ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.145                                                                                                                                  Prosinec 2007

Žebříky -
Část 3: Návody k používání

ČSN
EN 131-3

49 3830

 

Ladders - Part 3: User Instructions

Echelles - Partie 3: Informations destinées à l’utilisateur

Leitern - Teil 3: Benutzerinformation

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 131-3:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 131-3:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

80113


Strana 2

Národní předmluva

Souvisící normy

ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN ISO 3864-1 (01 8011) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1:
Zásady navrhování bezpečnostních značek na pracovištích a ve veřejných prostorech

ČSN EN 131-1:2007 (49 3830) Žebříky - Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry

ČSN EN 131-2 (49 3830) Žebříky - Část 2: Požadavky, zkoušení, značení

ČSN EN 131-4:2007 (49 3830) Žebříky - Část 4: Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji

ČSN EN 14183 (49 3835) Schůdky

ČSN EN 14975 (49 3840) Půdní schody žebříkového typu - Požadavky, značení a zkoušení

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), v platném znění

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/45 ze dne 27. června 2001, kterou se mění směrnice Rady 89/655/EEC o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Upozornění na národní poznámky

K článkům 6.1.1 a 6.2 byly doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: PETRAŠOVÁ BRNO, IČ 40448584, Ivana Petrašová, Petr Remeš

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Dvořák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                   EN 131-3
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                              
Květen 2007

ICS 97.145

Žebříky -
Část 3: Návody k používání

Ladders -
Part 3:
User Instructions

 

Echelles -
Partie 3: Informations destinées à l’utilisateur

Leitern -
Teil 3: Benutzerinformation

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-03-22.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoli člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                    Ref. č. EN 131-3:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Zajištění návodů k používání............................................................................................................................................. 6

5          Příčiny nehod....................................................................................................................................................................... 7

6          Značení................................................................................................................................................................................. 7

6.1       Opěrné žebříky..................................................................................................................................................................... 7

6.1.1    Piktogramy............................................................................................................................................................................ 7

6.1.2    Ukazatel správného úhlu................................................................................................................................................... 8

6.2       Dvojité žebříky...................................................................................................................................................................... 8

6.3       Využitelné příčle a stupadla............................................................................................................................................... 8

6.4       Další informativní značení na všech žebřících............................................................................................................... 8

7          Návody k používání.............................................................................................................................................................. 9

7.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

7.2       Před použitím....................................................................................................................................................................... 9

7.3       Umístění a postavení žebříku........................................................................................................................................... 9

7.4       Používání žebříku............................................................................................................................................................... 10

7.5       Oprava, údržba a skladování........................................................................................................................................... 10

Příloha A (informativní) Příklady piktogramů............................................................................................................................ 11

A.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

A.2       Příklady piktogramů.......................................................................................................................................................... 11

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 19


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 131-3:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 93 „Žebříky“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2007.

Předpokládá se, že návody k používání pro půdní schody žebříkového typu a příslušenství žebříků budou uvedeny v normách pro daný výrobek.

Tato evropská norma je jednou z řady norem týkajících se žebříků. Ostatní normy této řady jsou uvedeny v bibliografii.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma přináší rady o bezpečném používání žebříků, které jsou předmětem normy EN 131-1 a které splňují požadavky EN 131-1, EN 131-2 a také požadavky EN 131-4 v případě žebříků s jedním nebo několika kloubovými spoji, používaných jako dvojité žebříky nebo opěrné žebříky.-- Vynechaný text --