ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.145 Prosinec 2012

Žebříky –
Část 2: Požadavky, zkoušení, značení

ČSN
EN 131-2+A1

49 3830

 

Ladders – Part 2: Requirements, testing, marking

Échelles – Partie 2: Exigences, essais, marquage

Leitern – Teil 2: Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 131-2:2010+A1:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 131-2:2010+A1:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 131-2 ed. 2 (49 3830) z ledna 2011.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z května 2012. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Jedná se o články 4.3, 5.3 a přílohu A.

Informace o citovaných dokumentech

EN 59 zavedena v ČSN EN 59 (64 4009) Sklem vyztužené plasty – Stanovení tvrdosti pomocí tvrdoměru Barcol

EN 131-1:2007 nazavedena1)

EN 131-3 zavedena v ČSN EN 131-3 (49 3830) Žebříky – Část 3: Návody k používání

EN 204 zavedena v ČSN EN 204 (66 8503) Klasifikace termoplastických lepidel na dřevo pro nekonstrukční aplikace

EN 301 zavedena v ČSN EN 301 (66 8504) Fenolická a aminová lepidla pro nosné dřevěné konstrukce – Klasifikace a technické požadavky

EN 385 zavedena v ČSN EN 385 (73 2826) Konstrukční dřevo nastavované zubovitým spojem – Požadavky na užitné vlastnosti a minimální výrobní požadavky

EN 386:2001 zavedena v ČSN EN 386:2002 (73 2833) Lepené lamelové dřevo – Požadavky na užitné vlastnosti a minimální výrobní požadavky

EN 391:2001zavedena v ČSN EN 391:2002 (73 2835) Lepené lamelové dřevo – Zkouška delaminace lepených spojů

EN 392 zavedena v ČSN EN 392 (73 2055) Lepené lamelové dřevo – Smyková zkouška lepených spojů

EN 408 zavedena v ČSN EN 408 (73 1741) Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo – Stanovení některých fyzikálních a mechanických vlastností

EN 844-9:1997 zavedena v ČSN EN 844-9:1998 (49 0016) Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 9: Termíny pro znaky řeziva

EN 1310 zavedena v ČSN EN 1310 (48 0206) Kulatina a řezivo – Metody měření vad

EN 61478 zavedena v ČSN EN 61478 (35 9734) Práce pod napětím – Izolační žebříky

EN ISO 179-1 zavedena v ČSN EN ISO 179-1 (64 0612) Plasty – Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy – Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška

EN ISO 527-1 zavedena v ČSN EN ISO 527-1 (64 0604) Plasty – Stanovení tahových vlastností – Část 1: Obecné principy

EN ISO 527-2 zavedena v ČSN EN ISO 527-2 (64 0604) Plasty – Stanovení tahových vlastností – Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty

EN ISO 3834-1 zavedena v ČSN EN ISO 3834-1 (05 0331) Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost

EN ISO 3834-2 zavedena v ČSN EN ISO 3834-2 (05 0331) Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 2: Vyšší požadavky na jakost

EN ISO 3834-3 zavedena v ČSN EN ISO 3834-3 (05 0331) Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 3: Standardní požadavky na jakost

EN ISO 3834-4 zavedena v ČSN EN ISO 3834-4 (05 0331) Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 4: Základní požadavky na jakost

EN ISO 4892-2:2006 zavedena v ČSN EN ISO 4892-2:2006 (64 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 2: Xenonové lampy

EN ISO 6892-1 zavedena v ČSN EN ISO 6892-1 (42 0310) Kovové materiály – Zkoušení tahem – Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty

EN ISO 14125 zavedena v ČSN EN ISO 14125 (64 0664) Vlákny vyztužené plastové kompozity – Stanovení ohybových vlastností

EN ISO 14731 zavedena v ČSN EN ISO 14731 (05 0330) Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti

Souvisící ČSN

ČSN EN 50528:2011 (35 9709) Izolační žebříky používané v elektrických instalacích nízkého napětí nebo v jejich blízkosti

ČSN EN 10088-2 (42 0928) Korozivzdorné oceli – Část 2: Technické dodací podmínky pro plech a pás z ocelí odolných korozi pro všeobecné použití

ČSN EN 131-1+A1:2011 (49 3830) Žebříky – Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry

ČSN EN 131-4 (49 3830) Žebříky – Část 4: Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji

ČSN EN 14183 (49 3835) Schůdky

ČSN EN ISO 472:2004 (64 0001) Plasty – Slovník

ČSN EN 581-1 (91 3010) Venkovní nábytek – Sedačky a stoly pro kempování, domácí a další použití – Část 1: Základní bezpečnostní požadavky

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění (přejímá směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/45/ES ze dne 27. června 2001, kterou se mění směrnice Rady 89/655/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci).

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PETRAŠOVÁ BRNO, IČ 40448584, Ivana Petrašová

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Linda Zvárová


EVROPSKÁ NORMA EN 131-2:2010+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Květen 2012

ICS 97.145 Nahrazuje EN 131-2:2010

Žebříky – Část 2: Požadavky, zkoušení, značení

Ladders – Part 2: Requirements, testing, marking 

Échelles – Partie 2: Exigences, essais, marquage

Leitern – Teil 2: Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2010-05-20 a obsahuje změnu 1 schválenou CEN dne 2012-04-16.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 131-2:2010+A1:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 7

Úvod 8

1 Předmět normy 8

2 Citované dokumenty 8

3 Termíny a definice 9

4 Požadavky 10

4.1 Obecně 10

4.2 Materiály 10

4.3 Provedení 14

4.4 Povrchová úprava 14

4.5 Kloubové spoje (otočné body) 14

4.6 Pojistné prvky proti nežádoucímu rozevření 14

4.7 Příčle, stupadla, plošiny 15

4.8 Plošina 16

4.9 Protiskluzové prvky 16

4.10 Výsuvné a nastavovací žebříky 16

5 Zkoušení 16

5.1 Obecně 16

5.2 Zkouška pevnosti bočnic 16

5.3 Zkouška průhybu bočnic 17

5.4 Zkouška bočního průhybu žebříku 18

5.5 Zkouška dolních konců bočnic 18

5.6 Vertikální zatížení příčlí, stupadel a plošin 19

5.7 Zkouška příčIí a stupadel krutem 20

5.8 Zkouška pojistných prvků a kloubových závěsů dvojitých žebříků proti nežádoucímu rozevření 21

5.9 Zkouška závěsných (blokovacích) zařízení na příčlích/stupadlech u výsuvných a víceúčelových žebříků 22

5.10 Zkouška vyklopení plošiny dvojitých žebříků 22

5.11 Zkouška patek žebříku tahem 23

5.12 Zkouška madla/zábradlí 25

5.13 Maximální vysunutí žebříku 26

5.14 Třídílný víceúčelový žebřík při zkoušce v poloze „A“ 27

5.15 Pevnost v krutu na délce žebříku 27

5.16 Metody zkoušení žebříků z plastu 28

6 Značení a návody k používání 32

7 Certifikace 32

Příloha A (normativní) Pořadí zkoušek 33

Příloha B (informativní) Odchylky typu A 34

Bibliografie 36

Předmluva

Tento dokument (EN 131-2:2010+A1:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 93 Žebříky, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje !EN 131-2:2010".

Tento dokument obsahuje změnu 1 schválenou CEN dne 2012-04-16.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou v textu vyznačeny značkami ! ".

Tato norma je revidovanou verzí EN 131-2:1993. Ve srovnání s verzí EN 131-2:1993 byly provedeny dále uvedené úpravy.

Byly zcela revidovány technické požadavky na plasty v 4.2.3 a na dřevo v 4.2.4 a také metody zkoušení v kapitole 5.

Tato evropská norma je jednou z řady norem týkajících se žebříků. Ostatní normy této řady jsou uvedeny v kapitole 2 a v bibliografii.

Nepodařilo se dosáhnout konsenzu o zkouškách stability a o třídách žebříků. Tyto záležitosti budou řešeny v příští revizi normy.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje obecné konstrukční charakteristiky, požadavky a metody zkoušení přenosných žebříků.

Norma neplatí pro schůdky nebo pro žebříky pro zvláštní profesionální použití, např. žebříky pro hasiče, střešní žebříky a pojízdné žebříky.

Rovněž neplatí pro žebříky používané pro práci na elektrických soustavách nebo instalacích pod napětím nebo v jejich blízkosti. Pro tento účel platí EN 61478.

POZNÁMKA Pro izolační žebříky pro použití na elektrických instalacích nebo v jejich blízkosti v rozsahu nízkého napětí pod 1 000 V střídavého proudu nebo 1 500 V stejnosměrného proudu se připravuje EN 50528NP1).

Tato evropská norma je určena k použití spolu s EN 131-1.

Pro žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji platí EN 131-4.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.