ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.220.99                                                                                                                               Listopad 2004

Akumulátorové články a baterie
obsahující alkalické nebo jiné
nekyselé elektrolyty -
Mechanické zkoušky pro uzavřené
plynotěsné přenosné akumulátorové
články a baterie

ČSN
EN 6195936 4332

                                                                                                   idt IEC 61959:2004

Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes -
Mechanical tests for sealed portable secondary cells and batteries

Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs à électrolyte non acide -
Essais mécaniques pour accumulateurs portables étanches

Akkumulatoren und Batterien mit alkalischem oder anderen nichtsäurehaltigen Elektrolyten -
Mechanische Prüfungen für tragbare gasdichte Akkumulatoren und Batterien

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61959:2004 včetně opravy EN 61959:2004/Cor.: 2004-06. Evropská norma EN 61959:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61959:2004 including its Corrigendum EN 61959:2004/Cor.: 2004-06. The European Standard EN 61959:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2007-03-01 se touto normou spolu s ČSN EN 61960 (36 4360) z listopadu 2004 a ČSN EN 62133 (36 4379) z listopadu 2003 ruší ČSN EN 61960-1 (36 4360) z února 2002 a ČSN EN 61960-2 (36 4360) ze září 2002, které do uvedeného data platí souběžně s těmito normami.

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          71508
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může používat do 2007-03-01 dosud platná ČSN EN 61960-1 (36 4360) Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití - Část 1: Lithiové akumulátorové články z února 2002 a ČSN EN 61960-2 (36 4360) Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití - Část 2: Lithiové akumulátorové baterie ze září 2002 v souladu s předmluvou k EN 61960:2004.

Změny proti předchozí normě

Tato norma uvádí mechanické zkoušky pro uzavřené plynotěsné články a baterie (zkoušku vibracemi a volným pádem), které souběžné platné normy tímto doplňuje.

Citované normy

IEC 60050 (486) zavedena v ČSN IEC 50(486) (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 486: Akumulátorové články a baterie

IEC 60068-2-6 zavedena v ČSN EN 60068-2-6 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky. Zkouška Fc: Vibrace (sinusové) (idt EN 60068-2-6:1995)

IEC 60068-2-32 zavedena v ČSN IEC 60068-2-32 (34 5791) Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-32: Zkouška Ed: Volný pád (idt EN 60068-2-32:1993)

IEC 60068-2-47 zavedena v ČSN EN 60068-2-47 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-47: Zkušební metody - Upevnění součástek, zařízení a jiných předmětů pro zkoušky vibracemi, nárazy a obdobné dynamické zkoušky (idt EN 60068-2-47:1999)

Informativní údaje z IEC 61959:2004

Mezinárodní norma IEC 61959 byla připravena subkomisí 21A: Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty, IEC technické komise 21: Akumulátorové články a baterie.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

21A/393/FDIS

21A/397/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vydána podle Směrnic ISO/IEC, Část 2.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstává v platnosti až do roku 2008. Po tomto datu tato publikace bude

·       znovu potvrzena;

·       zrušena,

·       nahrazena revidovaným vydáním, nebo

·       změněna.

Upozornění na národní poznámku

Do předmluvy evropské normy je začleněna národní poznámka, která vyplývá z opravy k evropské normě.

Vypracování normy

Zpracovatel: JBS s.r.o. - Ing. Miroslav Jeřábek, IČ 49688740

Technická normalizační komise: TNK 113 Elektrochemické zdroje proudu

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Živcová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 61959
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Březen 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.220.99                                                    Částečně nahrazuje EN 61960-1:2001 & EN 61960-2:2001

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické
nebo jiné nekyselé elektrolyty -
Mechanické zkoušky pro uzavřené přenosné akumulátorové články a baterie
(IEC 61959:2004)

Secondary cells and batteries containing alkaline
or other non-acid electrolytes -
Mechanical tests for sealed portable secondary cells and batteries
(IEC 61959:2004)

 

Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs

à électrolyte non acide -

Essais mécaniques pour accumulateurs portables

étanches

(CEI 61959:2004)

Akkumulatoren und Batterien mit alkalischem oder

anderen nichtsäurehaltigen Elektrolyten -

Mechanische Prüfungen für tragbare gasdichte

Akkumulatoren und Batterien

(IEC 61959:2004)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2004-03-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska,Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru. Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2004 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                           Ref. č. EN 61959:2004 E


Strana 4

Předmluva

Text dokumentu 21A/393/FDIS, budoucí vydání 1 IEC 61959, vypracovaný v subkomisi SC 21A, Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty, IEC technické komise TC 21, Akumulátorové články a baterie, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 61959 dne 2004-03-01.

Tato evropská norma spolu s EN 61960:2004 a EN 62133:2003 nahrazuje EN 61960-1:2001 a EN 61960-2:2001*).

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni                                                   
vydáním identické národní normy nebo vydáním                                                 
oznámení o schválení EN k přímému používání                                                  
jako normy národní                                                                                           (dop)       2004-12-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                          
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2007-03-01

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61959:2004 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

_______________

*)    NÁRODNÍ POZNÁMKA Oprava podle originálu opravy EN 61959:2004/Cor.: 2004-06.


Strana 5

Obsah

Strana

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Požadavky na mechanické zkoušky................................................................................................................................. 6

4.1       Zkouška vibracemi.............................................................................................................................................................. 6

4.2       Zkouška volným pádem (pouze pro články a baterie v pevném pouzdře)................................................................ 7

5          Schválení typu...................................................................................................................................................................... 8

6          Přijetí dávky........................................................................................................................................................................... 8

Bibliografie........................................................................................................................................................................................ 9

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich příslušnými evropskými
publikacemi
........................................................................................................................................................................ 10

Tabulka 1 - Podmínky vibrací......................................................................................................................................................... 7

Tabulka 2 - Napětí naprázdno....................................................................................................................................................... 7

Tabulka 3 - Podmínky pro volný pád............................................................................................................................................ 8

Tabulka 4 - Výška pádu jako funkce hmotnosti......................................................................................................................... 8

Tabulka 5 - Počet vzorků pro typové zkoušky.............................................................................................................................. 8


Strana 6

1 Rozsah platnosti

Tato mezinárodní norma stanovuje zkoušky a požadavky pro ověřování mechanických vlastností uzavřených plynotěsných přenosných akumulátorových článků a baterií během manipulace a normálního používání. Byly vzaty v úvahu příslušné národní a mezinárodní normy.

Tato norma stanovuje cíle zkoušek, metody zkoušek a přejímací kriteria odpovídající uzavřeným plynotěsným přenosným akumulátorovým článkům a bateriím různých elektrochemických systémů (Ni-Cd, Ni-MH a lithium), velikostí a tvarů (válcových, hranolových a knoflíkových).

2 Normativní odkazy

Dále uvedené dokumenty jsou nezbytné při používání tohoto dokumentu. U datovaných odkazů platí pouze uvedené vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání (včetně všech změn).

IEC 60050(486) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 486: Akumulátorové články a baterie
(International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 486: Secondary cells and batteries)

IEC 60068-2-6 Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkouška - Zkouška Fc: Vibrace (sinusové)
(Environmental testing - Part 2: Test - Test Fc: Vibration (sinusoidal))

IEC 60068-2-32 Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Ed: Volný pád
(Environmental testing - Part 2: Tests. Test Ed: Free fall)

IEC 60068-2-47 Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-47: Zkušební metody - Upevnění součástek, zařízení a jiných předmětů pro zkoušky vibracemi, nárazy a obdobné dynamické zkoušky         
(Environmental testing - Part 2-47: Test methods - Mounting of components, equipment and other articles for vibration, impact and similar dynamic tests)-- Vynechaný text --