ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.200                                                                                                                                  Červenec 1999

Systémy zásobování plynem -
Podzemní zásobníky plynu -
Část 5: Provozní požadavky
pro povrchová zařízení

ČSN
EN 1918-5

38 6490

 

Gas supply systems - Underground gas storage - Part 5: Functional recommendations for surface facilities

Système d'alimentation en gaz - Stockage souterrain de gaz - Partie 5: Recommandations fonctionnelles pour les installations de surface

Gasversorgungssysteme - Untertagespeicherung von Gas - Teil 5: Funktionale Empfehlungen für Übertageanlagen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1918-5:1998. Evropská norma EN 1918-5:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1918-5:1998. The European Standard EN 1918-5:1998 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          56323
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 1918-1 zavedena v ČSN EN 1918-1 Systémy zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu -Část 1: Provozní požadavky pro zásobníky v aquiferech (38 6490)

EN 1918-2 zavedena v ČSN EN 1918-2 Systémy zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu -Část 2: Provozní požadavky pro zásobníky v ropných a plynových ložiscích (38 6490)

EN 1918-3 zavedena v ČSN EN 1918-3 Systémy zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu -Část 3: Provozní požadavky pro zásobníky ve vyloužených solných kavernách (38 6490)

EN 1918-4 zavedena v ČSN EN 1918-4 Systémy zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu -Část 4: Provozní požadavky pro zásobníky v horninových kavernách (38 6490)

Vypracování normy

Zpracovatel: GAS s.r.o., Praha, IČO 61506192

Technická normalizační komise: TNK 55 Plynová zařízení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Josef Toman


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 1918-5

EUROPEAN STANDARD                                                                                        Únor 1998

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 75.200

Deskriptory: storage, natural gas, gas instalation, design, equipment specifications, performance evaluation, safety, environmental protection, fire protection, explosion proofing, tests, operating requirements, maintenance

Systémy zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu -
Část 5: Provozní požadavky pro povrchová zařízení

Gas supply systems - Underground gas storage -
Part 5: Functional recommendations for surface facilities

 

Système d’alimentation en gaz - Stockage souterrain de gaz - Partie 5: Recommandations fonctionnelles pour les installations de surface

Gasversorgungssysteme - Untertagespeicherung von Gas - Teil 5: Funktionale Empfehlungen für Übertageanlagen

Tato evropská norma byla schválena CEN 22.ledna 1998.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 

 


Strana 4

Obsah

                                                                                                                                                                                                Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Všeobecně........................................................................................................................................................................... 6

2.1       Vtlačné zařízení.................................................................................................................................................................... 6

2.2       Těžební zařízení................................................................................................................................................................... 7

2.3       Technické vybavení............................................................................................................................................................. 8

3          Projektování.......................................................................................................................................................................... 8

3.1       Bezpečnost a ochrana životního prostředí..................................................................................................................... 8

3.2       Inženýrská činnost.............................................................................................................................................................. 9

3.3       Bezpečnost........................................................................................................................................................................... 9

3.4       Čerpadla a kompresory..................................................................................................................................................... 9

3.5       Řízení procesu a kontrola................................................................................................................................................ 10

3.6       Podpůrné systémy............................................................................................................................................................ 10

3.7       Úroveň lidské obsluhy...................................................................................................................................................... 10

3.8       Údržba a dohled................................................................................................................................................................ 10

3.9       Spalování a odvětrávání................................................................................................................................................... 10

3.10     Bezpečnost proti požáru a výbuchu................................................................................................................................ 10

4          Výstavba.............................................................................................................................................................................. 10

5          Zkoušení a uvádění do provozu...................................................................................................................................... 10

6          Provoz a údržba.................................................................................................................................................................. 11

Příloha A  (informativní)................................................................................................................................................................ 12

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 12


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla zpracována technickou komisí CEN/TC 234 „Zásobování plynem“ jehož sekretariát řídí DIN.

Této evropské normě se uděluje status národní normy, buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému použití nejpozději do srpna 1998 a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 1998.

Část 5 normy pro podzemní zásobníky plynu, je součástí těchto pěti částí:

Část 1 - Provozní požadavky pro zásobníky v aquiferech

Část 2 - Provozní požadavky pro zásobníky v ropných a plynových ložiscích

Část 3 - Provozní požadavky pro zásobníky ve vyloužených solných kavernách

Část 4 - Provozní požadavky pro zásobníky v horninových kavernách

Část 5 - Provozní požadavky pro povrchová zařízení

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC, se národní normalizační orgány následujících zemí zavazují, že zavedou tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

Úvod

Zemní plyn nebo zkapalněný uhlovodíkový plyn (LPG) z ropných a plynových ložisek je stále více využíván k pokrytí energetických požadavků. Konstantní těžba plynu z těchto ložisek nemusí vyhovovat různým požadavkům trhu. Aby se tomuto předešlo, mohou být využity právě podzemní zásobníky plynu k zajištění dodávek podle požadavků.

Povrchová zařízení jsou určena k přenosu plynu mezi přepravním systémem a strukturou podzemního zásobníku a k zajištění plynu s požadovanou specifikací pro vtláčení a pro těžbu.

1 Předmět normy

Tento norma stanoví všeobecné provozní požadavky pro povrchová zařízení vztahující se k podzemním zásobníkům plynu.

Specifikuje postupy a způsoby, které jsou bezpečné a přijatelné pro životní prostředí.

Popisuje funkční požadavky pro projektování, výstavbu, zkoušení, uvádění do provozu, provoz a údržbu těchto povrchových zařízení pro podzemní skladování, mezi ústím sondy a spojením s přepravním systémem.

V tomto kontextu slovo „plyn“ označuje jakékoliv plynné palivo, které je v plynném stavu při teplotě 15 °C a tlaku 1 bar.

U této normy se nepředpokládá její zpětná aplikace na již stávající zařízení.

Tato evropská norma specifikuje běžné základní zásady pro systémy zásobování plynem. Uživatelé této evropské normy by si měli být vědomi toho, že v členských zemích mohou existovat detailnější národní normy a/nebo zákony.

U této evropské normy se předpokládá její aplikování společně s národními normami a/nebo zákony a nenahrazuje je.-- Vynechaný text --