ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.97; 97.145 Prosinec 2011

Žebříky –
Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry

ČSN
EN 131-1+A1

49 3830

 

Ladders – Part 1: Terms, types, functional sizes

Echelles – Partie 1: Terminologie, types, dimensions fonctionnelles

Leitern – Teil 1: Benennungen, Bauarten, Funktionsmaße

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 131-1:2007+A1:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 131-1:2007+A1:2011. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 131-1 (49 3830) z prosince 2007.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z června 2011. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 131-2 zavedena v ČSN EN 131-2 ed. 2 (49 3830) Žebříky – Část 2: Požadavky, zkoušení, značení

EN 131-4:2007 zavedena v ČSN EN 131-4:2007 (49 3830) Žebříky – Část 4: Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (přejímá směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/45/ES (2001/45/EC) ze dne 27. června 2001, kterou se mění směrnice Rady 89/655/EHS (89/655/EEC) o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci)

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PETRAŠOVÁ BRNO, IČ 40448584, Ivana Petrašová

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Linda Zvárová

EVROPSKÁ NORMA EN 131-1:2007+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červen 2011

ICS 01.040.97; 97.145 Nahrazuje EN 131-1:2007

Žebříky –
Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry

Ladders –
Part 1: Terms, types, functional sizes 

Echelles –
Partie 1: Terminologie, types, dimensions fonctionnelles

Leitern –
Teil 1: Benennungen, Bauarten, Funktionsmaße

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-03-22 a obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2011-05-05.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 131-1:2007+A1:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Funkční rozměry 14

4.1 Všeobecně 14

4.2 Opěrné příčlové žebříky 14

4.3 Dvojité příčlové žebříky 18

4.4 Víceúčelové žebříky 19

4.5 Opěrné stupadlové žebříky 21

4.6 Dvojité stupadlové žebříky 22

4.7 Dvojitý příčlový a stupadlový žebřík 24

Příloha A (informativní)  Odchylky typu A 25

Bibliografie 26


Předmluva

Tento dokument (EN 131-1:2007+A1:2011) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 93 „Žebříky“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2011 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje !EN 131-1:2007".

Tento dokument obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2011-05-05.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

Tento návrh normy je revidovanou verzí EN 131-1:1993. Ve srovnání s verzí EN 131-1:1993 byly provedeny dále uvedené úpravy:

  1. do kapitoly 3 byly doplněny další termíny;

  2. do článku 4.6 byla doplněna ustanovení týkající se plošiny dvojitých stupadlových žebříků;

  3. byl doplněn nový článek 4.7 týkající se dvojitých žebříků jak se stupadly, tak s příčlemi.

Tato evropská norma je jednou z řady norem týkajících se žebříků. Ostatní normy této řady jsou uvedeny v kapitole 2 a v bibliografii.

Nebylo dosaženo konsenzu o zkouškách stability a o třídách žebříků. Tyto záležitosti budou řešeny při příští revizi.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma definuje termíny a stanovuje obecné charakteristiky pro navrhování žebříků.

Norma platí pro přenosné žebříky. Neplatí pro schůdky, pro něž platí EN 14183, ani pro žebříky konstruované pro specializované použití, jako jsou požární žebříky, střešní žebříky a pojízdné žebříky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.