ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.060                                                                                                                                     Březen 2005

Obiloviny potravinářské -
Část 5: Ječmen sladovnický

ČSN 46 1100-5

Platí od 2006-01-01

Food cereals - Malt barley

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 46 1100-5 z dubna 1994.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72683
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Struktura normy

ČSN 46 1100 se společným názvem Obiloviny potravinářské se skládá ze samostatných částí:

      Část 1: Společná ustanovení

      Část 2: Pšenice potravinářská

      Část 3: Pšenice tvrdá (Triticum durum Desf.)

      Část 4: Žito

      Část 5: Ječmen sladovnický

      Část 7: Oves potravinářský

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází k doplnění jakostních ukazatelů o odrůdovou čistotu a ke změně způsobu posuzování jakosti zrna ječmene sladovnického. Nyní je pro určení kvality rozhodující pouze přepad zrna nad sítem s podlouhlými zakulacenými otvory širokými 2,5 mm.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 5223+Amd. 1 (46 1012) Zkušební síta pro obiloviny

ČSN 46 1200-3 Obiloviny - Část 3: Ječmen

ČSN 56 6610 Pivovarské slady

Souvisící právní předpisy

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků, a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchování vzorků, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. Praha, IČ 60193697, Ing. Bohumil Polák, Ing. Josef Prokeš, Ing. Vratislav Psota, CSc.; AGROFERT HOLDING, a.s., IČ 26185610, Zemědělské středisko technické normalizace, Ing. Miloslav Mezuliáník, Ph.D.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.


Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky na zrno ječmene setého (Hordeum vulgare L.), jako zemědělského výrobku určeného na výrobu pivovarského sladu. Za zrno ječmene sladovnického se považují zralé obilky ječmene setého, vypěstované z registrovaných odrůd ječmene se sladovnickou jakostí, které splňují požadavky sladařské jakosti.

POZNÁMKA Přehled registrovaných odrůd ječmene sladovnického v České republice s odpovídající jakostí pro výrobu pivovarského sladu je dostupný u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.-- Vynechaný text --