ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.080.20; 29.220.20; 29.220.30

Září 1998

Značení akumulátorových článků
a baterií mezinárodní recyklační
značkou ISO 7000-1135

ČSN
EN 61 429

36 4395

 

 

idt IEC 1429:1995

 

Marking of secondary cells and batteries with the international recycling symbol ISO 7000-1135

Marquage des accumulateurs avec le symbole international de recyclage ISO 7000-1135

Kennzeichnung von Akkumulatoren und Batterien mit dem internationalen Recycling-Bildzeichen ISO 7000-1135

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61429:1996. Evropská norma EN 61429:1996 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61429:1996. The European Standard EN 61056-2:1996 has the status of a Czech Standard.

 

© Český normalizační institut, 1998

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány

a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
53210


Strana 2

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 416:1988 zavedena v ČSN IEC 416:1992 Všeobecná ustanovení pro tvorbu značek nahrazujících nápisy na předmětech (idt IEC 416:1988) (34 5550)

ISO 7000:1989 zavedena v ČSN ISO 7000:1996 Značky pro použití na zařízeních. Rejstřík a přehled

(idt ISO 7000:1989) (01 8024)

 

Informativní údaje z IEC 1429:1995

Tato mezinárodní norma byla připravena Technickou komisí IEC TC 21 Sekundární články a baterie

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

 

FDIS         Zpráva o hlasování

21/381/FDIS  21/394/RVD

 

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: JBS s.r.o. - Ing. Miroslav Jeřábek, IČO 49688740

Technická normalizační komise: TNK 113 Elektrochemické zdroje proudu

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Živcová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 61429

EUROPEAN STANDARD

Listopad 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 01.080.20; 29.220.20; 29.220.30

 

Deskriptory: lead-acid batteries, alkaline batteries, marking, symbols, waste recycling

 

Značení akumulátorových článků a baterií mezinárodní recyklační značkou ISO 7000-1135 (IEC 1429:1995)

 

Marking of secondary cells and batteries with the international recycling symbol ISO 7000-1135 (IEC 1429:1995)

Marquage des accumulateurs avec le symbole international de recyclage ISO 7000-1135 (CEI 1429:1995)

Kennzeichnung von Akkumulatoren und Batterien mit dem internationalen Recycling-Bildzeichen ISO 7000-1135 (IEC 1429:1995)

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1996-10-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Text dokumentu 21/381/FDIS, budoucí první vydání IEC 1429, připravený  technickou komisí IEC TC 21 Sekundární články a baterie byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 61429 dne 1996-10-01.

Byla stanovena tato data:

- nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni

vydáním identické národní normy nebo vydáním oznámení

o schválení EN k přímému použití jako normy národní                          (dop)              1997-06-01

- nejzazší datum zrušení národních norem,

které jsou s EN v rozporu                                                                      (dow)               1997-06-01

 

Přílohy označené jako „normativní" jsou součástí této normy.

V této normě je příloha ZA normativní.

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 1429:1995 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

Obsah

 

strana

 

 

 

Úvod

6

1

Rozsah platnosti

6

2

Normativní odkazy

6

3

Značení

6

3.1

Umístění značky

6

3.2

Rozměrová pravidla pro značku

6

4

Podmínky značení

7

5

Hlediska rozlišitelnosti

7

6

Doporučení

7

Obrázky

1

ISO recyklační značka 7000-1135

7

2

Umístění recyklační a chemické značky

8

Příloha ZA (normativní)

10


Strana 6

Úvod

 

V mnoha zemích existují zákony, které požadují, aby likvidace určitých akumulátorových baterií byla oddělena od likvidace běžného odpadu. Jejich vrácení do recyklačního procesu vyžaduje vhodné postupy.

Označování takových baterií recyklační značkou by mělo zlepšit životní prostředí.

 

1 Rozsah platnosti

 

Tato mezinárodní norma stanoví podmínky využití recyklační značky Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) spojené s chemickými značkami, které označují elektrochemický systém baterie. Tato norma platí pro olověné baterie (Pb) a nikl-kadmiové baterie (Ni-Cd).

 

POZNÁMKA - Termín „baterie" užitý v této normě se týká baterií vytvořených z několika jednotlivých článků stejně jako jednotlivě používaných a distribuovaných článků.

 

Články musí být ve všech případech značeny jednotlivě s výjimkou článků tvořících baterii nebo sestavu, kterou nelze rozebrat. Například trakční baterie a staniční baterie by měly být značeny na nebo poblíž typového štítku.

Předmětem této normy je uvést doporučení týkající se velikosti značky a jejího umístění na povrchu článku a baterie nebo na obalu knoflíkových článků.

 

2 Normativní odkazy

 

Součástí této normy jsou i ustanovení dále uvedených norem, na něž jsou odkazy v textu této mezinárodní normy. V době uveřejnění této mezinárodní normy byla platná uvedená vydání. Všechny normy podléhají revizím a účastníci, kteří uzavírají dohody na podkladě této mezinárodní normy, by měli využít nejnovějšího vydání dále uvedených norem. Členové IEC a ISO udržují seznamy platných mezinárodních norem.

ISO 7000:1989 Grafické značky pro použití na zařízeních - Index a přehled

(Graphical symbols for use on equipment - Index and synopsis)

IEC 416:1988 Všeobecné principy pro tvorbu grafických značek pro použití na zařízeních

(General principles for the creation of graphical symbols for use on equipment)

 -- Vynechaný text --