: 1991 Izolační pohyblivé plošiny pro práci pod napětím nad 1 kV střídavého napětí

(Aerial devices with insulating boom used for live working)-- Vynechaný text --