ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.060                                                                                                                                  Červenec 2001

Obiloviny -
Část 3: Ječmen


ČSN 46 1200-3

Platí od 2002-07-01

Cereals - Barley

Céréales - Orge

Getreidearten - Gerste

Nahrazení předchozích norem

Po nabytí platnosti této normy se ruší ČSN 46 1200-3 z října 1994 a ČSN 46 1100-6 ze srpna 1994.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          62230
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Struktura normy

ČSN 46 1200 se společným názvem Obiloviny se skládá ze samostatných částí:

      Část 1: Společná ustanovení

      Část 2: Pšenice

      Část 3: Ječmen

      Část 4: Oves

      Část 5: Žitovec (tritikale)

      Část 6: Kukuřice

      Část 7: Proso

      Část 8: Pohanka

      Část 9: Mohár a čumíza

      Část 10: Čirok

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně názvu normy a ke změně způsobu posuzování jakosti ječmene v souladu s Nařízením komise (ES) č. 824/2000 ze dne 19. dubna 2000, kterým se zavádějí postupy přejímání obilovin intervenčními agenturami a stanoví metody analýzy pro určování kvality obilovin. V návaznosti na způsob posuzování jakosti ječmene podle tohoto Nařízení se slučují ukazatele jakosti pro potravinářský a krmný ječmen do této normy.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 5223+Amd.1 Zkušební síta pro obiloviny (46 1012)

ČSN 46 1100-5 Obilí potravinářské - Část 5: Ječmen sladovnický

Souvisící právní předpisy

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.

Vypracování normy

Zpracovatel: AGFTRADING, a.s., IČO 26185610, Zemědělské středisko technické normalizace,
Vojen Špírek

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.


Strana 3

Úvod

Požadavky specifikované v této normě odpovídají podmínkám stanoveným pro jakost ječmene Komisí Evropského společenství na základě průměrné jakosti ječmene sklízeného ve Společenství a měly by sloužit k jednotnému posuzování jakosti ječmene v celém Společenství pro účely intervenčních nákupů. Česká republika se k těmto podmínkám připojuje.

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky na zrno ječmene jako zemědělského výrobku určeného k průmyslovému zpracování s výjimkou ječmene na výrobu pivovarského sladu. Za ječmen se považují zralé obilky ječmene (Hordeum vulgare L.).-- Vynechaný text --