ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.060                                                                                                                                      Květen 2001

Obiloviny potravinářské -
Část 4: Žito

ČSN 46 1100- 4

Platí od 2002-07-01

Food grain - Rye

Céréales alimentaires - Seigle

Nahrungsgetreide - Roggen

Nahrazení předchozích norem

Po nabytí platnosti této normy se ruší ČSN 46 1100-4 z dubna 1994.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          61740
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Struktura normy

ČSN 46 1100 se společným názvem Obiloviny potravinářské se skládá ze samostatných částí:

      Část 1: Společná ustanovení

      Část 2: Pšenice potravinářská

      Část 3: Pšenice tvrdá (Triticum durum Desf.)

      Část 4: Žito

      Část 5: Ječmen sladovnický

      Část 7: Oves potravinářský

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu posuzování jakosti žita v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 824/2000 ze dne 19. dubna 2000, kterým se zavádějí postupy přejímání obilovin intervenčními agenturami a stanoví metody analýzy pro určování kvality obilovin.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 5223+Amd.1 Zkušební síta pro obiloviny (46 1012)

Souvisící právní předpisy

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.

Vypracování normy

Zpracovatel: AGFTRADING a.s., IČO 26185610, Zemědělské středisko technické normalizace, Vojen Špírek

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.


Strana 3

Úvod

Požadavky specifikované v této normě odpovídají podmínkám stanoveným pro jakost žita Komisí Evropského společenství na základě průměrné jakosti žita sklízeného ve Společenství a měly by sloužit k jednotnému posuzování jakosti žita v celém Společenství pro účely intervenčních nákupů. Česká republika se k těmto podmínkám připojuje.

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky na zrno žita jako zemědělského výrobku určeného k průmyslovému zpracování. Za žito se považují zralé obilky žita (Secale cereale L).-- Vynechaný text --