ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.040.99                                                                                                                                       Září 2003

Ocel - Stanovení obsahu nekovových
vměstků - Mikrografická metoda
využívající normovaná zobrazení

ČSN
ISO 4967

42 0471

 

Steel - Determination of content of nonmetallic inclusions - Micrographic method using standard diagrams

Acier - Détermination de la teneur en inclusions non métalliques - Méthode micrographique à l’aide d’images types

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 4967:1998. Mezinárodní norma ISO 4967:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 4967:1998. The International Standard ISO 4967:1998 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 42 0471 z 1984-12-04.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          68242
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma popisuje podstatně podrobněji metodu stanovení obsahu nekovových vměstků v ocelových výrobcích tvářených za tepla. Uvádí předepsané postupy pro odběr vzorků, jejich přípravu, jakož i metody stanovení obsahu nekovových vměstků na základě uváděných normovaných zobrazení. V přílohách normy jsou demonstrovány názorné příklady praktických postupů určení mikročistoty a uvedeny diagramy a rovnice, popisující vzájemné vztahy mezi indexovými čísly a velikostí vměstků využitelné zejména při obrazové analýze.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku D.1 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: WOZNIAK, IČO 15492958, Ing. Jan Wozniak, CSc.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Lubomír Drápal, CSc.


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Ocel - Stanovení obsahu nekovových                                                             ISO 4967
vměstků - Mikrografická metoda
                                                                        Druhé vydání
využívající normovaná zobrazení
                                                                      1998-10-01

ICS 77.040.99

Obsah

        Strana

1          Předmět normy................................................................................................................................................................ 5

2          Princip............................................................................................................................................................................... 5

3          Odběr vzorků.................................................................................................................................................................... 6

4          Příprava zkušebních vzorků........................................................................................................................................... 9

5          Stanovení obsahu vměstků........................................................................................................................................... 9

6          Vyjádření výsledků........................................................................................................................................................ 11

7          Zkušební protokol......................................................................................................................................................... 12

Příloha A (normativní) Tabelární zobrazení ISO pro vměstky skupin A, B, C, D a DS.................................................. 13

Příloha B (informativní) Stanovení pole a vměstků nebo řádků nadměrné velikosti.................................................... 28

Příloha C (informativní) Typický příklad výsledků (celkový počet polí vykazujících index typu vměstku
pro daný počet pozorovaných polí)............................................................................................................................ 31

Příloha D (informativní) Vzájemný vztah mezi indexy tabulkových zobrazení a velikosti vměstků............................... 34


Strana 4

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 4967 byla vypracována Technickou komisí ISO/TC 17, Ocel, Subkomise SC 7, Metody zkoušení (jiné než mechanické zkoušky a chemické rozbory).

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 4967:1979), které bylo technicky přepracováno.

Příloha A tvoří nedílnou součást této mezinárodní normy. Přílohy B až D jsou pouze informativní.


Strana 5

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje mikrografickou metodu stanovení nekovových vměstků ve válcovaných nebo kovaných ocelových výrobcích, které mají stupeň protváření alespoň 3, s využitím normovaných zobrazení. Tato metoda je obecně využívaná k hodnocení vhodnosti oceli k danému použití. Vzhledem k tomu, že vlivem hodnotitelského subjektu je obtížné získat reprodukovatelné výsledky i u velkého množství vzorků, doporučuje se při používání této metody dbát určité opatrnosti.

POZNÁMKA U jistých typů ocelí (např. automatových ocelí) nesmí být normovaná zobrazení uvedená v této mezinárodní normě použita.

Tato mezinárodní norma je také určena pro stanovení nekovových vměstků technikami obrazové analýzy (viz příloha D).-- Vynechaný text --