ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.060                                                                                                                                      Květen 2001

Obiloviny -
Část 2: Pšenice


ČSN 46 1200-2

Platí od 2002-07-01

Cereals - Wheat

Céréales - Blé tendre

Getreidearten - Weizen

Nahrazení předchozích norem

Po nabytí platnosti této normy se ruší ČSN 46 1200-2 z března 1994.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          61742
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Struktura normy

ČSN 46 1200 se společným názvem Obiloviny se skládá ze samostatných částí:

      Část 1: Společná ustanovení

      Část 2: Pšenice

      Část 3: Ječmen

      Část 4: Oves

      Část 5: Žitovec (tritikale)

      Část 6: Kukuřice

      Část 7: Proso

      Část 8: Pohanka

      Část 9: Mohár a čumíza

      Část 10: Čirok

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně názvu normy a ke změně způsobu posuzování jakosti pšenice v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 824/2000 ze dne 19. dubna 2000, kterým se zavádějí postupy přejímání obilovin intervenčními agenturami a stanoví metody analýzy pro určování kvality obilovin.

Obdobné mezinárodní normy

ISO 7970:1989 Wheat - Specification

(Pšenice - Specifikace)

Porovnání s mezinárodní normou

Obsah této normy v technických požadavcích není identický s ISO 7970:1989.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 5223+Amd.1 Zkušební síta pro obiloviny (46 1012)

ČSN 46 1085-1 Pšenice obecná a ječmen - Stanovení odrůdové pravosti a odrůdové čistoty - Část 1: Elektroforéza bílkovin ve škrobovém gelu (SGE)

ČSN 46 1085-2 Pšenice obecná a ječmen - Stanovení odrůdové pravosti a odrůdové čistoty - Část 2: Elektroforéza bílkovin v polyakrylamidovém gelu (PAGE)

ČSN 46 1100-2 Obiloviny potravinářské - Část 2: Pšenice potravinářská

Souvisící právní předpisy

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.

Vypracování normy

Zpracovatel: AGFTRADING a.s., IČO 26185610, Zemědělské středisko technické normalizace, Vojen Špírek

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.


Strana 3

Úvod

Požadavky specifikované v této normě odpovídají podmínkám stanoveným pro jakost pšenice Komisí Evropského společenství na základě průměrné jakosti pšenice sklízené ve Společenství a měly by sloužit k jednotnému posuzování jakosti pšenice v celém Společenství pro účely intervenčních nákupů. Česká republika se k těmto podmínkám připojuje.

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky na zrno pšenice jako zemědělského výrobku určeného k průmyslovému zpracování. Za pšenici se považují zralé obilky pšenice obecné (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.).-- Vynechaný text --