ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.060                                                                                                                                      Květen 2001

Obiloviny potravinářské -
Část 2: Pšenice potravinářská


ČSN 46 1100-2

Platí od 2002-07-01

Food grain - Food wheat

Céréales alimentaires - Blé alimentaire

Nahrungsgetreide - Nahrungsweizen

Nahrazení předchozích norem

Po nabytí platnosti této normy se ruší ČSN 46 1100-2 z dubna 1994.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          61741
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Struktura normy

ČSN 46 1100 se společným názvem Obiloviny potravinářské se skládá ze samostatných částí:

      Část 1: Společná ustanovení

      Část 2: Pšenice potravinářská

      Část 3: Pšenice tvrdá (Triticum durum Desf.)

      Část 4: Žito

      Část 5: Ječmen sladovnický

      Část 7: Oves potravinářský

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu posuzování jakosti pšenice potravinářské v souladu s nařízením Komise (ES) č. 824/2000 ze dne 19. dubna 2000, kterým se zavádějí postupy přejímání obilovin intervenčními agenturami a stanoví metody analýzy pro určování kvality obilovin. Současně dochází k rozdělení pšenice potravinářské podle účelového použití mlýnských výrobků z pšenice na pšenici pekárenskou a pečivárenskou.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 5223+Amd.1 Zkušební síta pro obiloviny (46 1012)

ČSN 46 1085-1 Pšenice obecná a ječmen - Stanovení odrůdové pravosti a odrůdové čistoty - Část 1: Elektroforéza bílkovin ve škrobovém gelu (SGE)

ČSN 46 1085-2 Pšenice obecná a ječmen - Stanovení odrůdové pravosti a odrůdové čistoty - Část 2: Elektroforéza bílkovin v polyakrylamidovém gelu (PAGE)

ČSN 46 1200-2 Obiloviny - Část 2: Pšenice

Souvisící právní předpisy

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.

Vypracování normy

Zpracovatel: AGFTRADING a.s., IČO 26185610, Zemědělské středisko technické normalizace, Vojen Špírek

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.


Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky na zrno pšenice jako zemědělského výrobku určeného k mlýnskému zpracování. Za pšenici potravinářskou se považují zralé obilky pšenice obecné (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) odrůd, které jsou registrovány podle jejich odpovídající pekárenské nebo pečivárenské jakosti.

POZNÁMKA Seznam registrovaných odrůd pšenice obecné s odpovídající pekárenskou nebo pečivárenskou jakostí vydává každoročně Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ve Státní odrůdové knize České republiky.-- Vynechaný text --