ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.220.10                                                                                                                                    Únor 2005

Bezpečnost lithiových primárních
a akumulátorových článků a baterií během přepravy

ČSN
EN 62281

36 4361

                                                                                                   idt IEC 62281:2004

Safety of primary and secondary lithium cells and batteries during transport

Sécurité des piles et des accumulateurs au lithium pendant le transport

Sicherheit von Primär- und Sekundär-Lithiumbatterien beim Transport

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 62281:2004. Evropská norma EN 62281:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 62281:2004. The European Standard EN  62281:2004 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72292
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

IEC 60086-4 zavedena v ČSN EN 60086-4 (36 4310) Primární baterie - Část 4: Bezpečnost lithiových baterií

IEC 61960 zavedena v ČSN EN 61960 (36 4360) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití

IEC Guide 104:1997 dosud nezaveden

Informativní údaje z IEC 62281:2004

Mezinárodní norma IEC 62281 byla připravena společně IEC technickou komisí TC35: Primární články a baterie a subkomisí 21A: Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty, IEC technické komise 21: Akumulátorové články a baterie.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

35/1202/FDIS

35/1206/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vydána podle Směrnic ISO/IEC, Část 2

Komise rozhodla, že tato publikace zůstává v platnosti až do roku 2007. Po tomto datu tato publikace bude

·         znovu potvrzena;

·         zrušena;

·         nahrazena revidovaným vydáním, nebo

·         změněna.

Vypracování normy

Zpracovatel: JBS s.r.o. - Ing. Miroslav Jeřábek, IČ 49688740

Technická normalizační komise: TNK 113 Elektrochemické zdroje proudu

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Živcová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 62281
EUROPEAN STANDARD                                                                                     
Červen 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                        

ICS 29.220.10

Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií
během přepravy
(IEC 62281:2004)

Safety of primary and secondary lithium cells and batteries during transport
(IEC 62281:2004)

 

Sécurité des piles et des accumulateurs au lithium
pendant le transport

(CEI 62281:2004)

Sicherheit von Primär- und Sekundär-
Lithiumbatterien beim Transport

(IEC 62281:2004)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2004-06-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska,Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru. Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2004 CENELEC.   Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                           Ref. č. EN 62281:2004 E


Strana 4

Předmluva

Text dokumentu  35/1202/FDIS, budoucí první vydání IEC 62281, vypracovaný v IEC technické komisi TC35 Primární články a baterie a v SC 21A Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty, IEC TC 21 Akumulátorové články a baterie byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 62281 dne 2004-06-01.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                           (dop)       2005-03-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2007-06-01

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62281:2004 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 7

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 8

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 8

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................. . 8

4          Požadavky týkající se bezpečnosti.................................................................................................................................. 10

4.1       Všeobecné požadavky...................................................................................................................................................... 10

4.2       Balení................................................................................................................................................................................... 11

5          Typové zkoušení, výběr vzorků a zkoušení.................................................................................................................... 11

5.1       Typové zkoušení................................................................................................................................................................ 11

5.2       Sestava baterií................................................................................................................................................................... 11

5.3       Výběr vzorků........................................................................................................................................................................ 11

5.4       Opakovaní zkoušek........................................................................................................................................................... 13

6          Metody zkoušek a požadavky........................................................................................................................................... 13

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 13

6.1.1    Bezpečnostní upozornění................................................................................................................................................ 13

6.1.2    Teplota okolí....................................................................................................................................................................... 13

6.1.3    Tolerance měřených parametrů..................................................................................................................................... 13

6.1.4    Přípravné vybíjení a přípravné cyklování........................................................................................................................ 13

6.2       Vyhodnocení kriterií zkoušek........................................................................................................................................... 13

6.2.1    Posunutí.............................................................................................................................................................................. 13

6.2.2    Deformace.......................................................................................................................................................................... 13

6.2.3    Zkrat..................................................................................................................................................................................... 14

6.2.4    Škodlivý nárůst teploty...................................................................................................................................................... 14

6.2.5    Tečení.................................................................................................................................................................................. 14

6.2.6    Úbytek hmotnosti............................................................................................................................................................... 14

6.2.7    Větrání.................................................................................................................................................................................. 14

6.2.8    Oheň.................................................................................................................................................................................... 14

6.2.9    Roztržení.............................................................................................................................................................................. 14

6.2.10 Explose................................................................................................................................................................................ 14

6.3       Zkoušky a požadavky - přehled....................................................................................................................................... 14

6.4       Přepravní zkoušky.............................................................................................................................................................. 15

6.4.1    Zkouška T-1: Nízký tlak..................................................................................................................................................... 15

6.4.2    Zkouška T-2: Tepelné cyklování..................................................................................................................................... 15

6.4.3    Zkouška T-3: Vibrace........................................................................................................................................................ 16

6.4.4    Zkouška T-4: Úder............................................................................................................................................................. 16

6.4.5    Zkouška T-5: Vnější zkrat................................................................................................................................................. 17

6.4.6    Zkouška T-6: Náraz........................................................................................................................................................... 17

6.5       Zkoušky nesprávného použití.......................................................................................................................................... 17

6.5.1    Zkouška T-7: Přebíjení..................................................................................................................................................... 17

6.5.2    Zkouška  T-8: Nucené vybíjení........................................................................................................................................ 18

6.6       Zkoušky balení................................................................................................................................................................... 18


Strana 6

Strana

6.6.1    Zkouška P-1: Zkouška pádem........................................................................................................................................ 18

6.6.2    Neobsazeno....................................................................................................................................................................... 18

6.7       Informace, která má být uvedena v příslušné specifikaci.......................................................................................... 18

6.8       Vyhodnocení a protokol.................................................................................................................................................... 19

7          Informace týkající se bezpečnosti.................................................................................................................................. 19

7.1       Balení................................................................................................................................................................................... 19

7.2       Manipulace s krabicemi baterií....................................................................................................................................... 19

7.3       Přeprava.............................................................................................................................................................................. 19

7.3.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 19

7.3.2    Letecká přeprava............................................................................................................................................................... 19

7.3.3    Námořní přeprava............................................................................................................................................................. 20

7.3.4    Vnitrostátní přeprava......................................................................................................................................................... 20

7.4       Vystavování a skladování................................................................................................................................................. 20

8          Instrukce pro balení a manipulaci během přepravy................................................................................................... 20

8.1       Karanténa........................................................................................................................................................................... 20

9          Značení................................................................................................................................................................................ 20

9.1       Značení primárních a akumulátorových (nabíjitelných) článků a baterií................................................................. 20

9.2       Značení balení a přepravních dokumentů.................................................................................................................... 20

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 22

Příloha ZA (normativní)  Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich příslušnými

             evropskými publikacemi.................................................................................................................................................. 23

Obrázek 1  Příklad značení obalu s primárními nebo akumulátorovými (nabíjitelnými) lithiovými

             články nebo bateriemi...................................................................................................................................................... 21

Tabulka 1  Počet zkoušených článků a baterií pro typovou zkoušku.................................................................................... 12

Tabulka 2  Maximální úbytek hmotnosti..................................................................................................................................... 14

Tabulka 3  Přepravní zkoušky a zkoušky balení a požadavky................................................................................................ 15

Tabulka 4  Průběh vibrací (sinusových)..................................................................................................................................... 16

Tabulka 5  Parametry úderu......................................................................................................................................................... 16


Strana 7

Úvod

Primární lithiové články byly nejdříve zavedeny ve vojenských aplikacích v roce 1970. V té době byl malý komerční zájem a neexistovaly žádné průmyslové normy. Proto Spojené národy (UN), Komise expertů pro přepravu nebezpečného zboží, třebaže obvykle odkazovala na průmyslové normy pro zkoušení a kritéria, zavedla sub-sekci v Příručce zkoušek a kritérií, pojednávající o bezpečnostních zkouškách vztahujících se k přepravě primárních lithiových článků a baterií. Mezitím vzrostl komerční zájem o primární a akumulátorové (nabíjitelné) lithiové články a baterie a existovalo již několik průmyslových norem. Nicméně, existující IEC normy jsou různorodé, ne zcela harmonizované, a neplatí výlučně  pro přepravu. Nejsou vhodné k tomu, aby se na ně mohly odkazovat Vzorové předpisy UN. Proto byla připravena nová skupinová bezpečnostní norma pro harmonizaci zkoušek a požadavků platných pro přepravu.

Tato mezinárodní norma platí pro primární a akumulátorové (nabíjitelné) lithiové články a baterie obsahující lithium v libovolné chemické formě: lithium-kov, slitinu lithia nebo lithium-ion. Primární elektrochemické systémy lithium-kov a slitina používají jednotlivě kovové lithium a slitinu lithia jako zápornou elektrodu. Lithium-ion akumulátorové elektrochemické systémy používají vloženou směs (vložené lithium existuje v iontové nebo kvazi atomické formě bez krystalové mřížky materiálu elektrody) v kladných a v záporných elektrodách.

Tato mezinárodní norma také platí pro lithiové polymerní články a baterie, které se používají buď jako primární lithium-kov články a baterie nebo jako lithium-ion akumulátorové články a baterie, v závislosti na materiálu záporné elektrody.

Historie přepravy primárních a akumulátorových lithiových článků a baterií stojí za povšimnutí. Od roku 1970 bylo přepraveno více než deset biliónů primárních lithiových článků a baterií a od roku 1990 více než jeden bilión akumulátorových lithiových článků a baterií používajících systém lithium-ion. Protože se počet primárních a akumulátorových lithiových článků a baterií, které se mají přepravovat, zvyšuje, je vhodné do této normy také zahrnout bezpečnostní zkoušení obalů používaných pro přepravu těchto výrobků.

Tato mezinárodní norma  jasně formuluje bezpečnost primárních a akumulátorových lithiových článků a baterií během přepravy a také bezpečnost používaných obalů. Na ostatní mezinárodní normy, které pojednávají o bezpečnosti primárních a akumulátorových lithiových článků a baterií jsou uvedeny odkazy v kapitole 2 a v bibliografii této normy. Tyto normy zahrnují bezpečnost primárních a akumulátorových lithiových článků a baterií s hlediska manipulace, používání a likvidace a také formulují konkrétní hlediska týkající se primárních lithiových baterií (IEC 60086-4) a akumulátorových lithiových článků a baterií (IEC 62133). Obsahují také zkušební metody a přejímací kritéria, které se vztahují na přepravu. V budoucnu se bude uvažovat o harmonizaci zmíněných norem s touto normou.


Strana 8

1 Rozsah platnosti

Tato mezinárodní norma stanoví zkušební metody a požadavky pro lithiové primární a akumulátorové (nabíjitelné) články a baterie, které se týkají zajištění jejich bezpečnosti během přepravy, kromě přepravy za účelem recyklace nebo likvidace odpadu. Požadavky stanovené v této normě neplatí pro případy, na které se vztahují zvláštní ustanovení stanovující výjimky, daná v příslušných předpisech, jejichž seznam je uveden v článku 7.3.

2 Normativní odkazy

Pro používání tohoto dokumentu jsou nezbytné dále uvedené referenční dokumenty. U datovaných odkazů platí pouze citovaná vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání referenčního dokumentu (včetně změn).

IEC 60086-4 Primární baterie - Část 4: Bezpečnost lithiových baterií
(Primary batteries - Part 4: Safety of lithium batteries)

IEC 61960 Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití
(Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolyte - Secondary lithium cells and batteries for portable applications)

IEC Guide 104:1997, Příprava bezpečnostních publikací a použití základních bezpečnostních publikací skupinových bezpečnostních publikací   
(The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications)-- Vynechaný text --