ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.140.20: 97.170                                                                                                                             Září 1998

Elektrické spotřebiče pro domácnost
a podobné účely -
Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem -
Část 2: Zvláštní požadavky
na elektrické holicí strojky

ČSN
EN 60704-2-8


36 1008

                                                                                            idt IEC 60704-2-8:1997

Household and similar electrical appliances -
Test code for the determination of airborne acoustical noise -
Part 2: Particular requirements for electric shavers

Appareils électrodomestiques et analogues -
Code d´essai pour la détermination du bruit aérien -
Partie 2: Règles particulières pour les rasoirs électriques

Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke -
Prüfvorschrift für die Bestimmung der Luftschallemission -
Teil 2: Besondere Anforderungen an elektrische Rasierer

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60704-2-8:1997. Evropská norma EN 60704-2-8:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60704-2-8:1997. The European Standard EN 60704-2-8:1997 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

(c) Český normalizační institut, 1998                                                                                                                                         52861
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

IEC 60704-1:1997 zavedena v ČSN EN 60704-1 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 1: Všeobecné požadavky (idt IEC 60704-1:1997) (36 1008)

IEC 1254:1993 zavedena v ČSN EN 61254 Elektrické holicí strojky - Metody pro měření funkčních vlastností (idt IEC 1254:1993) (36 1060)

Obdobné mezinárodní normy

IEC 60704-2-8:1997 Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2: Particular requirements for electric shavers (Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2: Zvláštní požadavky na elektrické holicí strojky požadavky)

Porovnání s mezinárodní normou

Tato norma je identická s IEC 60704-2-8:1997. Obsahuje navíc přílohu ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich příslušnými evropskými publikacemi.

Informativní údaje z IEC 60704-2-8:1997

Tato mezinárodní norma IEC 60704-2-8 byla připravena technickou komisí IEC 59: Funkční vlastnosti domácích elektrických spotřebičů.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

59/155/FDIS

59/174/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato Část 2 se má používat spolu s IEC 704-1, 2. vydání (1996)*): Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 1: Všeobecné požadavky.

Zkušební předpis pro elektrické holicí strojky stanoví příslušný text Části 1, upravený touto normou.

Tato Část 2 doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly IEC 704-1**). Pokud není určitý článek z Části 1 v této Části 2 uveden, platí článek z Části 1, pokud je použitelný. Tam, kde tato norma uvádí "doplněk", "změna" nebo "nahrazuje se", je třeba podle toho příslušný uvedený požadavek, specifikaci zkoušky nebo vysvětlující text v Části 1 upravit.

Články nebo obrázky, které doplňují články nebo obrázky v Části 1, jsou číslovány od 101. Doplňující přílohy jsou označeny písmeny AA, BB atd.

Upozornění na národní poznámky

Tato norma obsahuje v úvodu a v kapitole 2 národní poznámky, které vysvětlují text.

Vypracování normy

Zpracovatel: Radka Horská, Elnormservis, Turistická 37, 621 00 Brno, IČO 163 15 251

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Helena Musilová

_______________

POZNÁMKY

*) Správně má být IEC 60704-1, 2. vydání (1997).

**) IEC 60704-1.


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                            EN 60704-2-8

EUROPEAN STANDARD                                                                                   Duben 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 17.140.20; 97.170                                                                                                                           

Deskriptory: domestic electrical appliances, shavers, acoustic measurements, airborne noise

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely
Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem
Část 2: Zvláštní požadavky na elektrické holicí strojky
(IEC 60704-2-8:1997)

Household and similar electrical appliances
Test code for the determination of airborne acoustical noise
Part 2: Particular requirements for electric shavers
(IEC 60704-2-8:1997)

 

Appareils électrodomestiques et analogues
Code d´essai pour la détermination du bruit aérien
Partie 2: Règles particulières pour les
rasoirs électriques

(CEI 60704-2-8:1997)

Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke
Prüfvorschrift für die Bestimmung
der Luftschallemission
Teil 2: Besondere Anforderungen an
elektrische Rasierer

(IEC 60704-2-8:1997)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1996-12-09. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

Text dokumentu 59/155/FDIS, budoucího 1. vydání IEC 60704-2-8, vypracovaného technickou komisí IEC TC 59 Funkční vlastnosti domácích elektrických spotřebičů, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC - CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60704-2-8 dne 1996-12-09.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN
na národní úrovni vydáním identické
národní normy nebo vydáním oznámení
o schválení k přímému použití
jako normy národní                                                                                      (dop)    1997-11-01

-      nejzazší datum zrušení národních
norem, které jsou s EN v rozporu                                                                  (dow)   1997-11-01

Tato Část 2 doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly EN 60704-1:1997. Pokud určitá kapitola nebo článek z Části 1 není v této Části 2 uveden, platí kapitola nebo článek z Části 1, pokud je použitelný. Tam, kde se v této Části 2 uvádí "doplněk", "změna" nebo "nahrazuje se", je třeba podle toho příslušný text v Části 1 upravit.

Články, které doplňují články v Části 1, jsou číslovány od 101.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60704-2-8:1997 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

Obsah

                                                                                                                                                                                                Strana

Úvod............................................................................................................................................................................................... 6

Kapitola

1 Rozsah platnosti a předmět normy....................................................................................................................................... 6

2 Normativní odkazy.................................................................................................................................................................... 6

3 Termíny a definice.................................................................................................................................................................... 6

4 Metody měření a akustická prostředí.................................................................................................................................... 7

5 Vybavení přístroji....................................................................................................................................................................... 7

6 Činnost a umístění spotřebičů při zkoušce......................................................................................................................... 7

7 Měření hladin akustického tlaku............................................................................................................................................ 8

8 Výpočet hladin akustického tlaku a hladin akustického výkonu...................................................................................... 9

9 Zaznamenané údaje................................................................................................................................................................ 9

10 Údaje uváděné v protokolu................................................................................................................................................... 9

Přílohy

B (normativní) Standardní zkušební stůl............................................................................................................................... 10

ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich příslušnými evropskými publikacemi....... 11


Strana 6

Úvod

Podmínky měření, stanovené v této Části 2, zajišťují dostatečnou stabilitu vyzařovaného hluku a reprodukovatelnost v různých laboratořích, přičemž simulují v maximální možné míře praktické používání holicích strojků.

Údaje o hluku se doporučuje považovat za součást údajů o vlastnostech výrobků.

POZNÁMKA - Jak je uvedeno v úvodu IEC 704-1*) , tento zkušební předpis se zabývá pouze hlukem šířeným vzduchem.

1 Rozsah platnosti a předmět normy

Tato kapitola z Části 1 platí s touto změnou:

1.1 Rozsah platnosti

Nahrazuje se:

Tato norma platí pro elektrické holicí strojky pro domácnost a podobné použití, napájené ze sítě nebo z baterií.

Podobným použitím se rozumí používání v hotelích, nemocnicích, obchodech, kancelářích atd.

POZNÁMKY

1      Tato norma neplatí pro holicí strojky, jejichž zdrojem energie jsou jiné prostředky než elektrické, např. pružiny.

2      Je-li to možné, tato norma může být také použita pro obdobná elektrická zařízení, jako jsou strojky na vlasy a depilační zařízení.

1.2 Předmět normy

Doplněk:

Požadavky na deklarování hodnot emise hluku nejsou v rozsahu platnosti této normy.

POZNÁMKA - Pokud jde o deklarování a ověřování hodnot emise hluku uvedených ve specifikacích výrobků, viz IEC 704-3.-- Vynechaný text --